| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Uniejowie

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu gminy Uniejów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 120, z 2012 r. poz.979, z 2013 r. poz.87, poz.827, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7, poz. 1877) oraz art. 173a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572, poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. poz. 829, poz. 1588, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 768, poz. 821, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1198) Rada Miejska w Uniejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu gminy Uniejów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki pieniężne przeznaczone będą na stypendium pod warunkiem ich wyodrębnienia w budżecie Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uniejów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LVIII/392/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Uniejów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Kosmalski


Załącznik do Uchwały Nr VI/59/2015
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 19 lutego 2015 r.

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu gminy Uniejów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stypendium przyznaje się za wyniki w nauce:

1) uczniom szkół ponadgimnazjalnych dziennych do ukończenia 23 roku życia;

2) studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.

2. Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, o których mowa w ust. 1, którzy stale zamieszkują na terenie gminy Uniejów i są zameldowani na pobyt stały na terenie gminy.

3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się w roku szkolnym (akademickim), który kończy się w roku składania wniosków.

4. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.

5. Wysokość stypendium oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Miasta Uniejów w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria określone w § 2.

6. W przypadku większej ilości wniosków niż limit środków w budżecie, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie i studenci z najwyższą średnią ocen.

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendium

§ 2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce przysługuje uczniom i studentom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy spełniają następujące warunki:

1) uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen minimum 4,75 oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) studenci, którzy uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów na koniec danego roku akademickiego minimum 4,5.

Rozdział 3.
Tryb przyznawania stypendium

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Burmistrza Miasta Uniejów w sekretariacie Urzędu Miasta w Uniejowie w terminie:

1) uczniowie - do dnia 31 lipca każdego roku;

2) studenci - do dnia 10 października każdego roku.

2. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 nie będą podlegały rozpatrzeniu.

3. Do każdego wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające średnią ocen.

4. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją.

5. Komisję powołuje Burmistrz Miasta Uniejów stosownym zarządzeniem.

6. Do zadań Komisji należy:

1) sprawdzenie wniosków o stypendium za wyniki w nauce pod względem poprawności formalnej;

2) opiniowanie wniosków;

3) przedstawienie Burmistrzowi Miasta do zatwierdzenia kandydatów, którym Komisja proponuje przyznać stypendium.

7. Komisja podejmuje prace w obecności co najmniej połowy liczby członków.

8. Obsługę biurową Komisji zapewnia pracownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Uniejowie.

9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) termin i miejsce rozpatrzenia wniosków;

2) imiona i nazwiska członków komisji stypendialnej;

3) liczbę zgłoszonych wniosków;

4) wnioski spełniające wymogi formalne;

5) uzasadnienie odrzucenia wniosków nie spełniających wymogów formalnych;

6) wykaz wniosków wybranych przez komisję;

7) ewentualne uwagi członków komisji;

8) podpisy członków komisji.

10. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie, a także niekompletne, wypełnione nieczytelnie oraz niepodpisane pozostaną bez rozpatrzenia.

11. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej Przewodniczący.

12. Komisja Stypendialna opiniuje wnioski o stypendia naukowe kierując się w szczególności wysokością środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy oraz średnią ocen i dotychczasowymi udokumentowanymi osiągnięciami kandydata.

13. Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Burmistrzowi Miasta pozytywnie zaopiniowane wnioski.

14. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium, w tym wysokość stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Uniejów w formie zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów.

15. Od decyzji Burmistrza odwołanie nie przysługuje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »