| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/363/2010 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 90 ust. 1, 2a, 2b i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania przez Gminę Stryków i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Stryków i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Stryków oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć środki finansowe przekazane z budżetu Gminy Stryków;
2) podmiocie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Stryków;
3) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Stryków osoby prawne lub fizyczne prowadzące na terenie Gminy Stryków niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej;
4) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej działającą na terenie Gminy Stryków, prowadzoną przez osoby prawne lub fizyczne, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Stryków;
5) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole niepubliczne działające na terenie Gminy Stryków, prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Stryków;
6) uczniu - należy przez to rozumieć uczniów szkół oraz wychowanków przedszkoli.
§ 3. Dotacje z budżetu Gminy Stryków przysługują:
1) przedszkolom niepublicznym w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Stryków wydatków bieżących poniesionych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Stryków;
2) szkołom niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Stryków na dany rok.
§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez organ prowadzący, wniosku zawierającego informację o planowanej liczbie uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole zobowiązany jest do składania comiesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów w placówce w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, według stanu na pierwszy dzień tego miesiąca.
2. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wysokość miesięcznej dotacji będzie ustalona w oparciu o faktyczną liczbę uczniów wskazaną w informacji, o której mowa w ust. 1.
4. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany ilości uczniów.
5. Zmniejszenie lub zwiększenie dotacji następuje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym zmieniła się liczba uczniów.
§ 6. 1. Dotacje przyznaje się na okres jednego roku budżetowego.
2. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, przedszkola wskazany we wniosku o dotację.
3. Dotacja udzielona na rok budżetowy winna być wykorzystana do końca roku, na który została udzielona.
§ 7. W trakcie roku budżetowego wysokość dotacji dla przedszkola niepublicznego ulega zmianie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia kwoty ustalonych w budżecie Gminy Stryków wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych.
§ 8. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole niepubliczne składa w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków, nie później niż do dnia 15 kwietnia i 15 października rozliczenie kwartalne otrzymanej dotacji, do dnia 15 lipca rozliczenie półroczne otrzymanej dotacji, a do dnia 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji rozliczenie roczne otrzymanej dotacji.
2. Wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Pozostająca w dyspozycji szkoły, przedszkola niepublicznego nadwyżka pochodząca z dotacji pomniejsza udzieloną dotację na pierwszy miesiąc kolejnego kwartału. Ewentualne nie wykorzystanie dotacji za IV kwartał roku udzielenia dotacji należy zwrócić podmiotowi dotującemu najpóźniej do dnia 5 stycznia następnego roku budżetowego.
§ 9. 1. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola niepublicznego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
2. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły, przedszkola niepublicznego.
§ 10. 1. Gminie Stryków przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2. Do przeprowadzenia kontroli Burmistrz Miasta-Gminy Stryków upoważnia pracownika Urzędu Miasta-Gminy Stryków.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2 ma prawo wstępu do szkoły, przedszkola niepublicznego, wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz sporządzania kserokopii udostępnionych dokumentów.
4. Gmina Stryków, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkołę, przedszkole niepubliczne może przetwarzać dane osobowe uczniów tej szkoły lub przedszkola.
5. Kontrola przeprowadzana jest:
1) w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wskazanych w informacji, o której mowa w §5 ust. 1 weryfikowanym na podstawie dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji przebiegu nauczania;
2) w zakresie prawidłowości wykorzystania rozliczanych wydatków na podstawie dokumentacji finansowej.
§ 11. 1. Burmistrz Miasta-Gminy Stryków opracowuje corocznie plan kontroli, o której mowa w §10 ust. 1 z uwzględnieniem podmiotu podlegającego kontroli, tematu, zakresu oraz terminu przeprowadzania kontroli, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy.
2. Zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli Burmistrz Miasta-Gminy Stryków informuje organ prowadzący szkołę, przedszkole niepubliczne o terminie przeprowadzenia kontroli i jej zakresie, co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem.
§ 12. 1. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Organowi prowadzącemu szkołę, przedszkole niepubliczne przysługuje prawo wniesienia do protokołu kontroli wyjaśnień i uwag w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu.
3. Wyjaśnienia i uwagi należy kierować do Burmistrza Miasta-Gminy Stryków w formie pisemnej. Wyjaśnienia lub uwagi do protokołu kontroli uznaje się za złożone w terminie jeżeli zostaną doręczone do Urzędu Miasta-Gminy Stryków w ostatnim dniu terminu do ich wniesienia. W przypadku przesłania wyjaśnień lub uwag do protokołu decyduje data nadania przesyłki.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, kontrolujący przygotowuje wystąpienie pokontrolne, w którym informuje organ prowadzący szkołę, przedszkole niepubliczne o stwierdzonych nieprawidłowościach.
5. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Burmistrz Miasta-Gminy Stryków.
§ 13. Traci moc Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz gimnazjom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy Stryków oraz Uchwała Nr XIII/89/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym oraz gimnazjom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Gminy Stryków.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta-Gminy Stryków.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/363/2010
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 19 lutego 2010 r.
Wniosek o przyznanie dotacji na rok ………….
1. Dane szkoły, przedszkola:
1) Pełna nazwa szkoły: ...................................................................................................
2) Adres szkoły: .....................................................................................................
3) REGON: .....................................................................................................
4) NIP: .....................................................................................................
2. Dane organu prowadzącego szkołę, przedszkole:
1) Nazwa (w przypadku osoby prawnej) lub imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej): ……............................................................................................. .....................................................................................................
2) Adres: .....................................................................................................
3. Dane osoby reprezentującej organ prowadzący:
1) Imię i nazwisko: .....................................................................................................
2) Pełniona funkcja: .....................................................................................................
4. Planowana liczba uczniów: ………………………
5. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji:
1) Nazwa banku: .....................................................................................................
2) Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………….
6. Zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz składania kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z rozliczenia dotacji.
7. ...................................., dnia ..................................... ................................................................ (pieczątka i podpis)
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/363/2010
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 19 lutego 2010 r.
Informacja o aktualnej liczbie uczniów według stanu na dzień ……………….………..…….
1. Pełna nazwa szkoły, przedszkola: ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
2. Liczba uczniów: ………………………………………………………………………
3. Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji:
1) Nazwa banku: .....................................................................................................
2) Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………….
4. Oświadczam, że wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
5. ...................................., dnia ..................................... ................................................................ (pieczątka i podpis)
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/363/2010
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 19 lutego 2010 r.
Zalacznik3.xls

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Gminy Stryków za okres ................................

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »