| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/65/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych

Na podstawie art. 12 ust. 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015 poz. 1445) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. 2011.45.263 ze zm.) Rada Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania i dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w obiektach szkolnych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) obiektach szkolnych - należy przez to rozumieć szkoły i placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński;

2) pomieszczeniach - należy przez to rozumieć wszelkie pomieszczenia zlokalizowane w obiektach szkolnych wraz z wyposażeniem, w tym sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, stołówki, a także inne pomieszczenia użytkowe, które pozostają w dyspozycji szkoły m. in. grunty, boiska, place.

§ 3. 1. Do wydzierżawienia lub wynajęcia pomieszczeń szkolnych upoważnieni są dyrektorzy placówek oświatowych.

2. Dyrektor placówki oświatowej ma obowiązek w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy powiadomić organ prowadzący o jej zawarciu.

§ 4. 1. Dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń i powierzchni dokonuje się na podstawie pisemnej umowy, która powinna zawierać:

1) dokładne określenie osoby (prawnej lub fizycznej) wynajmującej, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą wraz z podaniem NIP i podstawy działalności,

2) dokładne określenie lokalu oddawanego w wynajem lub dzierżawę (numer sali i jej wyposażenie),

3) dokładne określenie sposobu użytkowania pomieszczeń,

4) dokładne określenie praw i obowiązków stron, dni i godziny korzystania z pomieszczeń, wysokość wynagrodzenia, okres trwania umowy oraz zasady jej rozwiązania,

5) zobowiązanie do informowania i uzyskania zgody dyrektora placówki na zmianę charakteru prowadzonej działalności w dzierżawionych lub wynajmowanych pomieszczeniach pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,

6) zobowiązanie najemcy do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym wynajmowanych lub dzierżawionych pomieszczeń,

7) zakaz użyczenia, podnajmowania lub oddawania w użyczenie osobom trzecim bez zgody dyrektora placówki,

8) zastrzeżenie o bezpłatnym przejęciu przez placówkę wszelkich nakładów poczynionych w pomieszczeniach w okresie trwania umowy,

9) wskazanie wysokości opłaty określonej brutto za wszystkie rodzaje płatności za wynajem lub dzierżawę,

10) wskazanie terminu płatność, która winna być dokonana z góry za każdy miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku zwłoki z zapłatą, za co najmniej dwa okresy płatności umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia,

11) wskazanie możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez placówkę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez wynajmującego lub dzierżawcę któregokolwiek z warunków określonych w umowie.

§ 5. Wynajem lub dzierżawa pomieszczeń ( na cele związane z oświatą, kulturą fizyczną i innymi nie sprzecznymi ze statutową działalnością jednostek) jest dopuszczalna, gdy korzystanie z przedmiotu najmu nie koliduje z realizacją zadań szkolnych.

§ 6. Pomieszczenia szkolne mogą być wynajęte lub wydzierżawione na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

§ 7. Ustala się stawki wynajmu pomieszczeń stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8. W przypadku wynajmu na okres krótszy niż wskazany w pkt. 11 i 12 tabeli załącznika do niniejszej uchwały, stawki przedmiotu wynajmu nalicza się proporcjonalnie do okresu wynajmu.

§ 9. Powyższe stawki obejmują koszty eksploatacji pomieszczeń, a w szczególności koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, a także koszty utrzymania porządku i czystości.

§ 10. Dochody z opłat za wynajem lub dzierżawę są dochodami Powiatu Sulęcińskiego.

§ 11. Opłatę za wynajem lub dzierżawę uiszcza się na konto Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z wyraźnym wskazaniem, czego opłata dotyczy.

§ 12. Pomieszczenia, o których mowa w załączniku do niniejszej uchwały mogą być nieodpłatnie udostępnione na:

1) spotkania z mieszkańcami organizowane przez organy administracji rządowej i samorządowej,

2) organizację narad, konferencji, szkoleń, kursów organizowanych przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny,

3) realizację zadań statutowych Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego.

§ 13. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie niższych stawek od określonych w załączniku lub odstąpienie od pobierania opłat wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu Sulęcińskiego.

§ 14. Umowy najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych zawarte do dnia podjęcia niniejszej uchwały obowiązują do czasu ich wygaśnięcia lub okresu ich wypowiedzenia.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Dąbroś


Załącznik do Uchwały Nr XIV/65/15
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń
i powierzchni szkolnych

L/p

Przedmiot wynajmu

Czas wynajmu

Opcja

standardowa

Opcja dla jednostek organizacyjnych jst

1

Sala konferencyjna

1 h

50 zł.

10 zł.

powyżej 1 h do 8 h

30 zł/h

6 zł/h

powyżej 8 h

25 zł/h

5 zł/h

2

Sala świetlica

1 h

30 zł.

15 zł.

1 dzień

20zł/h

10 zł/h

3

Sala audiowizualna

1 h

100 zł.

30 zł.

powyżej 1 h do 8 h

75 zł/h

20 zł./h

powyżej 8 h

70 zł./h

10 zł/h

4

Sala dydaktyczna

(ogólna, językowa)

1 h

45 zł

20 zł.

powyżej 1 h do 8 h

30 zł/h

15 zł./h

powyżej 8 h

25 zł/h

7 zł/h

5

Sala dydaktyczna

(multimedialna)

1 h

85 zł

25 zł.

powyżej 1 h do 8 h

75 zł/h

20 zł/h

powyżej 8 h

65 zł/h

8 zł/h

1 h

100 zł.

30 zł.

6

Sala dydaktyczna

(komputerowa)

powyżej 1 h do 8 h

75 zł/h

20 zł/h

powyżej 8 h

70 zł/h

10 zł/h

7

Sala gimnastyczna o powierzchni powyżej 400 m2

1 h

100 zł.

30 zł.

powyżej 1 h do 8 h

75 zł/h

20 zł/h

powyżej 8 h

40 zł/h

10 zł/h

8

Sala gimnastyczna o powierzchni od 200 m2 do 400 m2

1 h

70 zł

30 zł

powyżej 1 h do 8 h

30 zł/h

20 zł/h

powyżej 8 h

20 zł.

10 zł/h

9

Sala gimnastyczna o powierzchni do 200 m2

1 h

30 zł/h

20 zł/h

powyżej 1 h do 8 h

25 zł/h

15 zł/h

powyżej 8 h

20 zł.

10 zł/h

10

Sklepik szkolny

Miesięczna opłata

250 zł.

11

Powierzchnia reklamowa

Miesięczna opłata

reklamy do 5 m2

60 zł.

Miesięczna opłata

powyżej 5 m2 do 10 m2

125 zł.

Miesięczna opłata

powyżej 102

180 zł.

12

Grunty

(opłata miesięczna za 1 m2)

pod budynki związane z działalnością gospodarczą

22 zł

pod rekreację

6 zł.

pozostałe cele

1,60 zł.


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński
oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych, w celu korzystania z tych pomieszczeń
i powierzchni szkolnych

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński władają nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zawieranie umów najmu, dzierżawy oraz ustalenie wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w tych placówkach podlega przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Szkoły i placówki oświatowe uzyskują dochody wynikające z wynajmu i dzierżawy.

Ujednolicenia wymaga wysokość minimalnych stawek najmu, dzierżawy i wysokości opłat, dzięki czemu każda placówka będzie dysponowała jednakowymi kryteriami, zasadami najmu i dzierżawy.

Przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie ujednolici zasady gospodarowania zasobami powierzonego mienia.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »