| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Bełchatów zmienionej uchwałą nr XXXIII/312/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku i uchwałą nr LI/474/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 5 października 2006 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 ) oraz art. 90f i art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Bełchatów zmienionej uchwałą nr XXXIII/312/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku i uchwałą nr LI/474/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 5 października 2006 roku oraz w "Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Bełchatów" stanowiącym załącznik do wspomnianej uchwały zwrot "Gmina Miasto Bełchatów" otrzymuje brzmienie "Miasto Bełchatów".

§ 2. W "Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa", o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zamiany:

1) w § 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

" 6) świadczenia pieniężnego, jeżeli Prezydent Miasta Bełchatowa uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1,2,3,4 w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. c-g niniejszego regulaminu, nie jest celowe."

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10.1. Dochody winny być potwierdzone stosownymi oświadczeniami albo zaświadczeniami.

2. W przypadku dochodów wynikających z tytułu zatrudnienia należy dostarczyć oświadczenie wnioskodawcy albo zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

3. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dostarczyć oświadczenie wnioskodawcy albo zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych.

4. Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego jest równy kwocie określonej w art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.).

5. W przypadku, gdy rodzice prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą należy przedłożyć:

1) oświadczenie wnioskodawcy albo zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeśli prowadzenie działalności następuje na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne;

2) oświadczenie wnioskodawcy albo zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości: dochodu, odliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, należnego podatku, jeśli działalność jest opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. W zależności od sytuacji życiowej wnioskodawcy wymaganymi potwierdzeniami dochodu mogą być również:

1) oświadczenie wnioskodawcy albo zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zwierające informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

2) dowody otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

3) decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

4) decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne.

7. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, należy przedłożyć oświadczenie wnioskodawcy albo zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej."

§ 3. Przyjmuje się wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik do Uchwały Nr XI/81/11
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
z dnia 28 lipca 2011 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa

Pola należy wypełnić ręcznie lub komputerowo, dużymi drukowanymi literami.

1.Cel składania wniosku*

1)Wnoszę o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w postaci stypendium szkolnego

2) Wnoszę o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w postaci zasiłku szkolnego


2. Wnioskodawca

Imię

Nazwisko

3. Adres zamieszkania wnioskodawcy

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon

4. Dane dotyczące ucznia/słuchacza

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

PESEL

Nazwa szkoły/ placówki, adres

Jest uczniem/słuchaczem klasy/roku

5. Adres zamieszkania ucznia/ słuchacza

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

6. Oświadczenie o otrzymywanych innych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych*

1) Oświadczam, że wymieniony wyżej uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym w wysokości.

2) Oświadczam, że wymieniony wyżej uczeń nie otrzymuje żadnego stypendium o charakterze socjalnym.

7. Wnioskowana forma pomocy*
( Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie)

1) Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

2) Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

3) Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakup podręczników i przyborów szkolnych.

4) Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

8.Oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa względem ucznia

Miejsce pracy/ nauki

Uwagi

9. Oświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym
/ Nie dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej/

1) Dochód netto uzyskiwany z tytułu:

a) wynagrodzenia,

b) zasiłku dla bezrobotnych,

c) emerytury/renty,

d) innych źródeł.

2) Świadczenia rodzinne:

a) zasiłek rodzinny,

b) z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

c) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

d) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

e) zaliczka alimentacyjna,

f) inne.

3) Dodatek mieszkaniowy

4) Alimenty

5) Dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym ( osoby prowadzące działalność gospodarczą)

6) Inne

10.Oświadczam, że:
1) we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje ………… osób;
2) łączny, miesięczny dochód netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniósł ……….. PLN;
3) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę wynosi ………… PLN .

11.Oświadczam, że korzystam ze świadczeń pomocy społecznej


……………………….. ……………………………….
( Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy)

12.Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

……………………….. ……………………………….
( Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy)

13. Sposób wypłaty stypendium pomocy materialnej*

Proszę o wypłacenie przyznanej pomocy materialnej

1) w kasie Urzędu Miasta

2) na konto bankowe

Nr konta bankowego

Nazwisko posiadacza konta

Imię posiadacza konta

Adres - miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

14. Oświadczenia wnioskodawcy dotyczące wniosku

W oparciu o art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Bełchatowa w celu realizacji zadań związanych z niniejszym wnioskiem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w systemach informatycznych oraz kartotekach, ewidencjach, wykazach.
Zapoznałem się z zasadami przyznawania stypendium szkolnego oraz udokumentowania wydatków pieniężnych na cele edukacyjne.
……………………….. ……………………………….
( Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy)

15. Załączniki

1.

2.

16. Sprawdzenie wniosku: ( wypełnia pracownik UM):

tak

nie

1) podpis wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium;

2) zgoda wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych;

3) zachowanie terminu złożenia wniosku;

4) potwierdzenie dochodów zaświadczeniami o ich wysokości;

5) zgodność załączników dołączonych do wniosku.…………………………………….. …………………………………….
( Data, podpis i pieczątka osoby sprawdzającej)

* Proszę zaznaczyć właściwe pole.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »