| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 21 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko, zmienioną uchwałą Nr LIII/407/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010 roku oraz uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 marca 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) w związku z art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz.1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505 z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/288/09 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko, zmienionej uchwałą Nr LIII/407/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010 roku oraz uchwałą Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 marca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły w wysokości od 15% do 45% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym."

2) w § 7:

a) skreśla się pkt. 5 i 6,

b) pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
"5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się według zasad określonych w ust. 2,3,4."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Gębicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »