| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/136/12 Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żychlinie oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik do Uchwały Nr XXV/136/12
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 362, poz. 3755), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XVIII/89/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 901).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały, który stanowi:

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin";

2) § 3 uchwały, który stanowi:

"§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego."

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/74/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281) i art. 15, art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na zagospodarowanej południowej części targowiska przy ul. 3-go Maja w Żychlinie w następującej wysokości:

1)

za sprzedaż z jednego wydzielonego miejsca w sektorze A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q


20,00 zł;

2)

za sprzedaż z jednego wydzielonego miejsca w sektorze W, Z

10,00 zł;

3)

przy zajęciu 1 m 2 powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z ręki, kosza, wiadra


2,00 zł.

2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na niezagospodarowanej - północnej części targowiska przy ul. 3-go Maja w Żychlinie, przy ul. Narutowicza (stadion miejski) w Żychlinie oraz pozostałych miejscach na terenie Gminy Żychlin, gdzie dokonywana jest sprzedaż, w następującej wysokości:

1)

za wjazd w celu dokonania sprzedaży:

a)

samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z przyczepą


35,00 zł,

b)

samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobarów i pojazdów przeznaczonych do małej gastronomii


27,00 zł,

c)

samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przyczepą

25,00 zł,

d)

samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

19,00 zł,

e)

samochodem osobowym z przyczepą lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą

14,00 zł,

f)

samochodem osobowym lub ciągnikiem rolniczym

12,00 zł,

g) [1] )

przy zajęciu 1 m 2 powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z ręki, kosza, wiadra


2,00 zł,

h)

przy zajęciu 1 m 2 powierzchni nieruchomości gruntowej w celu dokonania sprzedaży z przenośnego stoiska handlowego (stoły, łóżka polowe, wózki itp.)


1,00 zł;

2)

w celu dokonania sprzedaży za każdy dodatkowy 1 m 2 powierzchni nieruchomości gruntowej przy kiosku lub pawilonie handlowym lub środku transportu zlokalizowanym na terenie Gminy Żychlin1,00 zł.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 3. 1. [2] ) Inkasentem opłaty targowej jest MIG-MA Spółka z o.o. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, za wynagrodzeniem z tytułu inkasa w wysokości 12 % wpływów z opłaty targowej.

2. Inkasent dokonuje codziennego poboru opłaty targowej w formie inkasa od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie Gminy Żychlin.

3. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio przy wjeździe na targowicę w przypadkach określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. od "a" do "f", w pozostałych przypadkach opłata pobierana jest w miejscu dokonywania sprzedaży.

4. Opłatę targową pobiera za pokwitowaniem inkasent zaopatrzony w imienny identyfikator.

5. Dowodem wniesienia opłaty targowej jest bilet - druk ścisłego zarachowania wydany i zaewidencjonowany w Urzędzie Gminy w Żychlinie.

6. Dokonujący sprzedaży zobowiązany jest posiadać ważny dowód wniesienia opłaty targowej.

7. Dopuszcza się łączenie biletów opłat targowych o różnych nominałach w celu uzyskania nominału zgodnego z ustalonymi przez Radę Miejską w Żychlinie stawkami opłat targowych.

8. Inkasent pobiera bloczki w postaci biletów opłat targowych w kasie Urzędu Gminy w Żychlinie.

9. Wpływy z zebranej opłaty targowej w pełnej wysokości podlegają odprowadzeniu do kasy Urzędu Gminy w Żychlinie w terminie do następnego dnia roboczego po dniu pobierania opłaty targowej.

10. Wynagrodzenie z tytułu inkasa będzie przekazywane inkasentowi raz w miesiącu przelewem na konto inkasenta do 10-ego dnia każdego miesiąca w rozliczeniu za miesiąc poprzedzający dany miesiąc, w którym następuje przekazanie w/w wynagrodzenia.

11. Zapłata wynagrodzenia następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez inkasenta w terminie umożliwiającym jej realizację w sposób określony w § 3 ust. 10.

§ 4. Integralną część uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/77/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej oraz Uchwała Nr XVIII/99/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/77/07 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie


Elżbieta Tarnowska


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/74/11

Rady Miejskiej w Żychlinie

z dnia 21 listopada 2011 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska


[1] ) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/89/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 901).

[2] ) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/89/12 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 901).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »