| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/176/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamieńsk i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201 poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczególne zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kamieńsk i jej jednostkom podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami", oraz wskazuje organ uprawniony do udzielania tych ulg.

§ 2. Przez należność pieniężną rozumie się sumę należności głównej i należności ubocznych (odsetki, koszty dochodzenia należności, kary umowne, itp.), według stanu na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi.

§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umorzone z urzędu w całości jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem publicznym należności mogą być:

1) umorzone w całości lub części;

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności;

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

§ 5. 1. Umorzenie należności głównej w całości lub w części powoduje odpowiednio umorzenie należności ubocznych.

2. Od należności, których termin płatności został odroczony albo płatność została rozłożona na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku o udzielenie ulgi do dnia upływu terminu zapłaty wynikającego z umowy lub porozumienia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Jeżeli dłużnik nie wpłaci w terminie odroczonej lub rozłożonej na raty wierzytelności, to należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 6. 1. Umorzenie należności, odroczenie terminu płatności całości lub części należności lub rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje, w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. Umorzenie należności z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 7. Do wniosku o umorzenie należności, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty dłużnik załącza dokumenty określające sytuację majątkową, a w szczególności zaświadczenie o dochodach oraz inne dokumenty, które wskazują ważny interes dłużnika.

§ 8. Umorzenie należności może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie.

§ 9. 1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności wraz z odsetkami i innymi ubocznymi uprawnieni są:

1) Burmistrz Kamieńska;

2) upoważnieni przez Burmistrza Kamieńska kierownicy jednostek podległych Gminie.

2. Umorzenie należności przekraczającej kwotę 10.000 zł wymaga zgody Rady Miejskiej w Kamieńsku.

3. Umorzenie należności oraz stosowanie innych ulg w spłacie należności przysługujących jednostkom podległym Gminie, których wartość nie przekracza 2.000 zł należy do kompetencji kierownika jednostki.

§ 10. 1. Kierownicy jednostek podległych Gminie składają Burmistrzowi Kamieńska w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ulgi zostały udzielone informację roczną o zakresie ulg udzielonych na podstawie niniejszej uchwały.

2. Burmistrz Kamieńska przedstawia Radzie Miejskiej w Kamieńsku informację roczną o zakresie ulg udzielanych na podstawie uchwały w terminie właściwym dla sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

§ 11. 1. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcy, dla którego wartość planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez tego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

2. Dłużnik ubiegający się o udzielenie mu pomocy de minimis jest zobowiązany do złożenia, wraz ze stosownym wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2) informacji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311).

§ 12. Traci moc uchwała Nr LX/409/2006 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy i jego jednostek organizacyjnych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »