Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/26/15 Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, określenia inkasentów i?wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, Dz. U. z 2014 r., poz. 40) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 465) oraz art. 9, art. 28 § 4 art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 749, 848, 1101, 1342 i 1529, Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644)  Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Określa się, że inkasentami podatków wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - na obszarze sołectw są sołtysi.

§ 3. Pobrane w danym miesiącu podatki powinny być przez inkasenta wpłacone, na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym wpłata podatku przez podatnika powinna nastąpić.

§ 4. Dla inkasentów wymienionych w § 2 ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % od pobranych kwot podatków określonych w § 1.

§ 5. Wynagrodzenie inkasentów jest wypłacane w terminie do 15-ego następnego miesiąca po rozliczeniu raty poboru podatku.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/85/11 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złoczewie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie


Andrzej Konieczny


Załącznik do Uchwały Nr VIII/26/15
Rady Miejskiej w Złoczewie
z dnia 25 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów

Lp.

Nazwisko i imię inkasenta

Sołectwo

1.

Skowron Iwona

Stolec

2.

Bilski Mirosław

Borzęckie

3.

Caban Mirosław

Gronówek

4.

Dobras Leszek

Grójec Wielki

5.

Górzny Adrian

Czarna

6.

Grygiel Dariusz

Miklesz

7.

Jaros Krzysztof

Bujnów

8.

Kacała Anna

Szklana Huta

9.

Kowalska Barbara

Biesiec

10.

Krawczyk Władysława

Wandalin

11.

Miernicka Dorota

Stanisławów

12.

Misiak Tomasz

Grójec Mały

13.

Paprota Witold

Zapowiednik

14.

Podawacz Bogdan

Robaszew

15.

Sosin Halina

Dąbrowa Mietka

16.

Sterna Jan

Kamasze

17.

Świętczak Józef

Broszki

18.

Tomaszewska Elżbieta

Emilianów

19.

Wasilewski Tadeusz

Uników

20.

Wesołowska Magdalena

Potok

21.

Woźniak Krzysztof

Łeszczyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe