| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Uniejów; Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 4 listopada 2009r.

w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu przedszkola specjalnego


zawarte pomiędzy Gminą Uniejów reprezentowaną przez: Pana Józefa Kaczmarka - Burmistrza Miasta Uniejów przy kontrasygnacie Pani Arlety Pietrzak - Skarbnika Miasta Uniejów, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Łęczyckim reprezentowanym przez: 1.Pana Wojciecha Zdziarskiego - Starostę Powiatu Łęczyckiego, 2.Pana Janusza Mielczarka - Wicestarostę Powiatu Łęczyckiego, przy kontrasygnacie Pani Renaty Wilińskiej - Skarbnika Powiatu, zwanym dalej "Przyjmującym", w sprawie powierzenia zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu przedszkola specjalnego.
Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLIX/284/09 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 października 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowi Łęczyckiemu do realizacji zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu przedszkola specjalnego i Uchwała Nr XXXVI/267/2009 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania własnego Gminy Uniejów z zakresu oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu Przedszkola Specjalnego w Stemplewie oraz włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie.
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest szczegółowe określenie zasad powierzenia oraz zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadania z zakresu oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego z oddziałami dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
§ 2. 1. Strony ustalają, że Powierzający jako jednostka samorządu terytorialnego, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkola specjalnego, przekazuje to zadanie Przyjmującemu, począwszy od dnia 04 listopada 2009 r.
2. Przekazanie zadania, o którym mowa w ust. 1 nie zwalnia Powierzającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. zapewnienia niepełnosprawnym pięcioletnim dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola specjalnego.
§ 3. 1. W celu realizacji przyjętych zadań Przyjmujący zobowiązuje się do:
1) Założenia przedszkola specjalnego, wyznaczając siedzibę przedszkola w stanowiącym własność Powiatu Łęczyckiego budynku położonym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie, Stemplew 35 gm. Świnice Warckie.
2) Zapewnienia warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznychwarunków nauki, wychowania i opieki.
3) Wykonywania remontów obiektu, w którym przedszkole będzie miało siedzibę oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
4) Zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola.
5) Wyposażenia przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnienia realizacji programów nauczania i wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych.
2. Przyjmujący zobowiązuje się do przyjmowania do przedszkola specjalnego dzieci:
1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat i posiada odroczony obowiązek szkolny,
3) zamieszkałych na terenie właściwym dla Powierzającego i których rodzice (prawni opiekunowie) złożą wniosek do Starosty Łęczyckiego o zapewnienie dziecku odpowiedniej formy kształcenia, wychowania i opieki lub przygotowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym w Stemplewie.
3. Przyjmujący zobowiązuje się do utworzenie i prowadzenia przedszkola specjalnego zgodnie z ramowym statutem przedszkola, stanowiącym Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
§ 4. 1. Przedszkole specjalne będzie prowadziło nauczanie indywidualne w rozmiarze czterech godzin tygodniowo dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym;
2. Na zajęcia o charakterze terapeutyczno - wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających przeznacza się nie mniej niż dwie godziny tygodniowo w każdym oddziale;
3. Od rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola specjalnego nie są pobierane żadne opłaty za wyjątkiem opłaty za wyżywienie, którego koszt jest ustalany na podstawie i na zasadach określonych w § 66 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 z późn. zm.)
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnosić dobrowolne opłaty na rzecz rady rodziców przedszkola
§ 5. 1. Na realizację zadania objętego porozumieniem, Powierzający zobowiązuje się do przekazywania Przyjmującemu w okresie od 5 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. dotację celową na kształcenie dla dwojga dzieci z terenu Gminy Uniejów, uczęszczających do przedszkola specjalnego w Stemplewie po uwzględnieniu rzeczywistych kosztów prowadzenia przez Przyjmującego przedszkola specjalnego, wyliczonych proporcjonalnie na jednego wychowanka.
2. Przez rzeczywiste koszty prowadzenia przedszkola rozumie się wypłacone wynagrodzenia, wraz z należnymi od nich pochodnymi, nauczycielom i innym pracownikom zatrudnionym w przedszkolu proporcjonalnie do wymiaru tego zatrudnienia oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola specjalnego (koszty eksploatacji, energii, ogrzewania, utrzymania czystości itp.) wyliczone proporcjonalnie do liczby wychowanków.
3. Dotacja celowa, po uwzględnieniu kosztów prowadzenia przedszkola określonych w ust. 2 wynosi 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych) miesięcznie na jedno dziecko.
4. Dotacja celowa o której mowa w ust. 1, jest przekazywana przez Powierzającego w miesięcznych ratach, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego, w terminie do 15 dnia danego miesiąca.
5. Dotacja, o której mowa w ust.1 i 3 zostanie wykorzystana do 31 grudnia 2009 r.
6. Przyjmujący dotację dokona jej rozliczenia do 15 stycznia 2010 r. podając ilość dzieci objętych dotacją oraz rzeczywiste koszty prowadzenia przedszkola obliczone na jednego wychowanka.
7. Przyjmujący dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do 15 stycznia 2010 r.
8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi Powierzającemu wraz z należnymi odsetkami w terminie do 28 lutego 2010 r. zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
§ 6. 1. Powierzający ma prawo wglądu w dokumentację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie w zakresie obejmującym funkcjonowanie przedszkola specjalnego;
2. O zamiarze wglądu w dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Powierzający powiadamia pisemnie dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stemplewie lub Starostę Łęczyckiego z wyprzedzeniem, co najmniej pięciu dni.
§ 7. 1. Porozumienie zawierane jest do 31 grudnia 2009 r.
2. Powierzający i Przyjmujący mogą rozwiązać niniejsze porozumienie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą z dniem zakończenia roku budżetowego.
3. W przypadku podjęcia przez Przyjmującego decyzji o likwidacji przedszkola, czynności określone w art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należą do jego obowiązków , który też ponosi skutki finansowe likwidacji.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez Powierzającego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla Powierzającego i Przyjmującego.
§ 10. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Burmistrz Miasta Uniejów

Józef Kaczmarek
Starosta Powiatu Łęczyckiego

Wojciech Zdziarski
Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego

Janusz Mielczarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »