| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Gminy Przedbórz; Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 7 marca 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Przedbórz przez Województwo Łódzkie zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej

zawarte pomiędzy:

Gminą Przedbórz, w imieniu której występuje:

1. Pan Miłosz Naczyński - Burmistrz Przedborza

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Pani Elżbiety Młynarczyk

a

Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego występują:

1. Pan Witold Stępień - Marszałek Województwa

2. Pan Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa

Podstawą niniejszego Porozumienia są:

1. Uchwała Nr XXI/377/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Gminą Przedbórz dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej.

2. Uchwała Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zobowiązania do przyjęcia do realizacji zadania należącego do właściwości Województwa Łódzkiego dotyczącego rozbudowy kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742, ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985.

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest:

1) powierzenie Gminie Przedbórz przez Województwo Łódzkie wykonania zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi pn. "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742, ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985", zwanego dalej Zadaniem,

2) przekazanie przez Województwo Łódzkie dotacji celowej Gminie Przedbórz w wysokości 80.000 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) na realizację Zadania, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Zakres rzeczowo - finansowy i termin realizacji Zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1:

1) zakres rzeczowy - rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej Nr 742, ul. Piotrkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+985;

2) zakres finansowy - koszt wykonania Zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi brutto 180 896 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć);

3) termin realizacji Zadania - do dnia 30.06.2012 r.

§ 3. 1. Województwo Łódzkie przekaże Gminie Przedbórz, na realizację Zadania, środki finansowe w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Gmina Przedbórz poniesie pozostałe koszty związane z przygotowaniem i realizacją Zadania.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane Gminie Przedbórz w terminie do 30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia, na rachunek bankowy Gminy Przedbórz: Bank Spółdzielczy w Przedborzu 39 8988 0001 0000 0012 2874 0002

4. Gmina Przedbórz zobowiązuje się wykorzystać środki finansowe, o których mowa w ust. 1, jedynie na realizację Zadania w terminie do dnia 30.08.2012 r.

5. Gmina Przedbórz zobowiązuje się rozliczyć dotację udzieloną przez Województwo Łódzkie w terminie do dnia 30.09.2012 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego Porozumienia.

6. Niewykorzystane środki finansowe, przekazane na podstawie niniejszego Porozumienia, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Województwa Łódzkiego: Bank Pekao S.A. XI O/Łódź 09 1240 3073 1111 0010 0268 8128, w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji, określonego w ust. 4.

§ 4. 1. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy Zadania, przy zachowaniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, przeprowadzi Gmina Przedbórz przy udziale przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, który upoważniony jest do działania w imieniu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zapisów niniejszego Porozumienia.

2. Województwo Łódzkie za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny technicznej robót wykonywanych w pasie drogowym wynikających z niniejszego Porozumienia pod względem zapewnienia prawidłowego odtworzenia majątku drogowego.

3. Odbiory częściowe oraz odbiór ostateczny robót wykonywanych w pasie drogowym dokona Gmina Przedbórz z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. O terminie i miejscu przeprowadzenia odbioru robót Gmina Przedbórz powiadomi zainteresowanych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 5. 1. Gmina Przedbórz będzie zwolniona z wszelkich opłat związanych z zajęciem pasa drogowego w celu realizacji Zadania.

2. Wszelkie koszty dodatkowe jakie mogą wystąpić na etapie realizacji Zadania poniesie Gmina Przedbórz.

§ 6. W przypadku nieprzystąpienia do realizacji Zadania Gmina Przedbórz zobowiązana jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia przekazania środków z rachunku bankowego Województwa Łódzkiego.

§ 7. Niniejsze Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jego zapisów, a w szczególności nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania Zadania, lub wykorzystania środków finansowych na cele inne, niż określone w Porozumieniu.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają, dla zachowania ważności formy pisemnej i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Województwo ŁódzkieMarszałek Województwa Łódzkiego


Witold Stępień


Wicemarszałek Województwa Łódzkiego


Artur Bagieński

Gmina PrzedbórzBurmistrz Przedborza


Miłosz Naczyński


Skarbnik Miasta


Elżbieta Młynarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »