| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Głuchów

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 Nr 217 poz.1281) oraz art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635; z 2008 r. Nr 123 poz.803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413; z 2010 r. Nr 24 poz.124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) oraz w wykonaniu uchwały nr VI/30/11 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu wsi Celigów Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu wsi Celigów nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu wsi Celigów w granicach obszaru objętego zmianą planu zaznaczonych odpowiednim symbolem na rysunku zmiany planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie lub zmianie planu - należy przez to rozumieć niniejszą zmianę miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów, stanowiącą przepis gminny, składający się z niniejszej uchwały wraz z załącznikami, chyba, że z treści konkretnego zapisu wynika inaczej;

2) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć ilustrację graficzną ustaleń niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzoną na mapie w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) obszarze - należy przez to rozumieć obszar, w granicach, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, przedstawionych jako granica obszaru objętego zmianą planu na rysunku zmiany planu;

4) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru, wyznaczoną liniami rozgraniczającymi przedstawionymi na rysunku zmiany planu;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia (funkcji), które powinno dominować na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i któremu powinno być podporządkowane inne przeznaczenie określone jako dopuszczalne;

6) przeznaczeniu dopuszczonym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, spoza zakresu przeznaczenia podstawowego, uzupełniający przeznaczenie podstawowe i niekolizyjny z nim, którego udział w zagospodarowaniu terenu jest dopuszczony na warunkach określonych w ustaleniach planu oraz przepisach odrębnych;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która nie powinna być przekraczana w kierunku linii rozgraniczających ścianą części nadziemnych i podziemnych budynku; wymóg ten nie dotyczy innych obiektów budowlanych oraz takich elementów architektury budynku, jak: okapy, gzymsy, zadaszenia, balkony, wykusze, ocieplenia, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie wraz z podestami, pod warunkiem, że spełniają one przepisy odrębne ich dotyczące.

2. Pozostałe pojęcia i określenia użyte w planie należy rozumieć zgodnie z odnoszącymi się do nich obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ich interpretacji.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, określenie lokalnych sposobów zagospodarowania przestrzeni, w tym zabudowy wynikających z polityki przestrzennej gminy Głuchów dla fragmentu obrębu wsi Celigów w sposób zgodny z zasadami ładu przestrzennego.

§ 4. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i linie zabudowy nieprzekraczalne zilustrowane w formie graficznej na rysunku zmiany planu;

2) warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące:

a) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, zasad zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie,

b) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu (odnoszących się do powierzchni biologicznie czynnej), maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji, gabarytów obiektów i linii zabudowy,

c) szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

3) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości;

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji;

5) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

6) stawki procentowe służące naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Z uwagi na niewystępowanie problematyki w obszarze objętym zmianą planu nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) symbol (cyfrowy i literowy) przeznaczenia terenu;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) linie zabudowy nieprzekraczalne;

5) stanowisko archeologiczne - strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej bezpośredniej;

6) strefa ochrony konserwatorskiej związana ze stanowiskiem archeologicznym.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe - ustalenia planu

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 PU/AG plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny produkcyjnej i usługowej aktywności gospodarczej wraz z niezbędną zabudową, obiektami składowo-magazynowymi i towarzyszącymi obiektami budowlanymi, sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami wewnętrznymi, dojazdami i dojściami pieszymi oraz miejscami postojowymi dla pojazdów a także - zielenią;

2) przeznaczenie dopuszczone - zabudowa gospodarcza związana z obsługą rolnictwa i mieszkańców wsi, lokal socjalny lub mieszkalny dla właściciela lub zarządcy zabudowy produkcyjnej, usługowej bądź gospodarczej;

3) dojazd - istniejącą drogą (ulicą) publiczną powiatową poprzez zjazdy z tej drogi, realizowane w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, na szczegółowych warunkach zarządcy drogi;

4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zasady zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie - w sposób następujący:

a) ewentualna uciążliwość obiektów i przedsięwzięć ustalonych oraz dopuszczonych zmianą planu nie może przekraczać granic terenu, do którego podmiot lokalizujący i realizujący taki obiekt lub przedsięwzięcie posiada tytuł prawny,

b) nakaz zastosowania kompensacji przyrodniczej w przypadku wycinki drzewostanu - poprzez nasadzenia zielenią w postaci drzew w obrębie powierzchni biologicznie czynnej w obszarze objętym planem lub w terenach wskazanych przez władze gminy,

c) dopuszczalny poziom hałasu na granicy z terenami sąsiedniej zabudowy zagrodowej nie może przekraczać wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów zabudowy zagrodowej,

d) przebudowa istniejących urządzeń melioracyjnych w związku z zabudową i zagospodarowaniem terenu w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych w terenie objętym inwestycją oraz w terenach sąsiednich,

e) realizacja inwestycji wymagającej robót ziemnych w granicach stanowiska archeologicznego - w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej (oznaczonej specjalnym symbolem na rysunku zmiany planu) wymaga przeprowadzenia, zgodnie z przepisami odrębnymi, ratowniczych badań wykopaliskowych wyprzedzająco wobec przewidywanych robót,

f) realizacja inwestycji wymagającej robót ziemnych w granicach strefy ochrony konserwatorskiej związanej ze stanowiskiem archeologicznym (obejmującej cały teren objęty zmianą planu i oznaczonej specjalnym symbolem na rysunku zmiany planu) wymaga, zgodnie z przepisami odrębnymi, ustanowienia i sprawowania nadzoru archeologicznego,

g) dopuszcza się umieszczanie reklam i szyldów wyłącznie w płaszczyźnie ogrodzenia działki lub na elewacji budynku, z zachowaniem zakazu umieszczania reklam i szyldów o powierzchni większej niż 1,0 m2, z wyjątkiem tablic informacyjnych związanych z organizacją ruchu drogowego i jego bezpieczeństwem oraz tablic gminnego systemu informacji.

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu w sposób następujący:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - jak na rysunku zmiany planu,

b) dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub w granicy działki w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,

c) maksymalna wysokość zabudowy - 11,0 m ponad poziom terenu,

d) intensywność zabudowy (rozumianą jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej) minimalną - 0,1, maksymalną - 0,5,

e) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej w obrębie działki - 20 %,

f) stosowanie w budynkach dachów dwuspadowych lub wielospadowych o symetrycznych spadkach i kącie nachylenia przeciwległych połaci - 15°- 40°,

g) stosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych i stonowanej kolorystyki,

h) ogrodzenia - w linii rozgraniczającej terenu, przy dopuszczeniu cofnięcia w głąb działki dla potrzeb wjazdu o nie więcej niż 3,0 m; ogrodzenia o wysokości nie przekraczającej 1,7 m, zharmonizowane z ogrodzeniem sąsiednich terenów produkcyjno-usługowych na działkach o nr ewid. 278/2 i 278/1, z zachowaniem zakazu realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów ogrodzeniowych betonowych i żelbetowych,

i) wskaźnik ilości miejsc parkingowych - minimum 1 miejsce postojowe/50 m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe, przy zachowaniu innych ustaleń zmiany planu,

j) realizacja dopuszczonego planem lokalu socjalnego lub mieszkalnego dla właściciela lub zarządcy zabudowy produkcyjnej, usługowej bądź gospodarczej, z zachowaniem max. 30 % powierzchni użytkowej obiektu na ten cel, jak również - z zachowaniem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, które ograniczają ewentualną uciążliwość funkcji produkcyjnych, usługowych i gospodarczych oraz - określonych w par. 6 pkt 5d) wskaźników intensywności zabudowy.

6) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości - w sposób następujący:

a) podział na działki budowlane wymaga zapewnienia obsługi komunikacyjnej działkom i fragmentom terenu pozostałym po podziale zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami,

b) nie określa się terenów do objęcia scaleniem i podziałem nieruchomości,

c) minimalna szerokość krótszego boku nowo wydzielonych działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 16 m, przebieg granic nowo wydzielonej działki winien zapewnić zachowanie kąta pomiędzy linią rozgraniczającą teren komunikacji a granicą nowo wydzielonej działki 75°, z tolerancją 15°,

d) minimalna powierzchnia wydzielonych działek budowlanych - 800 m2; w przypadkach uzasadnionych skomplikowanymi warunkami terenowymi lub istniejącym zainwestowaniem dopuszcza się zmniejszenie minimalnej wielkości działek o nie więcej niż 20 %,

e) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni dla potrzeb poprawy funkcjonowania nieruchomości sąsiednich.

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji - w sposób następujący:

a) nie ustala się rozbudowy istniejącego układu dróg publicznych w terenie oznaczonym symbolem 1 PU/AG,

b) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, dojazdów i chodników z zachowaniem innych ustaleń planu i przepisów odrębnych, dotyczących dróg pożarowych i dojść pieszych.

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - w sposób następujący:

a) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu komunalnego,

b) odprowadzenie ścieków komunalnych - docelowo - do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków, tymczasowo, tj. do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnych - do szczelnych zbiorników do gromadzenia ścieków z okresowym wywozem do oczyszczalni ścieków zaopatrzonej w punkt zlewny ścieków dowożonych, alternatywnie - do zakładowej oczyszczalni ścieków realizowanej w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzenie wód opadowych z obiektów budowlanych i powierzchni utwardzonych - na własny teren, przy zachowaniu przepisów odrębnych (w szczególności Prawa Wodnego) dotyczących wprowadzania ścieków do środowiska, w tym ochrony terenów sąsiednich przed zalewaniem oraz ochrony gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem,

d) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia, z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy istniejących sieci na warunkach zarządcy sieci energetycznej,

e) unieszkodliwianie odpadów komunalnych - w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, w tym stosownymi przepisami gminnymi dotyczącymi zachowania porządku i czystości w gminie, ustala się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycyjne w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

f) postępowanie z odpadami niebezpiecznymi - zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gospodarki odpadami,

g) zaopatrzenie w ciepło - z lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliw gazowych, olejowych lub energii elektrycznej, dopuszcza się zastosowanie paliw stałych pod warunkiem zastosowania atestowanych pod względem ekologicznym technologii spalania,

h) obsługę abonentów telekomunikacyjnych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego,

i) w przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu i zabudowy z istniejącą siecią, instalacjami lub urządzeniami infrastruktury technicznej ustala się zasadę przebudowy sieci, instalacji lub urządzeń na podstawie szczegółowych warunków technicznych wydanych dla każdego przypadku przebudowy przez zarządcę sieci, instalacji lub urządzeń w sposób zgodny z przepisami odrębnymi,

j) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przy zachowaniu przepisów odrębnych.

§ 7. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów w ten sposób, że do czasu zagospodarowania poszczególnych nieruchomości gruntowych zgodnie z przeznaczeniem ustalonym planem dopuszcza się ich użytkowanie w sposób dotychczasowy przy zachowaniu innych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych, w szczególności pod warunkiem, iż użytkowanie to nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa oraz ponadnormatywnego oddziaływania poza teren, do którego władający nieruchomością gruntową posiada tytuł prawny.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 8. Ustala się, iż przy prowadzeniu postępowania w toku realizacji planu oraz przy wydawaniu wszelkich decyzji administracyjnych, postanowień, informacji itp., w których ustalenia planu są brane pod uwagę należy posługiwać się przepisami szczegółowymi zawartymi w niniejszej uchwale, przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu położenia obiektu (nieruchomości), będącej przedmiotem postępowania wobec obiektów i terenów podlegających ochronie, ewentualnych oddziaływań wynikających z istniejącego i planowanego zainwestowania nieruchomości i jej otoczenia.

§ 9. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty w związku z uchwaleniem planu miejscowego, a związanej ze wzrostem wartości nieruchomości dla terenu oznaczonego symbolem 1 PU/AG - 10 %.

§ 10. Uchyla się uchwałę nr XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 października 2007 r. w granicach obszaru objętego niniejszą zmianą planu.

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Głuchów


Stanisław Bartkowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/2012
Rady Gminy Głuchów
z dnia 29 maja 2012 r.
Zalacznik1.jpg

mapa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/98/2012
Rady Gminy Głuchów
z dnia 29 maja 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu wsi Celigów został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Urzędzie Gminy Głuchów w dniach od 5 marca 2012 r. do 2 kwietnia 2012 r. W dniu 12 marca 2012 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W terminie określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, tj. w okresie wyłożenia oraz w okresie 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia nie zgłoszono uwag do projektu planu. Do wyłożonej prognozy oddziaływania na środowisko nie zgłoszono uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/98/2012
Rady Gminy Głuchów
z dnia 29 maja 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów dla fragmentu wsi Celigów zostanie wyznaczony teren na cele produkcyjnej i usługowej aktywności gospodarczej wraz z niezbędną zabudową, obiektami składowo-magazynowymi, i towarzyszącymi obiektami budowanymi, sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami wewnętrznymi, dojazdami i dojściami pieszymi oraz miejscami postoju dla pojazdów a także zielenią. Zgodnie z przepisami art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

1) W zakresie inwestycji dotyczących infrastruktury technicznej do zadań własnych gminy należą:

a) budowa gminnych dróg, ulic, mostów, placów (w tym jezdni i chodników), oświetlenie ulic;

b) budowa wodociągów i urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji (deszczowej i sanitarnej).

2. W konsekwencji uchwalenia planu miejscowego powstanie konieczność realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przystosowaniem terenu do zabudowy. Z uwagi na to, że teren objęty zmianą planu przylega do ustalonej planem istniejącej drogi publicznej (powiatowej), wzdłuż której przebiegają sieci uzbrojenia terenu - brak jest potrzeby rozbudowy istniejących sieci wodociągowych dla obszaru objętego zmianą planu. Sieć wodociągowa działa w oparciu o istniejące urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, które dla potrzeb zmiany planu nie muszą być rozbudowywane.

3. Plan ustala alternatywne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej, wskazując jako docelowe - sieci kanalizacyjne, a także - tymczasowo, tj. do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnych - realizację lokalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków z dopuszczeniem szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystości z okresowym wywozem taborem asenizacyjnym do zlewni przy oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się realizacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej dla obszaru objętego zmianą planu z uwagi na przewidywane odprowadzenie wód opadowych do środowiska w oparciu o rozwiązania lokalne (zakładowe), zgodnie z przepisami Prawa Wodnego, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska oraz interesu osób trzecich oraz interesu publicznego.

4. W obszarze objętym zmianą planu nie przewiduje się docelowo realizacji gminnych dróg publicznych.

5. W związku z realizacją zagospodarowania terenu i zabudową nie powstanie potrzeba uzupełnienia istniejącej sieci oświetlenia ulicznego we wsi Celigów.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, w tym także infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy zostały określone w par. 6 pkt 8) uchwały stanowiącej tekst zmiany planu. Inwestycje te mają charakter rozbudowy istniejących systemów infrastrukturalnych obsługujących gminę Głuchów.

7. Wskazane, aby budowa lub rozbudowa (w miarę potrzeb) ww. infrastruktury technicznej umieszczona była w lokalnych, samorządowych programach inwestycyjnych, w szczególności w programie i koncepcji kanalizowania gminy Głuchów. W ślad za tym poszczególne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury technicznej będą sukcesywnie umieszczane w wykazie zadań rzeczowych budżetu gminy na kolejne lata. Finansowanie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej odbywać się będzie przy pełnym lub częściowym udziale środków budżetu gminy. Podstawę przyjęcia tych inwestycji do realizacji, w tym terminów przystąpienia i zakończenia robót, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiązanego z Planem Rozwoju Lokalnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »