| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Łowicza; Wojewody Łódzkiego

z dnia 28 marca 2013r.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) oraz § 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielanie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. Nr 229, poz. 2279), w związku z uchwałą nr XXXVIII/262/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Łowicz w ramach procedury repatriacyjnej jednej czteroosobowej rodziny polskiego pochodzenia oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zawiera się porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Miasto Łowicz zobowiązuje się do zapewnienia nieokreślonej imiennie czteroosobowej rodzinie repatriantów z azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych, mieszczącego się w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 169 m. 8

o powierzchni użytkowej 45,25 m2, składającego się z dwóch pokoi mieszkalnych, kuchni i łazienki oraz do zawarcia z repatriantami umowy najmu na czas nieokreślony.

2. Lokal powyższy zostanie repatriantom udostępniony wyremontowany, w pełni wyposażony (np. sprzęt AGD, RTV, meble pokojowe, kuchenne, pościel, ręczniki, wyposażenie kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego, zastawę stołową i kuchenną, środki czystości i higieny osobistej, dywany/wykładziny, firanki/zasłony, żywność), w sposób umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie czteroosobowej rodziny repatriantów.

3. Gmina Miasto Łowicz zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania zaproszonych osób przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

§ 2. Dotacja zostanie przekazana przelewem, na konto Gminy Miasta Łowicz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dotacji, tj. do dnia 19 kwietnia 2013 r., zgodnie z klasyfikacją budżetową - dział 853, rozdział 85334 § 2020.

§ 3. 1. Udzielana przez Wojewodę Łódzkiego dotacja wynosić będzie 158.715 zł (słownie sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych).

2. Wysokość dotacji nie przekracza równowartości iloczynu 45 m2 powierzchni użytkowej lokalu i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 na terenie danego powiatu, Gminy Miasta Łowicz, ogłoszonego przez wojewodę na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przyznanie dotacji, tj. w dniu 21 marca 2013 r.

3. Zgodnie z obwieszczeniem nr 16 /2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 września 2012 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego na okres półroczny: IV kwartał 2012 roku i I kwartał 2013 roku wynosi 3527 zł/m2.

§ 4. 1. Termin wykonania zadania, o którym mowa w § 1 i wykorzystania środków finansowych, ustala się na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w ust. 1 Otrzymujący dotację zobowiązany jest zwrócić nie później niż do dnia 15 stycznia 2014 r. na rachunek udzielającego dotacji nr 09 1010 1371 0022 1922 3000 0000.

§ 5. 1. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w porozumieniu.

2. Gmina Miasto Łowicz zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych.

§ 6. 1. Nadzór nad wykonaniem niniejszego porozumienia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Gmina Miasto Łowicz zaś zobowiązuje się do stosowania do zaleceń wydanych w zakresie realizacji niniejszego porozumienia.

2. Nadzór może zostać zrealizowany w szczególności poprzez kontrolę lokalu mieszkalnego, co do faktu zamieszkiwania w nim repatriantów, po przyjeździe do Gminy Miasta Łowicz i zasiedleniu przedmiotowego lokalu oraz co do spełnienia przez lokal warunków określonych we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 7. 1. Otrzymujący dotację zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie wykorzystania dotacji i jej rozliczenia.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 upoważnieni pracownicy Udzielającego dotacji mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

3. Otrzymujący dotację na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

4. Tryb kontroli określa Regulamin Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 134/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2012 r.

§ 8. 1. Otrzymujący dotację zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadania określonego w § 1 niniejszej umowy - stanowiącego załącznik nr 1 do porozumienia oraz przekazania go Udzielającemu dotacji, wraz z kserokopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, w terminie do 10 stycznia 2014 r.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 jest upubliczniony na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

§ 9. 1. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości - zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa nalicza się, począwszy od dnia przekazania z budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub niezależnego pobrania dotacji.

§ 10. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 11. Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 13. Porozumienie sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

Burmistrz


Krzysztof Jan Kaliński


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2013
Wojewody Łódzkiego
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

......................................................................................

(nazwa zadania)

określonego w porozumieniu nr .....................,zawartym w dniu ........................., pomiędzy

.....................................................................a………………….....................................

Sprawozdanie merytoryczne

Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.Numer faktury (rachunku)

Data
wystawieniaNazwa
wydatku


Kwota (zł)Z tego ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Ogółem

Dodatkowe informacje

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

2) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach porozumienia zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

..................................................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

______________

POUCZENIE

Do sprawozdania należy załączyć kopie faktur (rachunków), które powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oryginały faktur (rachunków) należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »