| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I-0911/143/2010 Wojewody Łódzkiego

z dnia 23 marca 2010r.


Na podstawie art. 86 oraz art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 )
stwierdzam nieważność
§ 6 ust. 2 i § 14 ust. 1 pkt 3 statutów sołectw stanowiących załączniki Nr 1 - 35 do uchwały Nr XLII/301/2010 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
Uzasadnienie
W dniu 25 lutego 2010 r. Rada Miejska w Zelowie podjęła uchwałę Nr XLII/301/2010 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. Uchwalone statuty sołectw stanowią załączniki Nr 1 - 35 do uchwały.
Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 4 marca 2010 r.
Jako podstawę prawną uchwały Rada Miejska w Zelowie wskazała art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
W dniu 4 marca 2010 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XLII/301/2010 Rady Miejskiej w Zelowie.
Zastrzeżenia organu nadzoru budziły postanowienia statutów Sołectw stanowiące załączniki Nr 1-35 do uchwały w części dotyczącej:
- § 6 ust. 2, w którym termin przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej uzależnia się od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Zelowie a nie od zakończenia kadencji organów sołectwa,
- § 14 ust.1 pkt 3 w którym Rada Miejska ograniczyła bierne prawo wyborcze osób wybranych na funkcję sołtysa i rady sołeckiej.
W piśmie z dnia 15 marca 2010 r. Nr BRM.0920-3/2010 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zelowie wyjaśnił, że Rada Miejska uchwalając kwestionowane przez organ nadzoru zapisy Statutów Sołectw nie naruszyła prawa, bowiem obowiązujące przepisy prawne nie regulują przedmiotowej problematyki, a zatem nie mogą być sprzeczne z prawem.
Organ nadzoru nie podziela stanowiska Rady Miejskiej w Zelowie przedstawionego w piśmie powołanym wyżej.
Tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej określony został w art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Przepis ten w sposób kompletny reguluje podstawowe zasady prawa wyborczego organów sołectwa. O ile jednak powołany przepis określa, iż czynne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania, zaś bierne prawo wyborcze ma nieograniczona liczba kandydatów, o tyle dostrzec trzeba, iż przepis ten pomija wiele istotnych kwestii związanych z wyborem sołtysa i rady sołeckiej, które nie zostały unormowane w innych przepisach ustawy. Ustawodawca nie określił np.: w jakim trybie i w jakiej formie winny być zgłaszane kandydatury, jaki winien być sposób głosowania na kandydatów tj. czy na zebraniu wiejskim, czy też w lokalu wyborczym. Te wszystkie szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej winny być unormowane w statucie sołectwa stosownie do art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Treść § 14 ust.1 pkt 3 Statutów Sołectw, w których uchwałodawca określił, że mandat sołtysa i członka rady sołeckiej wygasa w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu RP, wykracza poza granice upoważnienia wynikającego z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy i narusza art. 36 ust. 2 ustawy.
Zgodnie z art.94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Nie do przyjęcia jest w demokratycznym państwie prawa, aby bierne lub czynne prawo wyborcze do organów jednostki pomocniczej gminy było ograniczane przez radę gminy bez podstawy prawnej a wręcz z naruszeniem prawa.
Niezależnie od braku podstawy prawnej do takiego ograniczenia biernego prawa wyborczego, zauważyć należy, że ograniczenie to jest szersze niż ustawodawca wprowadził w odniesieniu do radnych, bowiem w przypadku mandatu sołtysa i członka rady sołeckiej wygaśnięcie mandatu miałoby nastąpić również w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione nieumyślnie oraz za przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego.
Ponadto w § 6 ust. 2 kwestionowanych Statutów Sołectw, uchwałodawca termin przeprowdzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej uzależnił od daty pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Zelowie a nie od zakończenia kadencji organów sołectwa, którą to kadencję ustalił na 4 lata, licząc od dnia wyborów. W ten sposób, wykraczając poza upoważnienie ustawowe, określone w art 35 ust.3 ustawy, uzależnił czas trwania kadencji organów sołectwa od czasu trwania kadencji Rady. Podnieść należy, że ustawodawca dopuszcza przeprowadzenie wyborów danej rady przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ustawach np. w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm. ). Kwestinowany zapis Statutów Sołectw reguluje zasady prawa wyborczego w zakresie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej i nie mieści się w zakresie ustalenia zasad przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej do czego rada gminy jest upoważniona na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy.
Stosownie do art. 91 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Nadzór nad działalnością gminy sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem ( art. 85 ustawy o samorządzie gminnym). Tak więc, w przypadku istotnego naruszenia prawa, organ nadzoru jest zobowiązany-zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 91 ust.1 tej ustawy - orzec o nieważności uchwały w całości lub w części. Postanowienia § 6 ust. 2 i § 14 ust.1 pkt 3 załączników Nr 1-35 do uchwały Nr XLII/301/2010 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w sposób istotny naruszają prawo, w związku z czym wydanie niniejszego rozstrzygnięcia stało się konieczne i należało orzec jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.
Wojewoda Łódzki

Jolanta Chełmińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »