| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Sokolniki

Na podstawie art. 49 ust. 2 i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Sokolniki dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokolniki.

2. Podział środków na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród planuje się w wysokości:

1) 70% środków funduszu przeznacza się na Nagrody Dyrektora;

2) 30% środków funduszu przeznacza się na Nagrody Wójta Gminy.

3. Nagrody uprawnionym do ich otrzymania przyznają:

1) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 - dyrektor jednostki oświatowej;

2) ze środków, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 - Wójt Gminy Sokolniki.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole, rozumieć przez to należy placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Sokolniki.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o nauczycielach rozumieć przez to należy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Sokolniki.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dyrektorach szkoły, rozumieć przez to należy dyrektorów będących nauczycielami.

§ 3. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, mogą być również przyznane w innych szczególnych przypadkach - w miarę posiadanych środków.

§ 4. Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłacana jest w formie pieniężnej.

§ 5. 1. W odniesieniu do dyrektorów jednostek oświatowych Nagrody Wójta Gminy mogą być przyznawane zwłaszcza za:

1) osiąganie znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi, liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu ponad powiatowym oraz innymi kryteriami;

2) stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań pozwalających przydać szkole oryginalności i wzmacniających poczucie identyfikacji uczniów ze szkołą;

3) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły;

4) właściwe realizowanie budżetu szkoły;

5) organizowanie imprez środowiskowych i współudział w organizowaniu imprez gminnych;

6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

7) dbałość o stan techniczny i estetykę nieruchomości szkolnych;

8) angażowanie się we współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom;

9) nawiązywanie współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi;

10) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom.

2. W odniesieniu do nauczycieli Nagrody Wójta Gminy mogą być przyznawane w szczególności za:

1) osiąganie znaczących wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach uczniów;

2) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów do finałów, olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu ponadszkolnym;

3) opracowanie autorskich programów i publikacji oświatowych oraz wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania;

4) współorganizowanie i aktywne uczestnictwo w działaniach zbiorowych, takich jak imprezy oświatowe, kulturalne i sportowe, czy zajęcia pokazowe;

5) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystości w szkole;

6) intensywną działalność wychowawczą, wyrażającą się w organizowaniu wycieczek i udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi;

7) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;

8) nawiązywanie skutecznej współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi, pracodawcami, policją i innymi podmiotami mogącymi zapewniać wsparcie dla działań szkoły;

9) osiąganie znaczących efektów w pracy resocjalizacyjnej z uczniami;

10) posiadanie aktualnej, z okresu ostatnich 5 lat pracy, co najmniej dobrej oceny pracy;

11) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom.

3. Nagroda może być przyznana dyrektorowi szkoły i nauczycielowi, jeśli spełniają przynajmniej 4 kryteria wymienione odpowiednio w ust. 1 i 2.

§ 6. 1. Z wnioskiem o Nagrodę Wójta Gminy dla dyrektora szkoły mogą występować:

1) rada pedagogiczna jednostki oświatowej;

2) Kurator Oświaty;

3) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli;

4) rada rodziców jednostki oświatowej;

5) Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Sokolniki.

2. Z wnioskiem o Nagrodę Wójta Gminy dla nauczyciela mogą występować:

1) dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela;

2) wizytator Kuratorium Oświaty bezpośrednio nadzorujący szkołę.

3. Wnioski o których mowa w ust.1 składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy w Sokolnikach w terminie nie późniejszym niż na 3 tygodnie poprzedzające dzień przyznawania nagród. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości Nagrody Wójta Gminy po rozpatrzeniu wniosków Wójt podejmuje samodzielnie.

5. Osoby, którym przyznano Nagrodę Wójta Gminy są powiadamiane o tym na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem nagrody umieszcza się w aktach osobowych laureata.

6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

§ 7. 1. Z wnioskiem o Nagrodę Dyrektora mogą występować:

1) rada pedagogiczna jednostki oświatowej;

2) Kurator Oświaty;

3) zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa zrzeszająca nauczycieli;

4) rada rodziców jednostki oświatowej.

2. Wnioski o których mowa w ust.1 składa się u dyrektora jednostki oświatowej właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osoby, której wniosek dotyczy w terminie nie późniejszym niż na 3 tygodnie poprzedzające dzień przyznawania nagród. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Decyzję o przyznaniu i wysokości Nagrody Dyrektora po rozpatrzeniu wniosków dyrektor jednostki oświatowej podejmuje samodzielnie.

4. Osoby, którym przyznano Nagrodę Dyrektora są powiadamiane o tym na piśmie. Kopię pisma wraz z uzasadnieniem nagrody umieszcza się w aktach osobowych laureata.

5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Sokolniki Nr VIII/34/2011 z dnia 31 października 2011 roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Grzegorz Misiek


Załącznik do Uchwały Nr X/54/2011
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy/Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

Zgłaszam(y) wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy/Dyrektora Panu(i):

1) urodzonemu(ej):

2) wykształcenie i staż pracy w szkole:

3) stopień awansu zawodowego:

4) dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, organu prowadzącego, dyrektora szkoły - rok otrzymania:

5) aktualna ocena pracy nauczyciela i data jej uzyskania:

Uzasadnienie wniosku:

Opinia Rady Pedagogicznej (jeżeli z wnioskiem występuje dyrektor szkoły):

Organ sporządzający wniosek:

(miejscowość i data)

(pieczęć)

(podpis)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »