| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/373/13 Rady Miasta Kutno

z dnia 11 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/284/12 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz. 1456,1530 i 1548), Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/284/12 Rady Miasta Kutno z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/324/13 Rady Miasta Kutno z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/329/13 Rady Miasta Kutno z dnia 11 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXII/338/13 Rady Miasta Kutno z dnia 30 kwietnia 2013 r. i uchwałą Nr XXXIV/362/13 Rady Miasta Kutno z dnia 25 czerwca 2013 r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

Uchwala się:

1) przychody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 13.553.058,60 zł i rozchody budżetu Miasta Kutno w łącznej wysokości 11.177.154 zł, zgodnie z tabelą nr 6;

2) planowany deficyt budżetu Miasta Kutno w wysokości 2.375.904,60 zł, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Kutno po zamknięciu roku 2012 (1.733.214,00 zł) i pożyczkami z WFOŚiGW (642.690,60 zł)";

2) Tabela Nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) Tabela Nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 4.734.088,32 zł ( słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze ) według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 642.690,60 zł ( słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy ) według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 4.091.397,72 zł ( słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze ) według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/373/13
Rady Miasta Kutno
z dnia 11 lipca 2013 r.

Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/284/12
Rady Miasta Kutno z dnia 18 grudnia 2012 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2013

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60016

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Podstrefy Kutno ŁSSE poprzez połączenie drogi krajowej nr 92 z drogą wojewódzką nr 702

13 396 861,17

4 288 458,00

858 976,00

0,00

A.
B.
C.
D.

3 429 482,00

Urząd Miasta Kutno

2

600

60016

Kompleksowe uzbrojenie kutnowskich terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul. Poprzecznej z odgałęzieniami wraz z infrastrukturą

5 211 878,00

124 921,00

43 722,00

0,00

A.
B.
C.
D.

81 199,00

Urząd Miasta Kutno

3

600

60016

Budowa dróg: m.in. 1-go Maja, Bukowa, Konduktorska, Koniecpolskiego, Grunwaldzka, Nowowiejska, Łubinowa, plac postojowy przy ul. Wschodniej


5 010 000,00


5 010 000,00


5 010 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

4

630

63095

Zakup środków trwałych dla Aquaparku Kutno: klimatyzacja w kręgielniach i inne (zastępstwo inwestycyjne - 83 000 zł)


213 000,00


213 000,00


213 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno, MOSiR

5

700

70005

Wykupy nieruchomości


1 600 000,00

+200 000,00


1 600 000,00

+200 000,00


1 600 000,00

+200 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

6

700

70095

Budownictwo mieszkaniowe, w tym modernizacja budynku przy ul. Barlickiego 59

800 000,00

800 000,00

800 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno, Zarząd Nieruchomości Miejskich

7

710

71095

Poprawa poziomu e-usług publicznych poprzez budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kutno

3 000 000,00

14 760,00

14 760,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

8

750

75023

Wykonanie instalacji hydrantowej, p.poż, zakup środków trwałych, komputerów i oprogramowania


189 734,00

+100 000,00


189 734,00

+100 000,00


189 734,00

+100 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

9

801

80101

Zakup i montaż trójstronnych zegarów do hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9


15 000,00


15 000,00


15 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno, Szkoła Podstawowa Nr 9

10

851

85195

Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do ratowania zdrowia i życia pacjentów dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

11

852

85202

Wymiana zespołu napędowego dźwigu towarowego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno, MOPS

12

852

85219

Wymiana węzła cieplnego w starej części budynku, wymiana sieci elektrycznej w starej części budynku z obwodem zasilania komputerowego i zakup sprzętu komputerowego i innych środków trwałych


110 000,00


110 000,00


110 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno, MOPS

13

900

90001

Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno9 583 888,85

+799 999,001 240 060,00

-4 482 320,0024 130,00

- 501 218,00145 911,60

+ 145 911,60

A.
B.
C.
D.1 070 018,40

-4 127 013,60

Urząd Miasta Kutno

14

900

90005

Termomodernizacja Kutnowskich Obiektów Użyteczności Publicznej - Przedszkole Miejskie nr 5 i Przedszkole Miejskie nr 161 282 576,00

+1 787,001 282 576,00

+1 787,00289 018,00

- 351 377,00496 779,00

+496 779,00

A.
B.
C.496 779,00
D.
-143 615,00

0,00

Urząd Miasta Kutno

15

900

90095

Rewitalizacja Parku Traugutta

120 000,00

120 000,00

120 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

16

900

90095

Wykonanie prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym Parku imienia Wiosny Ludów w Kutnie6 477 087,36

-1 430 752,64174 232,28

-779 963,72

0,00

0,00

A.
B.
C.174 232,28
D.
-779 963,72

0,00

Urząd Miasta Kutno

17

900

90095

Zakup komputerów i oprogramowania do nowego systemu związanego z gospodarowaniem odpadami


27 000,00


27 000,00


27 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

18

900

90095

Dokumentacje techniczne


952 595,00

+552 595,00


952 595,00

+552 595,00


952 595,00

+552 595,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

19

900

90095

Modernizacja kanalizacji deszczowej


20 000,00


20 000,00


20 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

20

926

92695

Wydatki inwestycyjne MOSiR

48 000,00

48 000,00

48 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

21

926

92695

Budowa boiska przy SP Nr 4 i Orlik 2012 Al. ZHP

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

A.
B.
C.
D.

0,00

Urząd Miasta Kutno

Ogółem

48.419.620,38
+223 628,36

16.592.336,28
-4 407 901,72

10.697.935,00

642.690,60
+642 690,60

671.011,28
-923 578,72

4.580.699,40
-4 127 013,60

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła Przewodniczący Rady

D. Środki z prywatyzacji Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/373/13
Rady Miasta Kutno
z dnia 11 lipca 2013 r.

Tabela Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/284/12
Rady Miasta Kutno z dnia 18 grudnia 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

13 553 058,60

1.

Kredyty

§ 952

11 177 154,00

2.

Pożyczki

§ 952

642 690,60

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

1 733 214,00

Rozchody ogółem:

11 177 154

1.

Spłaty kredytów

§ 992

10 879 899

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

297 255

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/373/13
Rady Miasta Kutno
z dnia 11 lipca 2013 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 594 590,00

-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 050 000,00

-

0310

Podatek od nieruchomości

1 050 000,00

-

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

544 590,00

-

0310

Podatek od nieruchomości

544 590,00

-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 127 013,60

987 515,28

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 127 013,60

-

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

4 127 013,60

-

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-

496 779,00

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

-

496 779,00

90095

Pozostała działalność

-

490 736,28

0740

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

-

316 504,00

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

-

174 232,28

Ogółem zmniejszenie dochodów

5 721 603,60

-

Ogółem zwiększenie dochodów

-

987 515,28

Razem

4 734 088,32

-

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/373/13
Rady Miasta Kutno
z dnia 11 lipca 2013 r.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

952

Pożyczki

-

642 690,60

Ogółem zwiększenie przychodów

-

642 690,60

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/373/13
Rady Miasta Kutno
z dnia 11 lipca 2013 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

-

200 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

-

200 000,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

-

200 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

200 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

200 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje

-

200 000,00

750

Administracja publiczna

-

100 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

100 000,00

Wydatki majątkowe - inwestycje

-

100 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 262 281,72

670 884,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 482 320,00

-

Wydatki majątkowe - inwestycje (Programy UE)

4 482 320,00

-

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

-

1 787,00

Wydatki majątkowe - inwestycje

-

1 787,00

90095

Pozostała działalność

779 961,72

669 097,00

Wydatki majątkowe - inwestycje

779 961,72

552 595,00

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

-

116 502,00

Ogółem zmniejszenie wydatków

5 262 281,72

-

Ogółem zwiększenie wydatków

-

1 170 884,00

Razem

4 091 397,72

-

Przewodniczący Rady


Grzegorz Chojnacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »