| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/191/12 Rady Gminy Lutomiersk

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951) oraz w związku z Uchwałą Nr XIII/91/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk, Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/241/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2005 r.

§ 2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk, zatwierdzonego uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 61, poz. 541), w następujący sposób:

1) §6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

nakaz lokalizowania nowej zabudowy i ogrodzeń minimum 12,0 m od granicy lasu";

2) §22 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

w zakresie określenia linii zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu";

3) §25 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

w zakresie określenia linii zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu".

§ 3. Integralnymi częściami zmiany planu są:

1) część tekstowa stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) część graficzna - rysunek zmiany planu sporządzony w skali 1:1000 - załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 2a-1, 2a-2, 2b;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu - załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 4.

§ 4. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik


Załącznik Nr 1a-1 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1a-1.jpg

Załącznik Nr 1a-2 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1a-2.jpg

Załącznik Nr 1a-3 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1a-3.jpg

Załącznik Nr 1a-4 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1a-4.jpg

Załącznik Nr 1a_legenda do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1a_legenda.jpg

Załącznik Nr 1b-1 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1b-1.jpg

Załącznik Nr 1b-2 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1b-2.jpg

Załącznik Nr 1b_legenda do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1b_legenda.jpg

Załącznik Nr 1c-1 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1c-1.jpg

Załącznik Nr 1c-2 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1c-2.jpg

Załącznik Nr 1d-1 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1d-1.jpg

Załącznik Nr 1d-2 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1d-2.jpg

Załącznik Nr 1d_legenda do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik1d_legenda.jpg

Załącznik Nr 2a-1 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2a-1.jpg

2a-1

Załącznik Nr 2a_1_legenda do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2a_1_legenda.jpg

Załącznik Nr 2a-2 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2a-2.jpg

Załącznik 2a-arkusz 2

Załącznik Nr 2a_2_legenda do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2a_2_legenda.jpg

Załącznik Nr 2b-1 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2b-1.jpg

Załącznik Nr 2b-2 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2b-2.jpg

Załącznik Nr 2b-3 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2b-3.jpg

Załącznik Nr 2b-4 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2b-4.jpg

Załącznik Nr 2b_legenda do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.
Zalacznik2b_legenda.jpg


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 sierpnia 2012 r. do 13 września 2012 r., uwagi można było wnosić do dnia 28 września 2012 r.

Podczas wyłożenia projektu w/w zmiany planu do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), terminie na wniesienie uwag, do Wójta Gminy Lutomiersk uwagi nie wpłynęły.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/191/12
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej sporządzono po analizie wykonanych na potrzeby zmiany planu miejscowego materiałów planistycznych, a w szczególności prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk nie wprowadza żadnych nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy (nie przewiduje realizacji nowych dróg, ani sieci infrastruktury technicznej). W związku z powyższym nie ma potrzeby ustalania pochodzenia środków finansowych na te cele oraz zasad ich finansowania.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk


Tadeusz Rychlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »