| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 17 ust. 2 pkt.4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 27 i 28 ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Gminy Deszczno wprowadza się w życie program wsparcia i pomocy dla rodzin wielodzietnych, zwany dalej programem rodzina 3+, którego celem jest:

1) Pomoc rodzinom wielodzietnym mieszkającym i zameldowanym na terenie Gminy Deszczno, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;

2) Poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej poprzez obniżenie jej kosztów utrzymania;

3) Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do form rozrywki, sportu i edukacji, organizowanych dla dzieci i młodzieży przez instytucje i organizacje zarządzane przez jednostki organizacyjne Gminy Deszczno.

2. Realizacja celów o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie poprzez:

1) udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakupy leków nierefundowanych oraz 5% zniżki na suplementy diety w Punkcie Aptecznym w Deszcznie.

2) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki w szkole języków obcych Hi Hallo (język niemiecki oraz angielski).

3) udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup podręczników w księgarni "OMEGA" Marzanna Rajchel.

4) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na organizacje imprez okolicznościowych, abonamentów obiadowych oraz wynajem pokoi gościnnych "Ranczo pod lasem" w Prądocinie.

5) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na usługi w TYMO DENT Centrum Stomatologii.

6) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na zakup Mebli VOX wraz z artykułami dekoracyjnymi oraz 50% zniżki na transport w PHU ULMIX.

7) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na zakup galanterii ogrodowej w PPH "JANO" Jan Lis.

8) udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup opału w Skład Opału Małgorzata Chojka.

9) udzielenie rodzinom wielodzietnym 5% zniżki na zakup roślin ozdobnych w Szkółce Drzew i Krzewów Ozdobnych "Abies".

10) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na wynajęcie sal gminnych na organizację imprez rodzinnych (chrzcin, komunii świętych oraz 18 urodzin) wraz z kartą mieszkańca 30% zniżki.

11) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na korzystanie z zajęć w Centrum Spotkań Artystycznych - Kotłownia Pomysłów.

12) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na zakup rolet w Tapparella.

13) udzielenie rodzinom wielodzietnym 10% zniżki na naprawę samochodu w Blacharstwo-Lakiernictwo Samochodowe Eugeniusz Fiszer.

14) udzielenie rodzinom wielodzietnym 50% zniżki na kursy powyżej 25zł w PANORAMA TAXI Ernest Makohon.

§ 2. 1. Szczegółowe warunki korzystania z Karty Rodziny 3+ określa Regulamin Karty Rodziny 3+, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Jako potwierdzenie uprawnień do realizacji celów, o których mowa w par. 1 wprowadza się Kartę Rodziny 3+.

3. Wzór Karty Rodziny 3+, dla rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Uzyskanie Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica, opiekuna prawnego, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

§ 3. 1. Jednostką koordynującą realizację założeń niniejszej uchwały jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie.

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie przedstawi Radzie Gminy w Deszcznie informację o realizacji niniejszej uchwały za poprzedni rok, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, po upływie roku budżetowego.

§ 4. 1. W programie mogą, na zasadzie dobrowolności, brać udział podmioty zewnętrzne, wprowadzając ulgi dla rodziny wielodzietnej w zakupie towarów i usług, na określonym przez siebie poziomie. Akces do programu należy zgłosić do koordynatora i z nim ustalić sposób promocji działań podmiotu - uczestnika programu. Wzór formularza zgłoszenia podmiotu zewnętrznego do Programu Rodzina 3+ stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Promocja działań objętych niniejszą uchwałą realizowana będzie poprzez stronę internetową Gminy Deszczno oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania promocyjne obejmą również - nieodpłatnie - wszystkich zewnętrznych uczestników programu opisanych w ust. 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Chrobak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Regulamin "Karty Rodziny 3+"

§ 1. 1. Regulamin ustanawia zasady:

1) prowadzenia działań w ramach "Karty Rodziny 3+"

2) wydawania "Karty Rodziny 3+" członkom rodzin wielodzietnych,

3) korzystania z "Karty 3+"przez członków rodzin wielodzietnych

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Rodzinie - rozumie się przez to rodzinę wielodzietną, w tym zastępczą, mającą na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia przez nie osiemnastego roku życia lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą naukę w szkole średniej (w trybie dziennym);

2) Rodzicu - rozumie się przez to rodzica biologicznego, opiekuna prawnego, rodzica samotnie wychowującego dziecko;

3) Programie Rodzina 3+ - rozumie się przez to program przyjęty do realizacji Uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno;

4) Karcie - rozumie się przez to "Kartę Rodziny 3+", czyli dokument uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Deszczno oraz partnerów akcji w ramach Programu Rodzina 3+;

5) Dziecku - oznacza to dziecko własne, przysposobione oraz dziecko znajdujące się pod opieką prawną;

6) Szkole - oznacza to szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i ponadgimnazjalną oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

§ 2. 1. Celami Programu Rodzina 3+, realizowanymi przy pomocy Karty są:

1) pomoc rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie Gminy Deszczno, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;

2) poprawa warunków materialnych i wzmocnienie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej;

3) zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do form rozrywki, sportu i edukacji, organizowanych dla dzieci i młodzieży przez instytucje i organizacje zarządzane przez jednostki budżetowe Gminy Deszczno.

2. Program Rodzina 3+ jest adresowany do rodzin, w których wszystkie dzieci i przynajmniej jeden Rodzic jest zameldowany na terenie Gminy Deszczno na pobyt stały.

§ 3. 1. Karta wydawana jest Rodzicowi - wnioskodawcy.

2. W celu otrzymania Karty Rodzic powinien złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty.

3. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1) kserokopie aktów urodzenia dzieci,

2) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci w szkole średniej oraz powyżej 18 roku życia,

3) w przypadku opiekuna prawnego - kserokopię prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),

4) kserokopię dowodu osobistego,

5) poświadczenie zameldowania członków Rodziny.

4. Osoby wnioskujące o otrzymanie Karty zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji programu.

5. Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie.

§ 4. 1. Karta jest wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Osobą upoważnioną do odbioru Karty jest wnioskodawca.

3. Właścicielem Karty jest Urząd Gminy Deszczno. W przypadku znalezienia Karty, należy ją zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie.

4. Karta wydawana jest na czas określony.

5. Karta jest imienna (imię, nazwisko), z oznaczonym daty ważności, numer oraz oznaczenie Rodzina 3+.

6. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika.

7. Po upływie okresu ważności ponownie należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Karty, w takim terminie, aby zapewnić sobie możliwość z jej ciągłego korzystania.

8. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie wraz z wnioskiem o wydanie nowej Karty. Za terminową aktualizację danych zawartych w Karcie odpowiada użytkownik, podlegając w zakresie podania danych niezgodnych z prawdą, właściwym przepisom kodeksu karnego.

9. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia utraty uprawnień.

10. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom. Karta nie jest kartą płatniczą, ani kartą kredytową.

11. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku, dokument zostanie zniszczony.

§ 5. 1. Przy odbiorze Karty, użytkownik otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

2. Katalog instytucji i firm uczestniczących w zadaniu "Karta Rodziny 3+" aktualizowany będzie w porozumieniu z jednostkami i instytucjami samorządowymi Gminy Deszczno, jednostkami nie powiązanymi strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy lub podmiotami działalności gospodarczej, które złożyły akces, jako partnerzy programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

3. Aktualny katalog instytucji i firm będzie publikowany na stronie internetowej http://www.deszczno.pl

4. Gmina Deszczno nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty, przez partnerów akcji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wzór Karty Rodziny 3+

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Data wpływu ......................................................

Deszczno…………………………………

.................................................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………………………………..

Adres zameldowania wnioskodawcy

……………………………………………………..

Seria i numer dowodu osobistego

……………………………………………………..

Nr telefonu/Adres e-mail

Ośrodek

Pomocy Społecznej

ul. Strażacka 5

66 - 446 Deszczno

WNIOSEK
o wydanie "Karty Rodziny 3+"

Wnoszę o wydanie/przedłużenie karty "Karty Rodziny 3+" uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z uprawnień określonych Uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Deszczno.

Lp

Imię i Nazwisko

Stopień

Pokrewieństwa

z

wnioskodawcą

Data

urodzenia

PESEL

Nr dokumentu

potwierdzającego tożsamość lub nr aktu urodzenia, miejsce wydania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Do wniosku załączam:

- Akty urodzenia dzieci,

- Ksero dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem,

- Poświadczenie zameldowania,

- W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie z placówki edukacyjnej, kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,

- W przypadku opiekuna prawnego - kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują pod podanym adresem, oraz że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń a także zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

.............................................................

data, czytelny podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie "Karty Rodziny 3+" - wprowadzonej Uchwałą Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Deszczno - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014 poz.1182 ze zm.) przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie oraz inne podmioty uprawnione do realizacji zadania.

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.

…………………………………………...

data, czytelny podpis wnioskodawcy

Dane osobowe zawarte w Karcie są zgodne i kwituję odbiór Karty o numerze:

Imię i Nazwisko

Numer karty

...................................................................

data, czytelny podpis wnioskodawcy

Oświadczenie

Oświadczam, że zostałam/em skutecznie poinformowana/y, że:

· w przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie, jej posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie wraz z wnioskiem o wydanie nowej Karty,

· w przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego jej zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie,

· Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom.

……………………………………….....

data, czytelny podpis wnioskodawcy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/60/2015
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU JAKO PARTNERA PROGRAMU WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GM. DESZCZNO "KARTA RODZINY 3+"

DANE PODMIOTU:

NAZWA WŁAŚCICIEL/REPREZENTANT

ADRES SIEDZIBY ADRES STRONY WWW

ADRES E - MAIL TELEFON

Zgłaszamy wolę współpracy z Gminą Deszczno w ramach programu wsparcia rodzin wielodzietnych, poprzez udzielanie zniżek na oferowane przez nas towary i usługi według poniższych zasad:

infoRgrafika

% ZNIŻKI NA………………………………………

infoRgrafika

% ZNIŻKI NA………………………………………

Zobowiązuję/my się do udzielania wymienionych zniżek posiadaczom Karty Rodzina 3+ w następujących punktach prowadzenia przeze mnie/przez nas działalności:

1. ………………………………………

2. ………………………………………

W okresie:

· OD DNIA .......... - ………. - ………. DO DNIA ………. - ………. - ……….

Proszę o przekazanie znaku informacyjnego, informującego o udziale w programie do oznakowania punktu prowadzenia działalności, w ilości - …….. sztuk, oraz w wersji elektronicznej na adres:

……………………………..@...............

Oświadczam/y, że poniosę/poniesiemy we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udzielanymi zniżkami dla użytkowników Karty Rodziny 3+, i nie będę/nie będziemy kierować żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu do Gminy Deszczno. Przyjmuję/my do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego porozumienia z Gminą Deszczno. Oświadczam/y, że wyrażamy zgodę na umieszczenie danych podmiotu który reprezentuję/my, informacji o udzielanych zniżkach i logotypu przekazanego Gminie, we wszelkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia dla rodzin wielodzietnych, oraz na stronach internetowych prowadzonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne.

Dane kontaktowe osób upoważnionych do kontaktu w zakresie niniejszego zgłoszenia:

..................................................................................

miejscowość, data i podpis

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »