| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.44.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego

Na podstawie art. 12 ust. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendium Starosty Międzyrzeckiego dla uzdolnionej młodzieży uczącej się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

§ 2. O przyznanie świadczenia finansowego pn. "Stypendium Starosty Międzyrzeckiego" zwanego dalej stypendium, ubiegać się mogą uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) uczą się w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie międzyrzeckim,

2) posiadają ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą.

§ 3. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 2 oraz jeden z niżej wymienionych:

1) jest laureatem lub finalistą konkursów o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,

2) jest laureatem lub zdobył 2-3 miejsce w olimpiadach wpisanych w rejestr Olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego lub umożliwiających wolny wstęp na studia,

3) jest laureatem lub finalistą ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

4) zajął 1-3 miejsce w zawodach sportowych międzynarodowych lub jest zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym organizowanych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży,

5) uzyskał tytuł laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej o zasięgu ogólnopolskim na szczeblu wojewódzkim (okręgowym) lub ogólnopolskim
(centralnym), znajdujących się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, bądź zdobył indeks na wyższą uczelnię w konkursach organizowanych przez uczelnie.

§ 4. Stypendium wypłacane będzie raz w roku, nie będzie wyższe niż 700,00 złotych. Stypendium będzie przyznawane w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie powiatu na dany rok.

§ 5. Uroczyste wręczenie dyplomu stypendysty, potwierdzające przyznane stypendium oraz jego wysokość odbędzie się na Sesji Rady Powiatu, a środki zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez stypendystę lub przez prawnych opiekunów. O terminie sesji stypendyści zostaną poinformowani odrębnym pismem.

§ 6. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium składa dyrektor szkoły na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu, do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, w terminie do 10 maja każdego roku. Wniosek opiniuje Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski danej szkoły.

§ 7. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Starostę Międzyrzeckiego po analizie wniosków, biorąc pod uwagę rangę odniesionych sukcesów.

§ 8. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie złożonych w terminie wniosków oraz przedstawienie listy stypendystów Staroście Międzyrzeckiemu.

§ 9. Traci moc uchwała nr XLV/301/10 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu międzyrzeckiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 65, poz. 904).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jarosław Szałata


Załącznik do Uchwały Nr VIII.44.15
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 27 maja 2015 r.

.............................……………………

(pieczęć szkoły?(miejscowość i data)

Starosta Międzyrzecki

Wniosek
o przyznanie "Stypendium Starosty Międzyrzeckiego"

Imię i nazwisko ucznia: ................................ ................................ ................................ .........

Data i miejsce urodzenia: ................................ ................................ ................................ ........

Dokładny adres zamieszkania: ................................ ................................ ................................

Nazwa szkoły / klasa ................................ ................................ ................................................

Ocena z zachowania: ................................ ................................ ................................ ..............

Wyniki w konkursach, olimpiadach, festiwalach, wernisażach, wystawach itp. (kserokopie

potwierdzające wyniki w załączeniu)

................................ ................................ ................................ ................................ .........

Opinia Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

................................ ................................ ................................ ................................

....................................................

(podpis dyrektora szkoły)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »