| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/364/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury

Na podstawie art.14 ust. 1 pkt 3 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206; z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Nr 96, poz. 874; Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091; Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504; z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

§ 2. Przyjmuje Regulamin określający zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek MazurZałącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/364/12
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 24 stycznia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury

REGULAMIN
określający zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury

§ 1. Przyznawanie Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego, zwanej w dalszej części Regulaminu Nagrodą, ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego.

§ 2. Nagroda przyznawana jest dorocznie za:

1) szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie, ochronę dóbr kultury o istotnym znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) całokształt działalności,

3) pracę na rzecz kultury i podnoszenie jej jakości, wnoszenie istotnego wkładu w poszerzanie i promocję oferty kulturalnej województwa łódzkiego.

§ 3. 1. Nagroda może być przyznana w szczególności artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, a także innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

2. Ustanawia się nagrody w następujących kategoriach:

1) Osobowość - za znaczące osiągnięcia artystyczne, a także zaangażowanie i wyróżniające osiągnięcia w pracy na rzecz kultury i jej promocję, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego,

2) Całokształt działalności - za wieloletnie, wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie i ochronę,

3) Konkurs z dziedziny kultury - dla laureata konkursu, festiwalu, przeglądu itp. z dziedziny kultury, wyłonionego na podstawie regulaminu konkursu, organizowanego przez publiczne szkoły artystyczne lub instytucje kultury z terenu województwa łódzkiego.

3. Ponadto ustanawia się nagrody specjalne w kategoriach:

1) "Regio Kultura" - za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji promującej województwo łódzkie w kraju i za granicą,

2) "Gmina - w centrum kultury" - dla gminy z terenu województwa łódzkiego, za szczególne zaangażowanie w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego regionu, wspieranie młodych talentów z terenu gminy oraz wkład w integrację lokalnej społeczności.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 2. p.1), 2) będą przyznawane w wysokości do 12 000 zł.

5. Nagrody, o których mowa w ust. 2. p. 3) będą przyznawane w wysokości do 5 000 zł.

6. Nagrody, o których mowa w ust. 3. będą przyznawane za osiągnięcia mające miejsce w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

7. Nagrody, o których mowa w ust. 3. będą przyznawane po jednej w wymienionych kategoriach, w wysokości do 10 000 zł.

8. W razie nie przyznania nagrody, o której mowa w ust. 3., środki finansowe mogą być rozdysponowane na przyznanie nagród, o których mowa w ust. 2.

9. Nagroda ma charakter pieniężny. Nagroda za te same osiągnięcia może być przyznana tylko raz.

§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na Nagrody ustala Sejmik Województwa Łódzkiego w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać:

1) organy administracji państwowej,

2) organy administracji samorządowej,

3) członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego,

4) radni Sejmiku Województwa Łódzkiego,

5) instytucje kultury,

6) szkoły i uczelnie artystyczne,

7) inne podmioty działające na rzecz kultury.

2. W przypadku, gdy wniosek dotyczy nagrody dla zespołu artystycznego działającego przy podmiocie posiadającym osobowość prawną, do wniosku należy dołączyć oświadczenie, w którym ten podmiot zobowiązuje się do przekazania Nagrody laureatowi.

§ 6. 1. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Wzór wniosku jest do pobrania na stronie www.lodzkie.pl w zakładce kultura, nagrody.

3. Wniosek wypełniony komputerowo można przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub bezpośrednio do siedziby Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji.

4. Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail wskazany na stronie www.lodzkie.pl w zakładce kultura, nagrody).

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 3 ust. 2. należy składać w terminach:

1) do 15 listopada - dotyczy nagród z I kwartału roku następnego,

2) do 15 lutego - dotyczy nagród z II kwartału,

3) do 15 maja - dotyczy nagród z III lub IV kwartału,

4) wnioski dotyczące roku 2012, o których mowa w ust. 1. pkt. 2) w ciągu 4 tygodni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Wnioski w sprawie przyznania nagród, o których mowa w § 3 ust. 3. należy składać do 31 marca.

3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku poza terminami wskazanymi w ust. 1. i 2.

§ 8. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§ 9. 1. Oceny formalnej dokonują pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji.

2. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:

1) wniosek złożony w terminie,

2) wniosek złożony na właściwym formularzu,

3) wniosek wypełniony prawidłowo (komputerowo, wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem),

4) wniosek został przekazany w wersji papierowej i elektronicznej,

5) wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda,

6) wniosek złożony przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

3. W przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

4. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne, istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty poinformowania drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.

§ 10. 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja, powołana przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w ciągu miesiąca od terminów określonych w § 7 ust. 1. i 2.

3. Do rozpatrywania wniosków złożonych w trybie § 7 ust. 3. dopuszcza się zwołanie Komisji poza terminami wskazanymi w ust. 2.

4. W skład Komisji wchodzą:

1) Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,

2) Członek Komisji Nauki, Kultury i Sportu,

3) Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,

4) Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, sprawujący nadzór nad Wydziałem Kultury,

5) Naczelnik Wydziału Kultury Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,

6) Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

5. Przewodniczącym Komisji jest Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, a w razie jego nieobecności Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

6. Członkowie Komisji składają deklarację poufności i bezstronności wg załączonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków na podstawie informacji i uzasadnień w nich zawartych.

8. Komisja poddaje głosowaniu każdą kandydaturę do Nagrody.

9. Komisja podejmuje decyzję o rekomendacji kandydatów do nagrody zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez kandydata do Nagrody, decyzję o rekomendowaniu kandydata do Nagrody podejmuje Przewodniczący Komisji.

10. Komisja sporządza wykaz kandydatów rekomendowanych do przyznania Nagrody, z podaniem proponowanej jej wysokości, a także wykaz kandydatów, którzy nie otrzymali rekomendacji do Nagrody.

11. Wykazy, o których mowa w ust.10. stanowią załącznik do protokołu.

12. Wysokość proponowanych nagród, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3. ust. 4. 5. i 7. oraz kwoty przeznaczonej na nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego określonej w uchwale budżetowej Województwa Łódzkiego na dany rok, uzależniona jest od wagi i znaczenia zasług kandydatów do nagrody.

13. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który zostaje podpisany przez członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

14. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 11. 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagród określonych w § 3 podejmuje w formie uchwały Zarząd Województwa Łódzkiego, w oparciu o rekomendacje Komisji, o których mowa w § 10 ust. 10.

2. Zarządowi Województwa Łódzkiego przedstawiany jest także, wykaz kandydatów, którzy nie otrzymali rekomendacji Komisji do Nagrody.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1. określa kategorię, w której przyznano nagrody, imiona i nazwiska nagrodzonych oraz wysokość przyznanej Nagrody.

4. Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

5. Od decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego nie przewiduje się trybu odwoławczego.

§ 12. 1. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy nagrodzonego lub wypłacona w kasie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

2. W przypadku nagrody zespołowej dla zespołu artystycznego nieposiadającego osobowości prawnej, działającego przy podmiocie posiadającym osobowość prawną, przekazanie nagrody nastąpi na rachunek bankowy tego podmiotu.

§ 13. 1. Czynności organizacyjne, związane z przeprowadzeniem procedury konkursowej wykonuje Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

2. Funkcję sekretarza podczas obrad Komisji pełni pracownik Wydziału Kultury Departamentu Kultury i Edukacji.

3. Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi powiadamia pisemnie o:

1) przyznaniu Nagrody - podmiot wnioskujący i nagrodzonego,

2) o nieprzyznaniu Nagrody - podmiot wnioskujący.

§ 14. Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów Nagrody, ich zdjęć oraz informacji o osiągnięciach na stronie internetowej www.lodzkie.pl oraz w innych, publikowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, materiałach informacyjnych, w celu promowania idei mecenatu Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

§ 15. Osoby składające wnioski oraz kandydaci do Nagrody zobowiązują się do akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.


Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury
oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

WNIOSEK O PRZYZNANIE
NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony dóbr kultury
oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury

1. Dane wnioskodawcy:

Lp.

RODZAJ DANYCH

DANE

1.

Pełna nazwa Wnioskodawcy

2.

Adres

3.

Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Wnioskodawcy

4.

Stanowisko

5.

Nr telefonu/faksu

6.

Adres e-mail

2. Dane kandydata do Nagrody:

Lp.

RODZAJ DANYCH

DANE

1.

Pełna nazwa /imię i nazwisko kandydata

2.

Adres

3.

Nazwa podmiotu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do występowania w imieniu kandydata, jeżeli nie jest on osobą fizyczną i nie posiada osobowości prawnej (jeżeli nie zachodzi powyższa sytuacja, należy wpisać: nie dotyczy)*

4.

Nr telefonu/faksu/adres e-mail

5.

Data urodzenia (dotyczy osób fizycznych)

* w przypadku zaistnienia sytuacji z rubryki 3, w rubryce 4 należy podać dane podmiotu wpisanego w rubryce 3

3. Kategoria, w której ma być przyznana Nagroda:

Lp

KATEGORIA NAGRODY

1

OSOBOWOŚĆ

2

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

3

KONKURS Z DZIEDZINY KULTURY

4

REGIO KULTURA

5

GMINA W CENTRUM KULTURY

4. Informacja nt. przebiegu kariery kandydata do Nagrody oraz opis jego aktywności i osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania, promocji i ochrony dóbr kultury oraz zaangażowania w pracę na rzecz kultury, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, z wyszczególnieniem m.in. uzyskanych nagród, odznaczeń i innych wyróżnień. (dotyczy kategorii: osobowość, całokształt działalności )

Uzasadnienie wniosku:

5. Informacja nt. wydarzenia kulturalnego, dzieła artystycznego, konkursu w dziedzinie kultury wraz krótką charakterystyką jego twórcy/twórców oraz znaczenie przedsięwzięcia dla kultury .(dotyczy kategorii: Regio Kultura, Gmina w Centrum Kultury, konkurs w dziedzinie kultury )

Uzasadnienie wniosku:

6. Oświadczenia 1) - 6):

1) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

…………………

……………..

.………….……………

Miejscowość

Data

Podpis wnioskodawcy

2) Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procedurą konkursową.

…………………

…………………

…………………

Miejscowość

Data

Podpis wnioskodawcy

3) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

…………………

…………………

…………………

Miejscowość

Data

Podpis kandydata

4) Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procedurą konkursową.

…………………

…………………

…………………

Miejscowość

Data

Podpis kandydata

5) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

…………………

…………………

…………………

Miejscowość

Data

Podpis kandydata lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu kandydata, jeżeli nie jest on osobą fizyczną i nie posiada osobowości prawnej

6) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że środki finansowe pochodzące z nagrody przyznanej ........................................................................................
(nazwa nagrodzonego)
przez Marszałka Województwa Łódzkiego, które zostaną przekazane na konto Nr......................................................................................... należące do ..............................................................................................sprawującego opiekę merytoryczną nad kandydatem do Nagrody, zostaną przekazane laureatowi Nagrody.

…………………

…………………

…………………

Miejscowość

Data

Podpis osoby upoważnionejdo występowania w imieniu kandydata, jeżeli nie jest on osobą fizyczną i nie posiada osobowości prawnej


Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI

Imię: …………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………..

Instytucja organizująca konkurs: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w ŁodziNiniejszym oświadczam, że:- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem przyznawania Nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury,- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobami ubiegającymi się o Nagrodę, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz osoby prawnej ubiegającej się o Nagrodę. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny przedmiotowego wniosku,- przed upływem trzech lat od daty rozpoczęcia posiedzenia komisji nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem ubiegającym się o Nagrodę ani nie byłem/łam członkiem władz osoby prawnej ubiegającej się o Nagrodę. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny przedmiotowego wniosku,- nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o Nagrodę w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego komisji i wycofania się z oceny przedmiotowego wniosku,- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą,- zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji,- zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji oraz dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko do celów niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.Łódź, dnia ……………………

…………………………………

(podpis)


Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.

Karta oceny formalnej wniosku

Nr rejestracyjny wniosku

Ocena wniosku

ZWERYFIKOWANO POZYTYWNIE

ZWERYFIKOWANO NEGATYWNIE

1. Dane wnioskodawcy:

Lp.

RODZAJ DANYCH

DANE

1

Pełna nazwa Wnioskodawcy

2

Adres

3

Imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Wnioskodawcy

4

Stanowisko

5

Numer telefonu/faksu

6

Adres e-mail

2. Dane kandydata do Nagrody:

Lp.

RODZAJ DANYCH

DANE

1.

Pełna nazwa /imię i nazwisko kandydata

2.

Adres

3.

Numer telefonu/faksu/adres e-mail

4.

Data urodzenia
(dotyczy osób fizycznych)

3. Kategoria, w której ma być przyznana Nagroda:

Lp.

KATEGORIA NAGRODY

1.

OSOBOWOŚĆ

2.

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI

3.

KONKURS Z DZIEDZINY KULTURY

4.

REGIO KULTURA

5.

GMINA W CENTRUM KULTURY

Formalna ocena wniosku

TAK

NIE

UWAGI

1.

Wniosek złożono w terminie

2.

Wniosek złożony na właściwym formularzu

3.

Wniosek wypełniony prawidłowo

4.

Wniosek został przekazany w wersji papierowej i elektronicznej

5.

Wniosek odpowiada kategorii, w której ma być przyznana nagroda

6.

Wniosek złożony przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursieZWERYFIKOWANO POZYTYWNIEZWERYFIKOWANO NEGATYWNIEPodpis osoby sprawdzającej wniosek:………………………………………………Podpis osoby weryfikującej wniosek:………………………………………………

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »