| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/118/11 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz., 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 217 poz.1218 ) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zmianami: z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz.1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 Nr 106, poz. 622) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych zwanych dalej "usługami opiekuńczymi" z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za "usługi opiekuńcze" oraz tryb ich pobierania, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/56/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/11
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

§ 1. Pomoc w formie "usług opiekuńczych" przeznaczona jest dla mieszkańców miasta i gminy Przedbórz, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

§ 2. "Usługi opiekuńcze" mogą być przyznane również tym mieszkańcom miasta i gminy Przedbórz, którzy wymagają pomocy innych osób, a rodzina lub wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3. Pierwszeństwo przy przyznawaniu "usług opiekuńczych" mają osoby samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji oraz rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu stałej niepełnosprawności i niepełnosprawności wynikającej z wieku i choroby.

§ 4. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje działania dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 5. "Usługi opiekuńcze" przyznawane są przez Kierownika M-GOPS w Przedborzu na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego na wniosek osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów, przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej, lekarza, pielęgniarki środowiskowej, pracownika socjalnego M-GOPS w Przedborzu - za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

§ 6. "Usługi opiekuńcze" mogą być również przyznawane z urzędu po otrzymaniu przez M-GOPS w Przedborzu informacji o osobie, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

§ 7. "Usługi opiekuńcze" świadczone są przez opiekunki i obejmują usługi wymienione w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 8. Podstawą świadczenia "usług opiekuńczych" jest decyzja administracyjna określająca:

1) czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych;

2) czas wykonywania usług, z określeniem co najmniej liczby godzin w ciągu tygodnia i liczby dni w tygodniu;

3) wysokość i termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą usługami.

§ 9. Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych ustala ośrodek pomocy społecznej.

§ 10. Wszystkie czynności do wykonania w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, określone w decyzji administracyjnej dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/118/11
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Szczegółowe warunki ustalania wysokości odpłatności za "usługi opiekuńcze" lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz tryb ich pobierania, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

§ 1. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależniona jest od:

1) wysokości stawki godzinowej usługi;

2) ilości godzin świadczonych usług;

3) dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie;

4) sytuacji rodzinnej.

§ 2. W przypadku, gdy dochód osoby objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 3. Osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Dochód netto na osobę jako % kryterium dochodowego wg art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w % ustalone od kosztu jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

do 100%

101% do 120%

121% do 150%

151% do 200%

201% do 250%

251% do 300%

301% do 350%

Powyżej 350%

Bezpłatnie

10%

15%

25%

50%

75%

90%

100%

Bezpłatnie

20%

25%

35%

70%

90%

100%

100%

§ 4. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez M-GOPS w Przedborzu w ramach zadań własnych ustala się na 15,00 zł.

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba zobowiązana do odpłatności może być na swój wniosek lub wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolniona z opłat za usługi opiekuńcze, w szczególności ze względu na:

1) zdarzenie losowe;

2) konieczność ponoszenia:

a) wysokich kosztów leczenia i rehabilitacji;

b) zakupu środków opatrunkowych i higienicznych;

c) opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych.

3) występowanie więcej niż jednej osoby w rodzinie wymagającej pomocy w formie usług.

2. Odpłatność w wysokości obniżonej na zasadach określonych w ust. 1 może obowiązywać nie dłużej niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu osoba objęta pomocą udokumentuje dalsze spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1.

§ 6. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w przypadku śmierci osoby samotnej, nie posiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.

§ 7. Należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przekazywać na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu do 15-ego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc świadczonych usług.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »