| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/69/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, zm. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Powiatu Radomszczańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański, zwanych dalej "szkołami" - prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm.):

L.p.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni we wszystkich typach i rodzajach szkół

20

2.

Doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

20

3.

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim

18

4.

Nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

18

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu w formie zaocznej wynosi rocznie 684 godzin.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć specjalizacyjnych,

2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania jednej pisemnej pracy kontrolnej i egzaminacyjnej w semestrze licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

b) innych zajęć dydaktycznych realizowanych z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie, dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu,

3) godziny przeprowadzenia egzaminów ustnych, licząc nie dłużej niż 20 minut na jednego słuchacza,

4) godziny nadzorowania egzaminów pisemnych.

3. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 3 faktycznie zrealizowanych w niedziele i święta liczy się jak 2 godziny zajęć.

4. W celu obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę wykładów, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.

5. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli wymienionych w ust. 1 odbywa się semestralnie.

6. Za podstawę rozliczenia przyjmuje się według zapisów w dzienniku lekcyjnym, zrealizowane godziny zajęć, godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

7. Zrealizowane godziny zajęć wymienionych w ust. 2 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające w sumie połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, realizującego obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się według wzoru:

WG = (g1 + g2) : (g1/G1 + g2/G2)

gdzie:

WG - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

G1, G2 - oznacza obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla danego stanowiska ustalony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 KN

g1 - oznacza liczbę godzin przydzielona nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G1,

g2 - oznacza liczbę godzin przydzielona nauczycielowi w ramach wymiaru godzin G2,

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 oblicza się z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Liczbę godzin ponadwymiarowych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 ustala się odejmując od tygodniowej liczby godziny zajęć zrealizowanych przez tego nauczyciela, ustalony dla niego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole zaocznej w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 1, 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/83/03 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego


mgr Krzysztof Zygma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »