| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Pątnów

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pątnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 420, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 6 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654 i Nr 139, poz. 814) - Rada Gminy Pątnów uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy rozumieć prowadzone przez Gminę Pątnów:

a) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym,

b) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim,

c) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach,

d) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Grębieniu,

e) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych w Popowicach,

f) Publiczne Przedszkola w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie,

g) Publiczne Przedszkole w Kamionce w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie;

2) podstawie programowej - należy rozumieć podstawę programową określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17);

3) rodzicu - należy rozumieć również opiekuna prawnego.

§ 2. Ustala się bezpłatny pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za jedną godzinę, wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu, w wysokości 1,20 zł.

2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń, z uwzględnieniem zniżek:

a) dla drugiego i trzeciego dziecka 50% wysokości świadczenia,

b) dla czwartego dziecka i kolejnych zwolnienie z opłaty.

3. Szczegółowe warunki korzystania ze świadczeń przedszkolnych określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy rodzicami a dyrektorem zespołu.

4. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust.1 oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka powyżej pięciu godzin, dyrektor przedszkola wylicza oraz podaje do publicznej wiadomości rodziców wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata o której mowa w § 3. Ust. 4 podlega zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdą godzinę absencji w miesiącu poprzednim lub podlega zwrotowi wg uznania rodzica.

§ 5. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Pątnów.

§ 6. Tracą moc uchwały nr:

1) Nr XIV/86/2007 Rady Gminy Pątnów z dnia 25 września 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pątnów;

2) Nr X/40/2011 Rady Gminy Pątnów z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gminę Pątnów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Klimas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »