| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz w związku z I celem operacyjnym i I celem szczegółowym w ramach zadania numer 6 "Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009-2013" przyjętego Uchwałą Nr XLIV/326/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2009 roku, Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu umacniania rodziny, wsparcia realizacji jej funkcji i promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowaniu pozytywnego jej wizerunku, wprowadza się "Bełchatowską Kartę Rodzina 3+", zwaną dalej Kartą.

2. Adresatami karty są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie Miasta Bełchatowa.

§ 2. Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Miasto Bełchatów dla członków rodzin, o których mowa w § 1ust. 2.

§ 3. Zasady przyznawania i korzystania z Karty określa Regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik do Uchwały Nr XX/152/12
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Regulamin przyznawania i korzystania z "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Karta adresowana jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkującą na terenie Miasta Bełchatowa (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje;

2) rodzinie zastępczej - należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu pieczy zastępczej;

3) dziecku - należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim;

4) osobie zamieszkałej na terenie Miasta Bełchatowa - należy przez to rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt stały lub czasowy lub osobę przebywającą na terenie Miasta Bełchatowa, korzystającą ze świadczeń rodzinnych i świadczeń pomocy społecznej.

§ 3. Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania z ulg i preferencji na usługi i produkty zaoferowane przez następujące podmioty:

1) jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych instytucji kultury i sportu;

2) inne jednostki samorządu terytorialnego, które wyrażą chęć współpracy;

3) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Miasta Bełchatowa, które wyrażą chęć współpracy.

§ 4. Z podmiotami wymienionymi w § 3 potwierdzającymi deklarację włączenia się do współpracy, zawarte zostaną stosowne porozumienia.

§ 5. Karta zawiera w szczególności:

1) miejsce na złożenie czytelnego podpisu posiadacza Karty;

2) numer Karty;

3) termin ważności Karty;

4) informację o treści: Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą została wydana oraz karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość;

5) informację o treści: zasady korzystania z Karty oraz wykaz podmiotów honorujących kartę dostępne są na stronie www.belchatow.pl . .


Rozdział 2.
Zasady związane z przyznawaniem i korzystaniem z Karty.

§ 6. 1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, rodzic/opiekun prawny składa w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Przy składaniu wniosku powinny być okazane oryginały dokumentów potwierdzających status rodziny wielodzietnej, tj:

1) w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem;

2) w przypadku dzieci akt urodzenia/ aktualna legitymacja szkolna;

3) w przypadku studentów aktualna legitymacja studencka;

4) w przypadku rodziny zastępczej postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

§ 7. 1. Karta wydawana jest niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Karta wydawana jest na okres 3 lat. W przypadku osób uczących się w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia, karta wydawana jest na okres 1 roku. Warunkiem wydania nowej Karty jest coroczne przedstawienie w Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki.

3. Kartę otrzymywać będzie każdy członek rodziny wielodzietnej.

§ 8. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta została wydana.

§ 9. 1. W przypadku utraty bądź zniszczenia Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa o powyższym fakcie.

2. Na wniosek osoby uprawnionej o której mowa w ust.1, Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa wydaje duplikat Karty.

Rozdział 3.
Dodatkowe informacje.

§ 10. Katalog ulg i preferencji przygotowuje Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta w Bełchatowie na podstawie zawartych porozumień z podmiotami, o których mowa w § 3.

§ 11. Przy odbiorze Karty uprawniony otrzyma katalog ulg i preferencji, przysługujących na dzień wydawania Karty.

§ 12. Aktualny katalog ulg i rabatów dostępny będzie na stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz w Kancelarii Głównej i Zespole ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa.

§ 13. Podmioty, o których mowa w § 3 zamieszczą w widocznym miejscu, informację o honorowaniu "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +".

§ 14. Promocja Karty obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Miasta.


Załącznik do załącznika Uchwały Nr XX/152//12

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 stycznia 2012 r.

Wniosek o wydanie "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +"

.......................................................... Bełchatów, dnia……………………

imię i nazwisko wnioskodawcy

.............................................................

……………………………………….

adres zamieszkania

..............................................................

seria i numer dowodu osobistego

...............................................................

nr telefonu

...............................................................

adres e-mail

Zwracam się z prośbą o wydanie dla członków mojej rodziny "Bełchatowskich Kart Rodzina 3 +", które uprawniają do korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez podmioty, które zadeklarowały współprace z Miastem Bełchatów.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z:

1. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

3. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

4. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą


5. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

6. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

7. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

8. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

9. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

(dowodu lub legitymacji), stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

UWAGA:

Z wnioskiem należy przedstawić do wglądu:

1) w przypadku rodziców - dowód tożsamości ze zdjęciem;

2) w przypadku dzieci - akt urodzenia, aktualna legitymacja szkolna;

3) w przypadku studentów - aktualna legitymacja studencka;

4) w przypadku rodziny zastępczej postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom/a odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Miasta Bełchatowa oraz podmioty z nim współpracujące na potrzeby realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +".

...............................................................

data i czytelny podpis wnioskodawcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »