| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Sławno

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia regulaminu, opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich przekazanych w bezpłatne użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236),Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Sławno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Bolesław Wiktorowicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII/46/11
Rady Gminy Sławno
z dnia 10 czerwca 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŚWIETLIC WIEJSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY SŁAWNO

§ 1. Świetlice działają w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie i stanowią własność Gminy Sławno.

§ 2. Działalność świetlicy nadzoruje Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie .

§ 3. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań i integracji lokalnego środowiska.

§ 4. 1.Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej.

2. Świetlice wiejskie służą mieszkańcom wsi , a w szczególności są miejscem:

a) popularyzacji amatorskich form artystycznych,

b) rozwoju działalności kulturalnej adresowanej do różnych grup wiekowych społeczności wiejskiej,

c) organizacji imprez otwartych dla mieszkańców wsi ( np. festyny, uroczystości)

d) organizacji zebrań i spotkań organizowanych przez organy Gminy Sławno i sołectwa,

e) spotkań organizacji lokalnych działających na terenie Gminy Sławno (np. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Kluby Sportowe),

f) przeznaczonym na cele inne niż służące wszystkim mieszkańcom( np. indywidualnie organizowane imprezy i uroczystości ).

§ 5. Świetlice wiejskie mogą być:

a) nieodpłatnie udostępniane na cele określone w § 4 ust. 2 pkt. a-e,

b) odpłatnie udostępniane na cele określone w § 4 ust.2 pkt. f w oparciu o umowy najmu zawierane z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sławnie.

§ 6. Gospodarzem świetlicy wiejskiej jest opiekun świetlicy, wyznaczony i działający na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika GOK w Sławnie.

§ 7. 1. Zakres obowiązków opiekuna świetlicy określi kierownik GOK.

2. Gospodarz świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy.

§ 8. 1. Dokonanie rezerwacji świetlicy wiejskiej w celach dokonania najmu o których mowa w § 5 pkt. b) jest możliwe jedynie na podstawie pisemnego podania złożonego do kierownika GOK w Sławnie zawierającego:

1) imię, nazwisko lub nazwę podmiotu składającego podanie,

2) adres i telefon osoby fizycznej lub podmiotu składającego podanie,

3) rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wynajmowana świetlica,

4) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy,

2. Podstawą wynajęcia świetlicy jest pisemna umowa zawarta pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sławnie a podmiotem ubiegającym się o wynajem.

3. Najemca zobowiązany jest wpłacić w dniu zawarcia umowy kaucję w kwocie 20% stawki określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 9. 1.Stawki opłat za udostępnienie świetlic na cele określone w § 4 ust.2 pkt. f są określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Poza opłatą, o której mowa w ust. 1 , wynajmujący zobowiązany jest zapłacić koszty wszystkich mediów, z których korzystał, wg wskazania liczników .

3. Opiekun świetlicy prowadzi ewidencję oraz pobiera opłaty za wynajmowanie świetlicy mieszkańcom.

4. Środki uzyskane z wynajmu świetlicy muszą być pobrane przez opiekuna świetlicy i wpłacone na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wynajęcia świetlicy.

5. Środki finansowe uzyskane z wynajmu będą przeznaczane na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie.

§ 10. Wójt Gminy Sławno może zwolnić w całości lub w części z opłat , o których mowa w § 9, ust. 1 osoby fizyczne i podmioty, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

§ 11. 1. W obiektach świetlic wiejskich zabrania się:

a) palenia papierosów poza wyraźnie wyznaczonymi miejscami;

b) spożywania środków odurzających;

c) zachowania sprzecznego z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, w tym niszczenia mienia komunalnego znajdującego się w obiektach świetlic;

d) przebywania osób nieletnich bez nadzoru osób dorosłych.

2. W wypadku naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 1, opiekunowie świetlic mają obowiązek podjęcia działań dyscyplinujących zmierzających do zagwarantowania przestrzegania porządku.


Załącznik do Regulaminu.

Wysokość opłat za wynajem świetlic wiejskich

§ 1. 1.Określa się cennik za najem świetlic wiejskich obowiązujący mieszkańców Gminy Sławno.

Budynek użyteczności publicznej

STAWKI NAJMU

Przyjecia weselne

Pozostałe przyjęcia okolicznościowe

Spotkania związane z pochówkiem (stypy)

godzinowa

Spotkania, szkolenia i prezentacje.

Świetlica w Grążowicach

600,00

250,00

100,00

25,00

Świetlica w Ostrożnej

600,00

250,00

100,00

25,00

Świetlica w Dąbrówce

600,00

250,00

100,00

25,00

Dom Ludowy w Gawronach

1.200,00

300,00

100,00

100,00

2. Poza opłatą, o której mowa w § 1 wynajmujący zobowiązany jest zapłacić koszty wszystkich mediów z których korzystał, według wskazania liczników.

§ 2. Opłaty za wynajem świetlic, dokonywane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terenem Gminy Sławno lub podmioty mające siedzibę poza Gminą Sławno określa się w wysokości 150% stawek określonych w § 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »