| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-11(10)/2012/524/XII/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 kwietnia 2012r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 26 marca 2012 roku

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Poddębicach, ul. Targowa 2A

zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,

posiadającego:

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000158636,

• numer identyfikacji podatkowej (NIP): 828-00-01-825,

zatwierdzam

stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzoną dla Przedsiębiorstwa energetycznego decyzją Nr OŁO-4210-13(13)/2011/524/XII/MG z dnia 22 sierpnia 2011 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 5 września 2011 r. Nr 253, poz. 2630.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 23 września 2008 r. na: wytwarzanie ciepła nr WCC/1184/524/W/OŁO/2008/TB oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/1159/524/W/OŁO/2008/TB, w dniu 27 marca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany dwunastej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-13(13)/2011/524/XII/MG z dnia 22 sierpnia 2011 r. i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 5 września 2011 r. Nr 253, poz. 2630.

Przedmiotowy wniosek, o zatwierdzenie zmiany dwunastej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło wzrostem cen paliwa gazowego. W okresie obowiązywania XII taryfy Przedsiębiorstwo zmieniło dostawcę paliwa gazowego z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na Entrade Grupa tańszy gaz dla przedsiębiorstw. Jednak zgodnie z podpisaną umową z nowym dostawcą, Przedsiębiorstwo płaci cenę znajdującą się w taryfie poprzedniego dostawcy gazu z uwzględnieniem rabatu. W dniu 16 marca 2012 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DTA-4212-53(29)/2011/2012/652/V/AG zatwierdzono nową taryfę dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., skutkującą wzrostem cen paliw gazowych. W związku z powyższym ceny paliwa gazowego dla Przedsiębiorstwa energetycznego również ulegają zmianie. Podkreślić należy, że wzrost kosztów zakupu paliwa, w związku z wprowadzeniem nowych cen paliw gazowych, dotyczy tylko dwóch grup taryfowych - grupy Z14 i K15, dla których źródła ciepła wykorzystują paliwo gazowe.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami nowych cen i stawek opłat, zatwierdzonych niniejszą decyzją skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 0,29 % w stosunku do opłat wynikających z obowiązującej taryfy.

Na podstawie art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Niniejszej zmianie taryfy nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes Strony.

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-13(13)/2011/524/XII/MG z dnia 22 sierpnia 2011r. pozostają bez zmian.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt. 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C .

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Tadeusz Polak

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53)

Otrzymuje :

1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

ul. Targowa 2A, 99-200 Poddębice

2. Wojewoda Łódzki

3. a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »