| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr C/1854/10 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 3 listopada 2010r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Łodzi - Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 i nadania statutu jednostce

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 grudnia 2010 r., tworzy się jednostkę budżetową - Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, dotychczas realizowanych przez Filię Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, zlokalizowaną w Łodzi przy u. Narutowicza 114.

2. Przekazuje się Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, mienie niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

§ 2. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK


Załącznik do Uchwały Nr C/1854/10
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 r.

Statut Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114

§ 1. 1. Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych.

3. Siedzibą Domu jest Miasto Łódź.

4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

§ 2. 1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami.

2. Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

3. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług zapewnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz uwzględnia stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§ 3. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy jednostki.

§ 4. 1. Domem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

2. Dyrektor zarządza jednoosobowo Domem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi.

4. Dyrektor Domu wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

§ 5. Organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny przyjęty przez Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia.

§ 6. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »