| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1453/IMU/S/P/11 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Grabica

z dnia 2 grudnia 2011r.

§ 1. Gmina powierza a Miasto Piotrków Trybunalski przyjmuje do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy, na trasie Piotrków Trybunalski - Szydłów, Szydłów - Piotrków Trybunalski.

§ 2. Miasto Piotrków Trybunalski przyjmuje prawa i obowiązki Gminy związane z zadaniem określonym w § 1.

§ 3. Ustalanie wysokości opłat oraz ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i rzeczy dla zadania określonego w § 1 należy do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Miasto Piotrków Trybunalski realizować będzie powierzone zadanie przez spółkę miejską: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 73, 97 - 300 Piotrków Trybunalski.

§ 5. Gmina zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania na rzecz Miasta dla celów realizacji niniejszego Porozumienia, przystanków i pętli położonych na terenie Gminy. Wyposażenie przystanków (np. wiata, ławki, kosze itp.) stanowi jej własność i będzie przez Gminę utrzymywane i naprawiane na własny koszt.

§ 6. 1. Finansowanie funkcjonowania komunikacji na obszarze administracyjnym Gminy Grabica w zakresie realizacji zadania, określonego w § 1 nastąpi z:

1) przychodów ze sprzedaży biletów emitowanych przez przewoźnika,

2) rekompensaty ustalonej przez strony porozumienia w wysokości 100,00 zł. miesięcznie z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia,

2. Dopłatę o której mowa w ust. 1 pkt 2, Gmina wnosi miesięcznie na konto Miasta w terminie do dnia 20 -tego każdego miesiąca z góry,

3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu dopłaty, Miastu służy prawo naliczenia odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Miasto zobowiązuje się do powiadomienia Gminy w terminie dwóch tygodni o ewentualnym dokonaniu zmiany numeru konta, na który będzie wnoszona dopłata.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jego podpisania.

§ 8. 1. Niniejsze Porozumienie może być rozwiązane w każdym czasie w trybie porozumienia stron.

2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszego Porozumienia za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron porozumienia.

§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Krzysztof Chojniak


Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim


Zbigniew Stankowski

Wójt Gminy Grabica


Edwarda Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »