| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/60/ 2011 Rady Gminy Sieradz

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011r. Nr 654) Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Sieradzu


Jan Jarząb


Załącznik do Uchwały Nr XI/ 60/ 2011
Rady Gminy Sieradz
z dnia 28 października 2011 r.

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB KONSULTOWANIA Z RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 PROJEKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI

Cel konsultacji

§ 1. Konsultacje przeprowadzane są w celu zebrania opinii i pozyskania dodatkowych informacji bądź sugestii w sprawach szczególnie ważnych dla Gminy.

Przedmiot konsultacji

§ 2. Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) projekty aktów normatywnych:

a) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

b) dotyczących sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Uczestnicy konsultacji

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z:

1) organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy;

2) radą działalności pożytku publicznego;

3) pozostałymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady przeprowadzania konsultacji

§ 4. 1. Konsultacje ogłasza Wójt Gminy Sieradz.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji określa:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

4) formę przeprowadzenia konsultacji;

5) zasięg terytorialny konsultacji.

§ 5. 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostanie przekazane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.

2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości publicznej w sposób następujący:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieradz;

b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sieradz.

3. Konsultacje przeprowadza się co najmniej w jednej spośród następujących form:

a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

b) zapytanie ankietowe na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieradz;

4. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Sieradz.

5. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji.

§ 6. 1. Opinie podmiotów o których mowa w §3 kierowane są do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Sieradz.

2. Po zebraniu i rozpatrzeniu-wniesionych uwag, właściwa merytorycznie komórka przedstawia Wójtowi Gminy zgłoszone opinie i uwagi oraz przekazuje swoje propozycje do dalszego rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Wnioski uzyskane z przeprowadzonych konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Sieradz lecz mogą być ważne przy podejmowaniu decyzji w sprawach, których dotyczą.

2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »