| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2014 Rady Gminy Łęki Szlacheckie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Łęki Szlacheckie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072), oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014r. poz. 379 i 911) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 87 401,58 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 87 401,58 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2014 roku i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwał

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody ogółem 11 197 444,91 zł, w tym:

dochody majątkowe 272 040,94 zł,

dochody bieżące 10 925 403,97 zł,

- wydatki ogółem 12 735 051,92 zł, w tym:

wydatki majątkowe 1 763 530,36 zł,

wydatki bieżące 10 971 521,56 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie


Agnieszka Pośpiech


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V/14/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2014 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

0,00

86 264,04

86 264,04

60017

Drogi wewnetrzne

0,00

86 264,04

86 264,04

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

86 264,04

86 264,04

851

Ochrona zdrowia

60 628,79

1 137,54

61 766,33

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60 532,79

1 137,54

61 670,33

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

60 532,79

1 137,54

61 670,33

Razem:

11 110 043,33

87 401,58

11 197 444,91


Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/14/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wyadtków budżetu na 2014 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 248 736,09

86 264,04

1 335 000,13

60016

Drogi publiczne gminne

164 004,16

86 264,04

250 268,20

4300

Zakup usług pozostałych

85 000,00

86 264,04

171 264,04

60017

Drogi wewnetrzne

519 800,00

0,00

519 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

341 000,00

0,00

341 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 137 494,53

0,00

5 137 494,53

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

379 227,90

0,00

379 227,90

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

48 285,95

- 751,40

47 534,55

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

8 521,05

- 132,60

8 388,45

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

26 389,10

751,40

27 140,50

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 656,90

132,60

4 789,50

851

Ochrona zdrowia

64 628,79

1 137,54

65 766,33

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

60 532,79

1 137,54

61 670,33

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 532,79

1 137,54

13 670,33

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

442 299,70

0,00

442 299,70

85415

Pomoc materialna dla uczniów

138 409,00

0,00

138 409,00

3240

Stypendia dla uczniów

123 445,00

- 1 050,00

122 395,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

14 964,00

1 050,00

16 014,00

Razem:

12 647 650,34

87 401,58

12 735 051,92


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr V/14/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie inwestycyjnym na 2014 rok i lata nastepne

Lp.

Wyszczególnienie nazwa zadania źródła finansowania

Wartość zadania

Zakres rzeczowy zadania (do realizacji w 2014r.)

Terminarz realizacji (data rozp. data zakoń. zadania)

Wykonano do dnia 31.12.2013r.

Nakłady planowane na 2014 r.

Źródła finansowania z tego:

Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym:

Plan po zmianach

Budżet gminy

Dotacje darowizny

Kredyty i pożyczki

Środki z UE

Ogółem

2015r.

2016r.

2017r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1.

Modernizacja drogi w miejscowości Podstole - Bartodzieje

205000,00

Modernizacja drogi w miejscowości Podstole - Bartodzieje

2014

x

205 000,00

118735,96

86 264,04

x

x

x

x

x

x

2014

205 000,00

118735,96

OGÓŁEM

205000,00

x

205 000,00

118735,96

86 264,04

x

x

x

x

x

x

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na 2014 rok wynosi 1 762 646,36 zł.

Limit wydatków i zakupów inwestycyjnych na lata następne wynosi 4 525 577,99 zł.


Tabela Nr 4 do Uchwały Nr V/14/2014
Rady Gminy Łęki Szlacheckie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi na 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Zmiany

Dochody

Plan wydatków

Z tego:

Dział

Rozdział

§

Wydatki bieżące

Z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek budżetowych

Z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

851

Dochody Ochrona Zdrowia

Przed zmianą

60 532,79

Zmiana

1 137,54

Po zmianie

61 670,33

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przed zmianą

60 532,79

Zmiana

1 137,54

Po zmianie

61 670,33

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przed zmianą

60 532,79

Zmiana

1 137,54

Po zmianie

61 670,33

851

Wydatki Ochrona Zdrowia

Przed zmianą

60 532,79

Zmiana

1 137,54

Po zmianie

61 670,33

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przed zmianą

60 532,79

Zmiana

1 137,54

Po zmianie

61 670,33

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przed zmianą

12 532,79

12 532,79

12 532,79

0,00

12 532,79

0,00

0,00

Zmiana

1 137,54

1 137,54

1 137,54

0,00

1 137,54

0,00

0,00

Po zmianie

13 670,33

13 670,33

13 670,33

0,00

13 670,33

0,00

0,00

Razem

Przed zmianą

60 532,79

60 532,79

60 532,79

60 482,79

27 910,00

32 572,79

50,00

0,00

Zmiana

1 137,54

1 137,54

1 137,54

1 137,54

0,00

1 137,54

0,00

0,00

Po zmianie

61 670,33

61 670,33

61 670,33

61 620,33

27 910,00

33 710,33

50,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »