| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Skierniewice; Zarządu Powiatu Skierniewickiego

z dnia 27 grudnia 2011r.

w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach

Na podstawie art. 9a ust. 1 do 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). zawarto porozumienie pomiędzy: Miastem Skierniewice na prawach powiatu reprezentowanym przez: Leszka Trębskiego - Prezydenta Miasta Skierniewice zwanym w dalszej części - powiatem prowadzącym a Powiatem Skierniewickim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu w Skierniewicach w imieniu którego działają: Mirosław Belina - Starosta Powiatu Skierniewickiego Jan Białek - Wicestarosta Skierniewicki zwanym w dalszej części - powiatem dotującym. Strony postanawiają co następuje:

§ 1. Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach realizuje zadania określone w art. 9a ust. 1 do 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) obejmuje obszarem swojego działania Miasto Skierniewice na prawach powiatu oraz powiat Skierniewicki i jest współfinansowany z budżetu tych powiatów.

§ 2. Powiat prowadzący, którego jednostką organizacyjną jest Powiatowy Urząd Pracy otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetu powiatu dotującego.

§ 3. Środki finansowe przewidziane na współfinansowanie przeznaczone będą przez Powiatowy Urząd Pracy na następujące grupy wydatków:

1) wynagradzanie pracowników urzędu wraz z pochodnymi;

2) zakup materiałów i wyposażenia;

3) zakup usług remontowych;

4) zakup energii;

5) odpis na ZFŚS;

6) zakup pozostałych usług;

7) różne opłaty i składki.

§ 4. Wysokość dotacji przysługująca powiatowi prowadzącemu ustala się jako udział w całości poniesionych kosztów, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych , równy ilorazowi liczby mieszkańców z całego terenu powiatu dotującego do łącznej liczby mieszkańców z całego obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy według stanu na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym koszty zostały poniesione.

§ 5. Wysokość dotacji w 2012 r. wynosi: 750 000,00zł. (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 6. Kwota dotacji przekazywana będzie miesięcznie w terminie 7 dni kalendarzowych od rozpoczęcia każdego miesiąca w wysokości 1/12 wysokości dotacji określonej w §5 na rachunek powiatu prowadzącego Miasto Skierniewice Kredyt Bank S.A. O/Skierniewice 60150016891216800407180000

§ 7. 1. Powiat prowadzący zobowiązuje Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach do składania półrocznych rozliczeń z wykorzystania dotacji do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

2. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi do 25 stycznia roku następnego za pośrednictwem powiatu prowadzącego.

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie dotacji celowej przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem ponosi powiat prowadzący.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego przez powiat prowadzący.


§ 9. Porozumienie sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Powiatu Skierniewickiego


Mirosław Belina


Wicestarosta Skierniewicki


Jan Białek

Prezydent Miasta Skierniewice


Leszek Trębski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »