| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK-I.4131.479.2013 Wojewody Łódzkiego

z dnia 27 lutego 2013r.

Na podstawie art. 86 i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz.1441; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 40, Nr 106, poz. 675; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 roku poz. 567; z 2013 roku poz. 153) w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647, poz. 951 i poz. 1445; z 2013 roku poz. 21)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XXVIII/242/13 z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże w Gminie Wola Krzysztoporska, w całości

Uzasadnienie

W dniu 17 stycznia 2013 r. Rada Gminy Wola Krzysztoporska podjęła uchwałę Nr XXVIII/242/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Wola Krzysztoporska w obrębie geodezyjnym Pawłów Górny i Parzniewice Duże.

Wojewoda Łódzki pismem z dnia 25 lutego 2013 r. (PNK-I.4131.479.2013) poinformował Radę Gminy Wola Krzysztoporska o wszczęciu postępowania w celu kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały.

Z ustaleń dokonanych przez organ nadzoru wynika, że przedmiotowa uchwała została uchwalona z naruszeniem zasad sporządzania aktu planistycznego określonych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587 ze zm.).

Załącznik graficzny do przedmiotowej uchwały nie spełnia wymogów określonych w art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem rysunek został sporządzony w niewłaściwej skali oraz nie odpowiada wymogom określonym w § 9 powyższego rozporządzenia.

W przedmiotowym planie nie uwzględniono w całości złoża kruszywa naturalnego Pawłów II, które zostało udokumentowane decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 5 lipca 2012 roku, znak ROV.7427.2.83.2012.KK. Co prawda decyzja powyższa została wydana po dokonaniu procedury uzgodnień projektu planu ze stosownymi organami, ale przed wyłożeniem planu do publicznego wglądu oraz przed jego uchwaleniem.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie miejscowym określa się obowiązkowo granice terenów górniczych. W projekcie przedmiotowego planu, w granicach opracowania, znajduje się teren górniczy "Pawłów II", którego nie uwzględniono nie określono w całości granic terenów górniczych, co jest istotnym naruszeniem zasad sporządzania aktu planistycznego.

Wobec powyższego, stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, należało orzec jak na wstępie.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (90-434 Łódź ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

wz. Wojewody Łódzkiego Wicewojewoda


Paweł Bejda

Do wiadomości:

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »