| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Łowickiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

Na podstawie art.38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), przedkładam Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, zwana dalej Komisją działa na podstawie cytowanej wyżej ustawy o samorządzie powiatowym, regulującej tworzenie i zasady działania tej Komisji. Utworzona została na szczeblu powiatu w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Łowickiego obradowała w składzie ustalonym w Zarządzeniu Nr 11/2009 Starosty Łowickiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego oraz w Zarządzeniu Nr 7/2011 Starosty Łowickiego z dnia 28.09.2011 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 11 Starosty Łowickiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego (zmiana na stanowisku Prokuratora Rejonowego, który z prawem głosu uczestniczy w posiedzeniach ww. komisji).

Obsługę organizacyjno - techniczną Komisji prowadziło Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji. Posiedzenia dotyczyły spraw związanych z realizacją zadań objętych Powiatowym Programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie łowickim na lata 2010-2012 "Razem Bezpieczniej", który został przyjęty przez Radę Powiatu.

W/w Program obejmuje swym zakresem szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie powiatu łowickiego, jest spójny z założeniami rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpiecznej na lata 2007-2015 i jest w głównej mierze kontynuacją poprzedniego Programu.

Poczucie bezpieczeństwa przesądza o jakości życia i rozwoju naszej społeczności lokalnej. Dlatego ochrona bezpieczeństwa, w różnych jego obszarach i aspektach oraz ochrona porządku publicznego, należą do jednych, z głównych zadań powiatu.

Program ten ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Zadania dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, są zadaniami trudnymi wymagającymi ciągłego doskonalenia i kontynuacji, dlatego też zostały zdiagnozowane i przyjęte do realizacji w ramach w/w Programu, wynikają one również z opracowanych programów kierunkowych poszczególnych wykonawców (służb, inspekcji, straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych).

Dotyczą one miedzy innymi:

- bezpieczeństwa w szkole,

- przemocy w rodzinie,

- bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania,

- bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- łagodzenia skutków bezrobocia,

- zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, sanitarnego weterynaryjnego

i budowlanego.

Na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w trakcie omawianych zagadnień członkowie komisji zgłaszają wnioski, które są ujmowane w protokołach, a następnie przesyłane są według kompetencji do Burmistrza Miasta, Wójtów Gmin oraz innych jednostek organizacyjnych, z prośbą o bliższe przyjrzenie się powyższym sprawom i zajęcie stosownych stanowisk oraz podjęcie działań zgodnie z kompetencjami.

Głównym celem Programu jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łowickiego, stworzenie powiatowego systemu monitorowania, planowania i koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Należy nadmienić, że Starostwo Powiatowe w Łowiczu było organizatorem ćwiczenia obronnego, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego powiatowo-gminnego pod kryptonimem "Łowicz 2011", w którym między innymi uczestniczyli: organy szczebla gminnego z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, inne współpracujące podmioty realizujące zadania obronne i reagowania kryzysowego na terenie powiatu, a także członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jako osoby zaproszone.

Założeniem ćwiczenia było przygotowanie powiatu łowickiego do wykonywania zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, a także koordynacja i współdziałanie organów administracji samorządowej, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz formacji obrony cywilnej.

Przeprowadzone ćwiczenie przyniosło oczekiwane rezultaty, dało pogląd, jak w różnych sytuacjach kryzysowych funkcjonują odpowiednie służby, zakłady i jednostki samorządowe, na co jeszcze ewentualnie należy zwrócić uwagę i co zmienić. Taka obiektywna ocena jest potrzebna i niezmiernie istotna, z uwagi na to, że jej rezultaty mogą mieć ogromne znaczenie w razie wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Reasumując, należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa obywateli w poszczególnych jego obszarach w powiecie łowickim jest na dobrym poziomie i ulega on ciągłej poprawie, ale nadal wymaga dalszego doskonalenia i kontynuacji.

Niewątpliwie, jest to zasługą coraz lepszej współpracy i mimo występujących trudności finansowych, dobrej sprawności funkcjonowania poszczególnych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w powiecie. Na uwagę zasługuje, także wzrost świadomości i aktywności społeczeństwa powiatu w trosce o zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, co daje efektywne wsparcie zwłaszcza dla policji i straży i jest efektem przeprowadzanych szkoleń, konkursów, prelekcji i innych form edukacyjnych w powiecie.

Istnieje wzajemne porozumienie i odpowiedzialność za wykonywane obowiązki i realizację poszczególnych zadań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Łowicki


Janusz Michalak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »