| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/144/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, zm. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) i art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95, poz.962) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa wysokość stawek rocznych podatku od środków transportu:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów w wysokości określonej w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 3 grudnia 2009r.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XIV/125/2011 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Bartoszewski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/144/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wiek pojazdu i

dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO

Pozostałe pojazdy

W wieku do 10 lat włącznie

Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

309,00

412,00

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

670,00

773,00

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

824,00

927,00

W wieku powyżej 10 lat

Powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

412,00

515,00

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

773,00

876,00

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

927,00

1030,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/144/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita

w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

DWIE OSIE

12

13

824,00

927,00

13

14

927,00

1030,00

14

15

1030,00

1133,00

15

1133,00

1346,00

TRZY OSIE

12

17

1133,00

1236,00

17

19

1236,00

1339,00

19

21

1339,00

1442,00

21

23

1442,00

1545,00

23

25

1545,00

1648,00

25

1648,00

1751,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1545,00

1648,00

25

27

1648,00

1751,00

27

29

1751,00

1854,00

29

31

1854,00

2637,00

31

1957,00

2637,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/144/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawka podatku w złotych

Wiek pojazdu, nacisk na

siodło i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

Spełnia normy czystości

spalin EURO

Pozostałe

W wieku do 10 lat włącznie i w każdym nacisku na siodło

Od 3,5 ton i poniżej 12 ton

927,00

1030,00

W wieku powyżej 10 lat i w każdym nacisku na siodło

Od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1030,00

1133,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/144/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawka podatku w złotych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Oś jezdna(osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym

za równoważny

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

DWIE OSIE

12

18

1030,00

1185,00

18

25

1236,00

1391,00

25

31

1442,00

1545,00

31

1545,00

2083,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1545,00

1852,00

40

1854,00

2740,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/144/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawka podatku w złotych

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów (przyczepa/ naczepa

+ pojazd silnikowy) w tonach

Oś jezdna(osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

W WIEKU DO 10 LAT WŁĄCZNIE

Od 7 ton i poniżej 12 ton

412,00

515,00

W WIEKU POWYŻEJ 10 LAT

Od 7 ton i poniżej 12 ton

567,00

670,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/144/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawka podatku w złotych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (naczepa /przyczepa

+ pojazd silnikowy) w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

JEDNA OŚ

12

18

412,00

515,00

18

25

567,00

670,00

25

670,00

773,00

DWIE OSIE

12

28

670,00

773,00

28

33

876,00

979,00

33

38

979,00

1388,00

38

1236,00

1828,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

38

979,00

1082,00

38

1082,00

1377,00


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/144/2011
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawka podatku w złotych

Wiek pojazdu,

dopuszczalna masa całkowita, ilość miejsc do siedzenia

Spełnia normy czystości spalin EURO

Pozostałe

W WIEKU DO 10 LAT WŁĄCZNIE

I dla każdej masy całkowitej

Mniejszej niż 30 miejsc

721,00

824,00

Równej lub wyższej niż

30 miejsc

1185,00

1288,00

W WIEKU POWYŻEJ 10 LAT

I dla każdej masy całkowitej

Mniejszej niż 30 miejsc

824,00

927,00

Równej lub wyższej niż

30 miejsc

1288,00

1391,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »