| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/2015 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 89 ust. 1 pkt 3, art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242. art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu

powiatu w wysokości 43.088.590 zł,

z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 41.433.645 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 1.654.945 zł,

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu

powiatu w wysokości 42.239.736 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.056.234 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.183.502 zł,

określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35.338.282 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.939.651 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

budżetowych 10.398.631 zł,

w tym: wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od

kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości 332.544 zł.

2) dotacje na zadania bieżące 2.365.256 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.062.196 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 290.500 zł.

2. w planie wydatków majątkowych wyodrębnia się łącznie wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.183.502 zł,

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się:

dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska w kwocie 125.000 zł

i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 163.500 zł

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 848.854 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 600.000 zł

z tego:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 600.000 zł

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu

w wysokości 1.448.854 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, emisji papierów

wartościowych przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 109.000 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 248.000 zł

w tym:

1) imprezy sportowe w szkołach "Licealiada" 13.000 zł

2) zarządzanie kryzysowe 85.000 zł

3) wydatki oświatowe 150.000 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.711.049 zł

określone zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w kwocie 10.000 zł

3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat

na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego w kwocie 225.566 zł

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000 zł,

3) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) W planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszenia wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok 2016 na łączną kwotę 1.500.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Marek Halasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/78/2015
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »