| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.7134.5.27.2014 Wójta Gminy Gomunice; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Na podstawie Uchwały Nr III/6/2014 Rady Gminy Gomunice z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Gomunice oraz Uchwały Nr LII/363/2014 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:
Starosty - Andrzeja Pluteckiego
Wicestarosty - Roberta Zakrzewskiego
a
Gminą Gomunice reprezentowaną przez:
Wójta - Pawła Olejniczaka

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Gomunice przyjmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Gomunice w sezonie zimowym 2014/2015 r.

§ 2. 1. Powiat Radomszczański przekazuje Gminie Gomunice do wykonania zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych wg wykazu i standardów zawartych w Załączniku do ninieszego porozumienia za kwotę 1 100,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100) od 1 km przejętych dróg.

2. Gmina Gomunice odpowiada za prowadzenie zgodnie z prawem oraz za sprawną organizację i załatwianie spraw związanych z powierzonym zadaniem.

§ 3. 1. Powiat Radomszczański zachowuje prawo kontroli i oceny wykonywania powierzonych zadań, w szczególności pod kątem spełniania kryteriów określonych w § 2 porozumienia.

2. Powiat Radomszczański zastrzega sobie prawo potrącenia, w przypadku nienależytego prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu zimowego utrzymania dróg zostanie potrącona kwota w wysokości 1 % z wynagrodzenia tj. iloczynu stawki za 1 km oraz ilości przejętych dróg przez Gminę, za każdy dzień niedotrzymania standardów zimowego utrzymania określonych w Załączniku do niniejszego porozumienia.

4. Powiat Radomszczański może cofnąć powierzenie prowadzenia wszystkich lub niektórych spraw w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 2 porozumienia.

§ 4. 1. Termin realizacji porozumienia: od dnia podpisania do dnia 15.04.2015 roku.

2. Rozliczenie pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gomunice następować będzie w trzech transzach tj.

- pierwsza płatna do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 200,00 zł/km,

- druga płatna do 31 stycznia 2015 r. w wysokości 500,00 zł/km,

- trzecia płatna do 31 marca 2015 r. w wysokości 400,00 zł/km.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Robert Zakrzewski

Wójt Gminy Gomunice


Paweł Olejniczak


Załącznik do Porozumienia Nr PD.7134.5.27.2014
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Gomunice

Nr drogi

Nazwa drogi wg wykazu urzędowego

Długość odcinka [km]

Standard zim. utrz.

3922E

Kletnia - Kodrąb

7,50

V

3929E

Fryszerka - do dr. 3925E

7,20

V

3930E

Radomsko (ul. Sanicka) - Płoszów- do dr. 3929E

1,73

V

3928E

Radomsko (ul. Sucharskiego) - Dobryszyce - Słostowice

2,90

V

3931E

Pytowice - Gomunice - Kletnia - Gorzędów

11,10

V

Łączna długość dróg

30,43

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

Standard

Opis warunków ruchu na jezdni

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu

śniegu

śliskość zimowa

1

2

3

4

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony conajmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

~ luźny ~ 16 godz
~ zajeżdżony ~ występuje
~ nabój śnieżny ~ występuje
~ zaspy ~ do 24 godz.
Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych
~ gołoledź 8 godz.
~ pośniegowa 8 godz.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »