Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/12/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/86/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645; z 2014 zm. poz. 379, zm. poz.1072) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Zduńskowolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/86/13 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego (Dz.U.Woj. Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2014 r., poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Do rozpatrzenia wniosku stosuje się przepisy § 25 ust. 5 i 6 ";

2) § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji.";

3) § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej. Łączna liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi 3 Radnych.";

4) § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z minimum 2 członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej udziela członkom tego zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli.";

5) § 62 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Zarząd liczy 5 osób.";

6) § 62 ust.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Dwóch Nieetatowych Członków Zarządu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Janusz Kochelski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe