| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 2 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113/ oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016/, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M.P. Nr 95, poz. 961/ Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w gminie Strzelce Wielkie na 2012 rok w następujących wysokościach:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,46 zł;

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -17,00 zł, z tym, iż od budynków lub ich części, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza - tzw. pustostany - podatek od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi - 4,80 zł;

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł;

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł;

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,40 zł;

6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy;

7) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni, z tym, iż od gruntów zajętych przez budynki lub ich części, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza - tzw. pustostany - 0,24 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty i budynki lub ich części, stanowiące mienie komunalne, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1, pkt 3 i 4 wymienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

2) nie użytkowane budynki gospodarcze, pozostałe w wyniku przekazania gospodarstw rolnych za świadczenia emerytalne lub rentowe;

3) grunty, budynki i budowle służące ochronie przeciwpożarowej;

4) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, budynki lub ich części i budowle bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Zięba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »