| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/362/14 Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Biała Rawska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz.1318 Dz. U. z 2014r. poz. 379), oraz art. 14 ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7
i 290) Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Białej Rawskiej prowadzone przez Gminę Biała Rawska, zwane dalej "przedszkolem", w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze realizowane poza godzinami, o których mowa w § 1, są odpłatne.

2. Świadczeniami, o których mowa w ust. 1 są:

1) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

2) zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i umysłowy, rozwijające uzdolnienia
i zainteresowania otaczającym światem,

3) gry i zabawy ruchowe wdrażające do zdrowego stylu życia,

4) zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe, wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,

5) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach okolicznościowych i artystycznych,

6) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich, innowacji pedagogicznych, poszerzających podstawę programową.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkola określone w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej, według stawki
w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 80% stawki określonej w §3 ust. 1.

§ 4. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokość odpłatności, o której mowa w § 3 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków, kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/52/11 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 maja 2011 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Biała Rawska.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Rawskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Stępniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »