Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Starosty Łaskiego

z dnia 9 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) co niniejszym przedkładam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła trzy posiedzenia.

1. Komisja została utworzona Zarządzeniem Nr 33/11 Starosty Łaskiego z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na trzyletnią kadencję od 16 maja 2011 r. do 16 maja 2014 roku.

2. Następnie w związku ze zmianą na stanowisku Komendanta Powiatowego Policjiw Łasku zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 23/14 Starosty Łaskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na trzyletnią kadencjęod 16 maja 2011 r. do 16 maja 2014 r.

3. W posiedzeniu Komisji w dniu 27 marca 2014 roku, udział wzięli członkowie Komisji w następującym składzie:

Cezary Gabryjączyk

- Starosta Łaski

Teresa Wesołowska

- Radna Rady Powiatu Łaskiego

Wojciech Fraszka

- Radny Rady Powiatu Łaskiego

Grażyna Czyżak

- Przedstawiciel Starosty Łaskiego

Władysław Tomaszewski

- Przedstawiciel Starosty Łaskiego

Jan Dawicki

- Przedstawiciel Starosty Łaskiego

Piotr Bielewski

- Komendant Powiatowy Policji w Łasku

Krzysztof Szymański

- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

4. Natomiast Zrządzeniem Nr 38/14 Starosty Łaskiego z dnia 17 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na trzyletnią kadencję tj. od 17 maja 2014 r. do 16 maja 2017 r. rozpoczęła swoją działalność Komisja w nowym składzie:

Cezary Gabryjączyk

- Starosta Łaski

Teresa Wesołowska

- Radna Rady Powiatu Łaskiego

Adam Kucper

- Radny Rady Powiatu Łaskiego

Florian Podębski

- Przedstawiciel Starosty

Henryk Szudarski

- Przedstawiciel Starosty

Jan Dawicki

- Przedstawiciel Starosty

Piotr Bielewski

- Komendant Powiatowy Policji w Łasku

Krzysztof Szymański

- Naczelnik Wydziału Rychu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

5. Ponadto w pracach Komisji uczestniczył Pan Czesław Żurowski Prokurator Rejonowy w Łasku oraz Pani Mirosława Mazur - Starszy specjalista ds. Służb, Inspekcji i Straży Starostwa Powiatowego w Łasku.

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji w posiedzeniach udział wzięli:

Wojciech Sikora

- Wicestarosta Łaski

Piotr Rudecki

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

Piotr Cały

- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Pożarnej w Łasku.

Sławomir Wągrowski

- Dowódca JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

Łukasz Bośka

- Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

Wojciech Sowała

- Starszy Specjalista ds. Kontrolno - Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku.

Jarosław Wielgus

- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Łasku.

Paweł Romański

- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

Marek Graczyk

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku.

Sławomir Borkowski

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku.

Adam Pewniak

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna.

Krzysztof Mikołajczyk

- Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

Małgorzata Mysur

- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łasku.

Henryk Szlawski

- Koordynator Powiatowy Pełnomocnik ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Łasku.

Komisja podczas posiedzeń zajmowała się następującymi tematami:

1. Przyjęła plan pracy Komisji na rok 2014.

2. Przyjęła sprawozdania za 2013 rok:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku,

- Komendy Powiatowej Policji w Łasku,

- "Roczne sprawozdanie z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku",

- "Ocenę stanu sanitarnego powiatu łaskiego za rok 2013 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku".

3. Dokonała oceny za rok 2013 realizacji powiatowego programu "Bezpieczny Powiat Łaski" na lata 2011 - 2014.

4. Zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie powiatu łaskiego.

5. Zapoznała się z informacja dotycząca ogólnopolskiej akcji p.n. "Karta Ratownicza" . Z szacunków wynika, że dzięki karcie można skrócić czas ratunku uwięzionejw pojeździe osoby nawet do 30%, tj. o 6 do 9 minut. Państwowa Straż Pożarna podpisała porozumienie ze związkami producentóworaz dilerów aut. Sprzedawcy mają wyposażać auta w karty, a strażacyz nich korzystać. Każdy kierowca kartę do swojego samochodu może wydrukować sobie samodzielnie. Wzory kart dostępne na stronie http://www.kartyratownicze.pl.

6. Przyjęła informację z kontroli organów zarządzających ruchem na drogach publicznych, którą w ramach sprawowania nadzoru Wojewoda Łódzki przeprowadził w 2013 r. Kontrola wypadła pozytywnie, zalecenia pokontrolne będą wykonywane.

7. Zapoznała się z pismem Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku w sprawie braku miejsc parkingowych w obszarze zatoki postojowej, zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 2318E ul. 9 Maja, sąsiadującej z instytucjami PKO Bank Polski S.A. oraz Wielkopolska SKOK. Pismo to spowodowane było wcześniejszym wnioskiem wystosowanym przez w/w jednostki do PZD w Łasku. Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku po przeprowadzeniu wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Łasku zaopiniował pozytywnie, wniosek dotyczący ograniczenia czasu parkowania na wyżej wymienionej zatoce. Zmiana w oznakowaniu pionowym będzie polegać na zastosowaniu nowych tabliczek z napisem "Nie dotyczy zatoki do 30 min." Pod istniejącym znakiem pionowym B-36 "zakaz zatrzymywania się". Komisja wniosek przyjęła i zatwierdziła powyższe zmiany.

8. Przyjęła do wiadomości informację Pan st. kpt Sławomir Wągrowski (dowódca JRG) z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. dotyczącą pożaru hałdy śmieci w dniu 13.10.2013 r. w sortowni odpadów EUROPOL HOLDING Sp. z o.o. z/s w Warszawie (lokalizacja sortowni w Woli Łaskiej) działającej na podstawie decyzji Marszałka Urzędu Wojewódzkiego (pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla odzysku i zbierania odpadów). Koszty całościowe działań podczas pożaru w m. Wola Łaska w dniach 13-14 października 2013 r. wyniosły razem 77.182zł., a szacunkowa ilość wody zużyta do celów gaśniczych wyniosła 2.029,5 m3.

9. Zapoznała się z informacją KPPSP w Łasku dotyczącą nakładanych kar za wiosenne wypalanie traw.

10. Przyjęła do wiadomości informację na temat przygotowań do bezpiecznych wakacji oraz zapewnienia dzieciom bezpiecznego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

11. Zapoznała się z informacjami o stanie bezpieczeństwa i przejezdności dróg na terenie Powiatu Łaskiego przedstawionymi przez nadkomendanta Pana Krzysztofa Szymańskiego Naczelnik Wydziału Rychu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łasku oraz Pan Krzysztofa Mikołajczyka Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

12. Złożyła podziękowania Panu Piotrowi Bielewskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Łasku za skuteczność w działaniu patroli funkcjonariuszy Policji w Łasku na łaskich osiedlach mieszkaniowych.

13. Przyjęła do wiadomości informację o podjętych działaniach w sprawie wydawani kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Problem ten poruszył Starosta Łaski również na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

14. Zapoznała się z wnioskiem druhów Ochotniczych Straży Pożarnych o ustawienie znaku "Straż" przed siedzibami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Komisja zobowiązała Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku do dokonania analizy konieczności ustawienia znaków oraz ich kosztu zakupu i montażu.

15. Zapoznała się z podsumowaniem okresu wakacyjnego "Bezpieczne wakacje 2014".

16. Zapoznała się z zagrożeniami związanymi z zatruciem tlenkiem węgla

17. Zapoznała się z Oceną wydarzeń pożarowych za okres I półrocza 2014.

18. Zapoznała się z pismem Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku w kwestii wniosku złożonego przez Sołectwo Anielin w sprawie umieszczenia znaków drogowych ograniczających prędkość do 50 km/h oraz wysokość tonaż na drodze powiatowej nr 2321 E Borszewice - Bałucz - Anielin w miejscowości Anielin. Komisja podjęła decyzję o nie umieszczaniu znaków ograniczających prędkość z uwagi na fakt, iż poruszanie się w terenie zabudowanym jest ograniczone przez Kodeks ruchu drogowego do prędkości 50 km/h.

19. Rozpatrzyła pismo Pani Bożeny Płonek Wójta Gminy Wodzierady w sprawie umieszczenia progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3706E Kuciny - Kwiatkowice w miejscowości Kwiatkowice na ul. Szkolnej. Komisja podjęła decyzję o nieumieszczaniu progów zwalniających ograniczających prędkość z uwagi na fakt, iż poruszanie się w obszarze zabudowanym wymusza ograniczenie prędkości do 50 km/h.

20. Zapoznała się z wnioskiem Zarządu Powiatu Łaskiego dotyczącym prośby mieszkańców ul. Bilewskiej w Okupie o poprawę bezpieczeństwa i wyrażenie zgody na montaż na w/w ulicy progów zwalniających. Komisja negatywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w/w miejscowości przewodniczący Komisji Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Łasku o zwiększenie częstotliwości patroli Wydziału Ruchu Drogowego.

21. Przyjęła informację o przeprowadzonych ćwiczeniach zakładających atak terrorystyczny i wystąpienie choroby wąglika u bydła. Przewodniczący Komisji Pan Cezary Gabryjączyk Starosta Łaski podziękował za organizację i udział w ćwiczeniach powiatowych pod kryptonimem "Łask Zagrożenie 2014" ; KP Policji w Łasku, Komendy PSP i OSP, Nadleśnictwa w Kolumnie, Panu Henrykowi Szlawskiemu Koordynatorowi Powiatowemu Pełnomocnikowi ds. Kryzysowych, Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Łasku jak również wszystkim służbom powiatowym, które były dobrze przygotowane do działania.

- Podsumowując należy stwierdzić, że podjęte działania przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku będą miały niezaprzeczalny wkład w poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Łaskim.

Starosta Łaski


Cezary Gabryjaczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe