| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/428/11 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 16 listopada 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/104/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Zarząd Dróg i Transportu" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 160, poz. 1570), zmienionej uchwałą Nr X/128/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 160, poz. 1571), § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Przedmiotem działalności Zarządu jest:

1) wykonywanie w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi obowiązków zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, zwanych dalej drogami publicznymi w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz zarządcy terenu, w zakresie dróg wewnętrznych, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Miasto, przekazanych do zarządu jednostce, w szczególności: planowanie, budowa, przebudowa i remonty oraz utrzymanie i ochrona dróg i drogowych obiektów inżynierskich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, z wyłączeniem obowiązków utrzymania czystości i porządku na drogach, utrzymania zieleni przydrożnej oraz zadań zarządcy dróg związanych z ochroną środowiska;

2) zarządzanie, w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, ruchem na drogach publicznych i wewnętrznych, o których mowa w pkt 1, w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym;

3) wykonywanie, w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego, w szczególności: planowanie, zlecanie i kontrola jakości usług przewozowych oraz dystrybucja biletów obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym, w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;

4) wydawanie, w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, licencji lub zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym z wyłączeniem przewozów taksówkowych.

2. W związku ze zmianą przedmiotu działalności Zarządu, o której mowa w ust. 1, z dniem 1 stycznia 2012 r., w trybie art. 231 Kodeksu pracy:

1) Zarząd przejmie dotychczasowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi wykonujących zadania zarządcy terenu, w zakresie dróg wewnętrznych;

2) Urząd Miasta Łodzi przejmie dotychczasowych pracowników Zarządu wykonujących zadania utrzymania czystości i porządku na drogach, utrzymania zieleni przydrożnej oraz zadania zarządcy dróg związane z ochroną środowiska.

3. Przeniesienie pracowników, o którym mowa w ust. 2 nastąpi wraz z wyposażeniem stanowisk pracy.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi


Tomasz KACPRZAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »