| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/177/12 Rady Gminy Andrespol

z dnia 3 lutego 2012r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Andrespol

Na podstawie art.18 ust 2 okt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217, poz. 1281) i art. 40 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r., Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r., Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r., Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni:

a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 6,00 zł/m 2 ,

b) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł/m 2 ;

2) chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, poboczy, zieleńców - 4,00 zł/m 2 ;

3) dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt. 1 i 2 ustala się opłatę za każdy dzień zajęcia 1 m 2 pasa drogowego w wysokości - 4,00 zł/m 2 .

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m 2 zajęcia powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym - 20,00 zł;

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmuja pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa z § 1 pkt. 3 i pkt. 4, ustala się następujące dzienne stawki opłat:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym - 1,50 zł;

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 2,00 zł;

3) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się opłaty za 1m 2 powierzchni reklamy, w wysokości - 1,20 zł.

§ 5. Do postępowań wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały obowiązują dotychczasowe stawki opłat.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/174/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Andrespol.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »