| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ostrówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,poz.679, Nr 134,poz.777, Nr 217,poz.1281) oraz art. 14 ust. 5, art. 6 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205,poz.1206) Rada Gminy Ostrówek uchwala co następuje:

§ 1. W publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrówek zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie w zakresie realizacji podstawy programowej przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przedszkola.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) dziecka za świadczenia realizowane w przedszkolu w czasie przekraczającym wskazany w §1 wymiar godzin w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę zajęć realizowanych z dzieckiem.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w ust.1, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie.

3. Zakres świadczeń oraz zasady odpłatności za te świadczenia, termin obowiązywania umowy określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

4. Opłata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz kosztów wyżywienia.

5. Nie nalicza się opłat za godziny nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ostrówek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wojewoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »