| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Nieborów

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej działającej na terenie Gminy Nieborów, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 119, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 204, poz. 195) uchwala:

§ 1. 1. Informację o możliwości uzyskania przez spółki wodne z budżetu Gminy Nieborów pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu prawa wodnego po uchwaleniu budżetu na dany rok, bądź wprowadzeniu zmian do budżetu Wójt Gminy Nieborów podaje do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieborów oraz przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, udzielana jest w formie dotacji celowej.

3. Dotację, o której mowa w ust. 2, przyznaje się na pisemny wniosek spółki wodnej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do mniejszej uchwały.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, należy składać w Urzędzie Gminy Nieborów w terminie do 15 października na każdy kolejny rok budżetowy. W trakcie roku budżetowego wnioski można składać w terminie umożliwiającym wykorzystanie dotacji do końca roku budżetowego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:

1) dane dotyczące wnioskodawcy w tym pełną nazwę, adres, dane dotyczące decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, zakres i teren działania wynikający ze statutu oraz katastru wodnego, a także informację o posiadanych środkach finansowych;

2) szczegółowy opis zadania;

3) termin i miejsce realizacji zadania;

4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, w tym wielkość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Nieborów.

6. Do wniosku należy dołączyć:

1) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami oraz dokument potwierdzający wpis do katastru wodnego;

2) aktualne upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

3) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4) kosztorys określający szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót;

5) informację na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym należności i zobowiązań (na dzień składania wniosku).

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

8. W przypadku stwierdzenie uchybień formalnych wniosku, Wójt Gminy Nieborów wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.

9. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Nieborów, mając na względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Nieborów oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

§ 2. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje , o których mowa w § 1 ust. 1, jest określana w budżecie gminy na dany rok.

§ 3. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia finansowego i rzeczowego dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji, w tym faktury za wykonane prace;

2) uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu rodzaj wykonanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu.

§ 4. 1. Wójt Gminy Nieborów bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli realizacji zadania, na które udzielono spółce wodnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

2. Spółka wodna jest zobowiązania do udostępnienia na każde wezwanie osób, o których mowa w ust. 1, wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji;

2) sprawdzenie zgodności wykonywanych zadań z umową;

3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania realizowanego zadania;

4) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5. Protokół podpisywany jest przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu kontrolowanego oraz przez osoby przeprowadzające kontrolę.

6. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. Wyjaśnienia wnosi się do Wójta Gminy Nieborów.

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na podstawie ustaleń zwartych w protokole kontroli oraz po przeanalizowaniu ewentualnych wyjaśnień do protokołu Wójt Gminy Nieborów ma prawo:

1) wezwać spółkę do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) wstrzymać przekazywanie dotacji;

3) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym;

4) żądać zwrotu dotacji.

§ 5. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy:

§ 6. 1. W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji, Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) nazwę zadania, na realizację którego dotacja została udzielona;

2) wysokość udzielonego wsparcia;

3) nazwę podmiotu, który otrzymał wsparcie.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji celowych Wójt przedstawia Radzie Gminy w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.

3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji celowych Wójt podaje do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za dany rok budżetowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Myczka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/117/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 1 marca 2012 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI

Dane dotyczące wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy:.................................................................................................................................

2. Siedziba( adres) wnioskodawcy:…………..................................................................................................

3. Nr decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami: ...............................................................................

wydanej przez: ........................................................................................................................................

4. Data i numer wpisu do katastru wodnego:...................................................................................................

5. Nr rachunku bankowego :............................................................................................................................

6. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

(nazwiska, imiona miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7. Zakres i teren działania wnioskodawcy wynikający ze statutu oraz katastru wodnego

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

8. Cel zadania: ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

9. Czas realizacji zadania :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

10. Miejsce realizacji zadania oraz szczegółowy opis:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. Przewidywany koszt realizacji zadania oraz źródła finansowania zadania

1) Przewidywany koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem:

....................................................................................................................................................................

12. Źródła finansowania zadania:

1) wkład własny wnioskodawcy: ...........................................................................................................................

2) dotacja z budżetu Gminy Nieborów (w zł):

3) inne źródła (wymienić jakie?): ..........................................................................................................................

RAZEM ...............................................................................................................................................

13. Załączniki :

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu i decyzji o zatwierdzaniu statutu wraz ze zmianami oraz dokument potwierdzający wpis do katastru wodnego.

2. Dokument wskazujący osoby uprawnione do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy tj.

..................................................................................................................................................................

3. Oświadczenie , że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku.

4. Kosztorys określający szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robot.

5. Informacja na temat aktualnego stanu finansów wnioskodawcy, w tym należności i zobowiązań (na dzień składania wniosku).
Nieborów, dnia ............................................................

(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

Ocena wniosku i decyzja w sprawie przyznania dotacji ( wypełnia organ przyznający dotacje)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/117/2012
Rady Gminy Nieborów
z dnia 1 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI

(pieczęć spółki wodnej)

Przez Gminę Nieborów

dla...................................................................................................................................................................

reprezentowanej przez: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

na podstawie umowy zawartej w dniu ..........................................................................................................

1. Opis realizowanego zadania .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. Data rozpoczęcia robót..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

3. Data zakończenia i odbioru robot zgodnie z protokołem odbioru

........................................................................................................................................................................

4. Osiągnięty cel

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

5. Wartość całkowita zadania

........................................................................................................................................................................

6. Kwota przyznanej dotacji

........................................................................................................................................................................

7. Kwota wkładu własnego spółki wodnej

........................................................................................................................................................................

8. Kwota wykorzystanej dotacji

........................................................................................................................................................................

9. Kwota niewykorzystanej dotacji

........................................................................................................................................................................

10. Inne źródła finansowania

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Podpisy:

1. Osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej

......................................................................................................................................................................

2. Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw finansowych Spółki Wodnej

......................................................................................................................................................................

(miejscowość, data)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »