| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/186/14 Rady Gminy Żytno

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc dla dziecka lub ucznia w formie posiłku” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) oraz uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1024) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy z zakresu pomocy społecznej "Pomoc dla dziecka lub ucznia w formie posiłku" na lata 2014-2020, którego tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żytno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żytno


Krzysztof Wojtasik


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/186/14
Rady Gminy Żytno
z dnia 28 marca 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
"POMOC GMINY DLA UCZNIA LUB DZIECKA W FORMIE POSIŁKU" NA LATA 2014-2020.

I. Podstawa prawna Programu.

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz.509) - art. 17

ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14.

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 i 938) - art.

136 ust. 2.

3. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w

zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1024).

II. Cele Programu.

1. Cel główny: pomoc w formie posiłku dla ucznia lub dziecka w szkole /przedszkolu w szczególnie

uzasadnionych przypadkach.

2. Cele szczegółowe:

1) ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży;

2) poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3) przełamywanie niechęci dzieci i uczniów do korzystania z posiłków w przedszkolu i szkole;

4) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

III. Ocena sytuacji.

Niedożywienie wynika najczęściej z trudnej sytuacji materialnej rodziny, ale również z powodu braku wiedzy na temat prawidłowych zasad żywienia czy braku należytego zainteresowania ze strony opiekunów prawnych kwestiami żywienia dzieci podczas pobytu w szkole. Problem ten dotyczy również dzieci i uczniów bez względu na sytuację materialną rodzin z jakich pochodzą. Najczęściej dotyka uczniów w szkole oraz dzieci w przedszkolu.

W 2013 roku posiłki, bez względu na sytuacje materialną rodzin, otrzymywało 23 uczniów: tj. 8 dzieci w przedszkolu oraz 15 uczniów w szkołach, co stanowiło 9,4 % ogólnej liczby dożywianych dzieci. Na zakup posiłków dla tych uczniów przeznaczono kwotę 6.380 zł co stanowiło 9,5% wydatków na posiłki dla wszystkich uczniów.

Jak wynika z analizy sytuacji problem dotyka niewielkiej liczby dzieci i uczniów jednakże zasadnym jest zapewnienie im możliwości korzystania ze wsparcia w formie dożywiania.

IV. Adresaci Programu.

Dzieci i młodzież z terenu gminy Żytno.

V. Realizatorzy Programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie jako samorządowa jednostka organizacyjna gminy we współpracy ze szkołami lub przedszkolami , do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu Gminy Żytno.

VI. Sposób realizacji Programu.

1. Pomoc w formie posiłku przyznaje się na pisemny wniosek dyrektora szkoły/przedszkola,

skierowany do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia

lub dziecka wymagającego udzielenia pomocy w formie posiłku.

2. Kryterium kwalifikującym do udzielenia pomocy w formie posiłku jest szczególnie uzasadniona

sytuacja życiowa rodziny dziecka lub ucznia wyrażającego chęć zjedzenia posiłku.

3. Przyznanie pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz ustalenia sytuacji

rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4. Liczba dzieci i uczniów objętych programem osłonowym nie może przekroczyć 20% liczby dzieci

i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu

kalendarzowym.

VII. Finansowanie programu.

1. Koszt realizacji programu będzie ustalany w zależności od potrzeb na każdy rok objęty programem.

Przewidywany koszt programu w roku 2014 wyniesie 11.000,00 zł.

2. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej

w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w

zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

VIII. Termin realizacji.

Lata 2014-2020.

IX. Monitoring Programu.

1. Celem monitoringu jest zwiększenie efektywności programu, a także wypracowanie metod

skutecznej komunikacji pomiędzy podmiotami biorącymi udział w programie, jak również z

rodzicami uczniów. Realizacja programu będzie monitorowana kwartalnie przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Żytnie.

2. Monitoring będzie obejmował następujące dane:

1) liczbę dzieci i uczniów, dla których GOPS zakupił gorący posiłek;

2) liczbę dni, w których wydawano posiłki;

3) rodzaj posiłku;

4) liczbę posiłków;

5) całkowity koszt posiłku;

6) średni koszt posiłku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »