| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Buczek

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Buczek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. Nr 127, poz. 857, zm. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Buczek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć.

§ 2. Cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Buczek zamierza osiągnąć, określa się następująco.

1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Buczek;

2) osiągnięcie wyższych wyników przez zawodników klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Gminy Buczek poprzez różnorodne formy aktywności sportowej;

4) promocję sportu i aktywnego trybu życia.

§ 3. Finansowanie zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu odbywa się poprzez udzielenie dotacji celowej podmiotom, o których mowa w § 5 ust. 1 na dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cel publiczny w zakresie sportu.

§ 4. Przepisów uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami).

§ 5. 1. O dotację celową, o której mowa w § 3 może ubiegać się podmiot wskazany w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.857 ze zm.), nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który prowadzi działalność sportową na terenie Gminy Buczek.

2. Udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o dotację musi wynosić co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

§ 6. 1. Udzielona dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) zakupu sprzętu i wyposażenia sportowego;

2) utrzymania boiska sportowego;

3) pokrycia kosztów uczestnictwa lub organizowania zawodów sportowych;

4) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane wydatki z tytułu:

1) zobowiązania dotowanego klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia;

2) kosztów jakie poniósł wnioskodawca na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy;

3) transferów zawodników z innych klubów;

4) zapłaty nałożonych na klub sportowy lub zawodników klubu kar, mandatów i innych opłat;

5) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników oraz działaczy klubu.

§ 7. 1. Dotacja jest udzielana na wniosek uprawnionego podmiotu, złożony w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Buczek w terminie określonym przez Wójta Gminy Buczek zgodnie z § 7 ust. 3.

2. Do wniosku należy dołączyć (potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1) kserokopię licencji klubu uprawniającego do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;

2) kserokopię licencji trenera lub instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu odpowiedniego polskiego związku sportowego lub działającego z jego upoważnienia związku sportowego działającego w danej dyscyplinie sportu;

3) kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;

4) odpis statutu podmiotu.

3. Wójt Gminy Buczek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, termin składania wniosków o udzielenie dotacji oraz termin realizacji przedsięwzięć przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Buczek.

4. Wniosek, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

5. Datą złożenia wniosku przez wnioskodawcę jest dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy Buczek.

§ 8. 1. W celu rozpatrzenia wniosków Wójt Gminy Buczek powołuje w drodze zarządzenia Komisję.

2. Wójt Gminy Buczek określa w drodze zarządzenia szczegółowy zakres i tryb pracy Komisji.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych wniosku, Komisja wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia.

4. Wniosek, którego uchybień nie usunięto w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany.

§ 9. Komisja niezwłocznie przedkłada Wójtowi opinię o wnioskach i wnioskuje o przyznanie dotacji.

§ 10. 1. Wójt Gminy Buczek zawiadamia pisemnie wnioskodawców o wynikach przeprowadzonego postępowania i kwotach przyznanych dotacji.

2. Wójt Gminy Buczek opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń urzędu wykaz podmiotów oraz kwoty przyznanych dotacji na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

§ 11. 1. Udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Buczek a wybranym podmiotem.

2. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

§ 12. 1. Wydatkowanie dotacji na realizację przedsięwzięcia i wykonanie zadania podlega kontroli Wójta Gminy Buczek.

2. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy Urzędu Gminy Buczek upoważnieni przez Wójta.

3. Zakresem kontroli objęte są dokumenty zrealizowanego przedsięwzięcia dotyczące przeznaczenia i wykorzystania otrzymanej dotacji.

4. Z przedstawianych dokumentów osoby kontrolujące mają prawo żądać kserokopii za zgodność z oryginałem a także wyjaśnień pisemnych.

5. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół, który otrzymuje podmiot kontrolowany oraz Wójt Gminy Buczek.

6. W terminie 7 dni podmiot kontrolowany ma prawo złożyć pisemne wyjaśnienie.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wójt kieruje do wykonującego przedsięwzięcie wnioski i zalecenia wskazując termin ich usunięcia.

8. Gdy w wyznaczonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Buczek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

9. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części dotacji, pozostałą część środków finansowych podmiot wykonujący zadanie zwraca do budżetu Gminy Buczek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

§ 13. W terminie określonym umową, podmiot dotowany składa rozliczenie z wykorzystanej dotacji oraz z wykonania przedsięwzięcia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 14. Wójt Gminy Buczek podaje informację o rozliczeniu udzielonych dotacji w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za dany rok budżetowy.

§ 15. Traci moc uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Buczek z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Buczek.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

.

Przewodniczący Rady


Andrzej Zieliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Buczek
z dnia.4 listopada 2011 r.

Wniosek

.............................................................

(pieczęć wnioskodawcy)

Buczek, dnia ..........................

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Buczek na wsparcie projektu sportowego pod nazwą :

..............................................................................................................................................................................

1) Wnioskodawca:

- nazwa .................................................................................................................................................................

- adres ...................................................................................................................................................................

- status prawny .....................................................................................................................................................

- data zarejestrowania podmiotu ..........................................................................................................................

- Nr REGON ........................................................................................................................................................

- Nr NIP ................................................................................................................................................................

- nazwiska i imiona oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

- nazwa banku i nr konta

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

- telefon kontaktowy .............................................................................................................................................

- cele i zadania statutowe

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

- dotychczasowe przedsięwzięcia, osiągnięte efekty w zakresie zadań publicznych

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2) Określenie celu dofinansowania - rodzaj i zakres zadania

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................


3) Szczegółowy opis zadania

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

4) Termin i miejsce realizacji zadania

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

5) Przewidywany całkowity koszt zadania .................................................................................................................zł.

a) rodzaje kosztów, które będą pokrywane z dotacji:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

b) dodatkowe informacje:

............................................................................................................................................................….............

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

6) Kwota wnioskowanej dotacji w złotych

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

7) Źródła finansowania zadania:

- elementy zadania finansowane z dotacji

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

- środki własne

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

8) Rozliczenie z dotacji - termin

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

9) Osoba odpowiedzialna z ramienia wnioskodawcy za realizację zadania oraz wykorzystania i rozliczenia przyznanych środków

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

……............................................................................................................

(podpis osoby lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Opinia i propozycje rozpatrzenia wniosku

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................

(data i podpis upoważnionego pracownika komórki merytorycznej)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2011.
Rady Gminy Buczek
z dnia 4 listopada 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania

w okresie od .......................................... do .................................................................... określonego w umowie

nr ........................................................ zawartej w dniu ............................,

pomiędzy......................................................................... a .......................................................

(nazwa organu dotującego) (nazwa beneficjenta)

I.

Sprawozdanie merytoryczne

1. Opis zrealizowanych działań.
....................................................................................................................................................................................................................................... ............

........................................................................................................................................................................................................................................ ............

........................................................................................................................................................................................................................................ ............

................................................................................................................................................................................................................................... .................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... .................

...................................................................................................................................................................................................................................

II.

Sprawozdanie z wykonania wydatków

1) Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

Całość zadania (zgodnie z umową)

Koszt całkowity

Z tego z dotacji

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

Ogołem:

2) Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Źródło finansowania

Całość zadania (zgodnie z umową)

%

Kwota dotacji

Środki własne

Łączny koszt projektu

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

...........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...............................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

3) Zestawienie faktur (rachunków):

Lp.

Numer dokumentu księgowego

Numer pozycji kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota ( zł)

Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

III.

Dodatkowe informacje:

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Załączniki:

1. .......................................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................................................................

Oświadczam (-my), że:

1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny beneficjenta.

2. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

3. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć beneficjenta)

...............................................................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osob upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta)

Poświadczenie złożenia sprawozdania:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »