Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/19/15 Rady Gminy Godzianów

z dnia 25 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w?sprawie ustalenia poboru podatków i?opłat w?drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i?określenia wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) i art. 6b ustawy dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, Dz. U. z 2014 r. poz. 40) Rada Gminy Godzianów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr V/32/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 29 marca 2011 roku w ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Karalus


Załącznik do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy Godzianów
z dnia 25 lutego 2015 r.

L.p.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię inkasenta

Wysokość prowizji w %

1.

Byczki

Krupa Zenon

5,00

2.

Godzianów

Petrynowski Stanisław

5,10

3.

Kawęczyn

Szychowski Tadeusz

6,80

4.

Lnisno

Świderek Krzysztof

5,30

5.

Płyćwia

Perska Małgorzata

7,30

6

Zapady

Bartosik Stanisław

6,90

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe