| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/286/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613, z 2009r. Nr 215 poz. 1674, z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Wieruszów opłatę od posiadania psów.

§ 2. 1. Określa sie stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 40,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

2. Opłatę pobiera się w połowie jej wysokości, ustalonej w ust. 1, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku w sposób określony w § 4 ust. 1 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Wieruszów prowadzony przez PKO BP S.A. Wieruszów Nr 15 1020 4564 0000 5202 0011 0114.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty, o której mowa w § 2, w drodze inkasa oraz określa się następujących inkasentów tej opłaty:

1) na terenie miasta Wieruszów pobór opłaty będzie dokonywany przez:

a) Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie,

b) Wieruszowską Spółdzielnię Mieszkaniową w Wieruszowie,

c) Spółdzielnię Mieszkaniowo-Lokatorską "Bursztyn" w Wieruszowie,

2) na terenie sołectw Gminy Wieruszów poboru opłaty będą dokonywali sołtysi poszczególnych wsi sołeckich:

a) na obszarze sołectwa Chobanin - sołtys wsi Chobanin Pan Adam Malik;

b) na obszarze sołectwa Cieszęcin - sołtys wsi Cieszęcin Pan Henryk Gajda;

c) na obszarze sołectwa Jutrków - sołtys wsi Jutrków Pan Andrzej Wróbel;

d) na obszarze sołectwa Klatka - sołtys wsi Klatka Pani Iwona Pakuła;

e) na obszarze sołectwa Kowalówka - sołtys wsi Kowalówka Pan Wacław Żbikowski;

f) na obszarze sołectwa Kuźnica Skakawska - sołtys wsi Kuźnica Skakawska Pan Andrzej Taras;

g) na obszarze sołectwa Lubczyna - sołtys wsi Lubczyna Pan Bogdan Moska;

h) na obszarze sołectwa Mieleszynek - sołtys wsi Mieleszynek Pan Ryszard Figiel;

i) na obszarze sołectwa Mirków - sołtys wsi Mirków Pan Władysław Kokot;

j) na obszarze sołectwa Pieczyska - sołtys wsi Pieczyska Pani Helena Ostrycharz;

k) na obszarze sołectwa Teklinów - sołtys wsi Teklinów Pan Andrzej Kilan;

l) na obszarze sołectwa Wyszanów - sołtys wsi Wyszanów Pani Prakseda Kupietz;

m) na obszarze sołectwa Polesie - sołtys wsi Polesie Pani Barbara Szuberska.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% sumy zainkasowanych kwot.

§ 6. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów w przypadku posiadania jednego psa w gospodarstwach domowych utrzymywanych wyłącznie ze świadczeń: emerytalnych, rentowych, z pomocy społecznej lub zasiłku dla bezrobotnych, w przypadkach w których nie mają zastosowania zwolnienia, o których mowa w art. 18a ust. 2 pkt 2, 2a i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr XVI/106/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, zmieniona uchwałami nr: XII/158/2008 z dnia 10 czerwca 2008roku, XXV/175/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku, XXXVIII/296/2009 z dnia 17 listopada 2009roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie i poszczególnych wsi sołeckich Gminy Wieruszów oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

Wiceprzewodniczący Rady


Czesław Wróblewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »