| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 181/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Kopernika w Łodzi

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Kopernika w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 1369/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
3 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Kopernika w Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa


Witold Stępień


Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 25 lutego 2015 r.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi zwany również Copernicus Memorial Hospital in Lodz, oraz stosujący skrót: CMH in Lodz.

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Szpital jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:

1) Sejmik Województwa Łódzkiego;

2) Zarząd Województwa Łódzkiego.

2. Szpital posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Szpitala jest miasto Łódź.

§ 3. 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Szpitala.

3. Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu
na zagrożenie życia lub zdrowia.

§ 4. 1. Na bazie Szpitala działają kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2. Udostępnienie Oddziałów Szpitala na potrzeby klinik Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi reguluje odrębna umowa.

Rozdział 2.
Cele i zadania Szpitala

§ 5. Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

§ 6. Zakres udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych obejmuje w szczególności:

1) hospitalizację osób wymagających całodobowych świadczeń stacjonarnych podstawowych i specjalistycznych, udzielanie świadczeń stacjonarnych w formie "oddziałów jednego dnia";

2) hospitalizację dzieci i młodzieży w oddziałach pediatrycznych i specjalistycznych, udzielanie świadczeń stacjonarnych w formie "oddziałów jednego dnia";

3) całodobową opiekę terapeutyczno - pielęgnacyjną;

4) leczenie urazów, nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia
z zagrożeniem życia;

5) podstawową i specjalistyczną ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w tym leczenie dzieci i młodzieży w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych;

6) przeprowadzanie badań profilaktycznych.

§ 7. 1. Szpital zapewnia świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia pacjentów, w tym dzieci i młodzieży - w zakresie leczenia szpitalnego i świadczeń stacjonarnych w "oddziałach jednego dnia".

2. Szpital prowadzi działalność profilaktyczną.

3. Szpital organizuje i prowadzi działalność szkoleniową dla osób wykonujących zawody medyczne.

4. Szpital zapewnia w szczególności:

1) badania i porady lekarskie;

2) badania diagnostyczne;

3) analitykę medyczną;

4) leczenie i pielęgnację chorych wymagających hospitalizacji;

5) rehabilitację leczniczą i opiekę na rzecz rekonwalescentów i osób niepełnosprawnych w zakresie przewidzianym dla danych schorzeń;

6) orzekanie o stanie zdrowia;

7) szczepienia ochronne i działalność profilaktyczną;

8) pozyskiwanie i wykorzystywanie do leczenia krwi i preparatów krwiopochodnych;

9) prowadzenie działalności oświatowo - zdrowotnej;

10) prowadzenie i uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych, badań naukowych oraz prac badawczo - rozwojowych, w tym doświadczeń i testów na zwierzętach i w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;

11) świadczenia towarzyszące (w szczególności bezpłatnego zakwaterowania oraz transportu z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń pacjentom, którzy nie wymagają udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednio urządzonych, stałych pomieszczeniach Szpitala).

5. Szpital wykonuje zadania z zakresu rehabilitacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez:

1) dokonywanie oceny zdolności do pracy osoby niepełnosprawnej,
w tym określanie środków technicznych (ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych) umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy;

2) przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia;

3) opiekę psychologiczną wyrabiającą zaradność osobistą i pobudzającą aktywność społeczną osób niepełnosprawnych;

4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

6. Szpital wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 8. Na terenie Szpitala może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia; w szczególności Szpital ma prawo wykonywać działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi tj. zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.ZPozostałe zakwaterowanie

56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Szpitala

§ 9. Organami Szpitala są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą przedsiębiorstwa oraz jednostki i komórki organizacyjne, których wykaz określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Zadania komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa Regulamin Organizacyjny Szpitala ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4.
Zarządzanie Szpitalem

§ 11. 1. Dyrektor kieruje działalnością Szpitala, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Szpitala.

4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. Dyrektor określa zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Szpitala.

6. W czasie nieobecności Dyrektora działalnością Szpitala kieruje upoważniony przez niego Zastępca.

Rozdział 5.
Rada Społeczna

§ 12. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 13. 1. Rada Społeczna składa się z 9 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,

b) 6 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego,

c) przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 14. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 15. 1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;

5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania;

oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

2. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 16. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 17. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 18. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa

§ 19. 1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla podmiotów leczniczych, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

§ 20. 1. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.

2. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 21. Wartość majątku Szpitala określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

Rozdział 7.
Nadzór

§ 22. Nadzór nad Szpitalem sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego,
w szczególności w zakresie zgodności działań Szpitala z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym, który dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 23. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 24. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 181/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 25 lutego 2015 r.

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

A. PRZEDSIĘBIORSTWO: SZPITAL SPECJALISTYCZNY

I. Szpital Specjalistyczny w Łodzi, w skład którego wchodzą:

1. Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź:

1) Oddział Kardiologiczny;

2) Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej;

3) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii;

4) Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej - Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej;

5) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu;

6) Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego;

7) Oddział Reumatologii;

8) Oddział Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej;

9) Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej - II Klinika Urologii UM w Łodzi;

10) Oddział Nefrologiczny;

11) Oddział Chorób Wewnętrznych;

12) Oddział Rehabilitacji Dziennej;

13) Oddział Ginekologii Onkologicznej - Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej UM w Łodzi;

14) Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;

15) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

16) Blok Operacyjny;

17) Izba Przyjęć;

18) Sekcja Dietetyki;

19) Apteka Szpitalna.

2. Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Popioły 40, 93-438 Łódź:

1) Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej.

II. Dział Diagnostyczny, w skład którego wchodzą:

1. Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź:

1) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej;

2) Zakład Elektrodiagnostyki;

3) Zakład Radiologii;

4) Zakład Anatomii Patologicznej i Histopatologii;

5) Pracownia Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki;

6) Zakład Diagnostyki Obrazowej;

7) Zakład Rentgenodiagnostyki Ośrodka Onkologicznego;

8) Pracownia Endoskopii;

9) Pracownia USG;

10) Pracownia Tomografii Komputerowej;

11) Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej;

12) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej;

13) Pracownia Rezonansu Magnetycznego;

14) Pracownia Scyntygrafii;

15) Pracownia Angiografii;

16) Ośrodek Mammografii - Centrum Skriningu Raka Sutka;

17) Punkt Pobrań Materiałów do Badań;

18) Pracownia USG ROO;

19) Pracownia Tomografii Komputerowej ROO;

20) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej ROO;

21) Pracownia Rezonansu Magnetycznego ROO;

22) Pracownia Densytometrii;

23) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy ROO;

24) Pracownia Cytogenetyki;

25) Pracownia urządzeń wszczepialnych serca.

III. Regionalne Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu, w skład którego wchodzą:

1. Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź:

1) Oddział Neurologiczny;

2) Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną.

B. PRZEDSIĘBIORSTWO: OŚRODEK ONKOLOGICZNY

I. Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Łodzi, w skład którego wchodzą:

1. Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź:

1) Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej;

2) Oddział Brachyterapii;

3) Oddział Chemioterapii;

4) Oddział Chirurgii Onkologicznej;

5) Oddział Medycyny Paliatywnej;

6) Oddział Laryngologii Onkologicznej;

7) Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia - Klinika Chemioterapii Nowotworów;

8) II Oddział Chirurgii Onkologicznej - Klinika Chirurgii Onkologicznej;

9) Izba Przyjęć;

10) Blok Operacyjny;

11) Zakład Teleradioterapii;

12) Zakład Fizyki Medycznej;

13) Oddział Radioterapii;

14) Pracownia PET;

15) Pracownia Brachyterapii;

16) Oddział Hematologii - Klinika Hematologii;

17) Oddział Chorób Rozrostowych.

C. PRZEDSIĘBIORSTWO: OŚRODEK PEDIATRYCZNY

I. Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi, w skład którego wchodzą:

1. Komórki organizacyjne z siedzibą przy al. Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź:

1) Oddział Alergologii i Interny Dziecięcej - Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii.

II. Oddział Pediatrii Zabiegowej, w skład którego wchodzą:

1. Komórki organizacyjne z siedzibą przy al. Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź:

1) Izba Przyjęć i Ambulatorium Pomocy Doraźnej;

2) Oddział Otolaryngologii Dziecięcej;

3) Oddział Chirurgii Dziecięcej;

4) Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii;

5) Oddział Okulistyki Jednego Dnia.

D. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ PRZYCHODNI I PORADNI

I. Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzą:

1. Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62, 93-513 Łódź:

1) Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczna;

2) Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna;

3) Gabinet Fizjoterapii;

4) Gabinet Fizykoterapii;

5) Gabinet Kinezyterapii;

6) Gabinet Hydroterapii;

7) Gabinet Krioterapii;

8) Gabinet Masażu Leczniczego;

9) Wojewódzka Poradnia Gastrologiczna;

10) Wojewódzka Poradnia Hematologiczna;

11) Poradnia Kardiologiczna;

12) Poradnia Chirurgii Ogólnej;

13) Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej;

14) Poradnia Neurochirurgiczna;

15) Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej;

16) Poradnia Urologiczna;

17) Poradnia Nefrologiczna;

18) Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej;

19) Poradnia Otolaryngologiczna;

20) Poradnia Neurologiczna;

21) Poradnia Okulistyczna;

22) Poradnia Endokrynologiczna;

23) Poradnia Zdrowia Psychicznego;

24) Poradnia Lekarza Zakładowego;

25) Wojewódzka Poradnia Leczenia Osteoporozy;

26) Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń Obwodowych;

27) Poradnia Alergologiczna;

28) Poradnia Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego;

29) Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna;

30) Poradnia Onkologiczna;

31) Poradnia Chirurgii Onkologicznej;

32) Poradnia Ginekologii Onkologicznej;

33) Poradnia Chemioterapii;

34) Poradnia Radioterapii;

35) Poradnia Chorób Piersi;

36) Poradnia Genetyczna;

37) Poradnia Chorób Rozrostowych;

38) Poradnia Medycyny Paliatywnej;

39) Hospicja Domowe;

40) Wojewódzka Poradnia Proktologiczna i dla Chorych ze Stomią;

41) Poradnia Brachyterapii;

42) Poradnia Leczenia Bólu i Anestezjologii;

43) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy.

2. Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Paderewskiego 13, 93-509Łódź:

1) Poradnia Logopedyczna.

3. Komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Popioły 40, 93-438Łódź:

1) Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej.

E. PRZEDSIĘBIORSTWO: OŚRODEK PEDIATRYCZNY - AMBULATORIUM

I. Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka w Łodzi - ambulatorium, w skład którego wchodzą:

1. Komórki organizacyjne z siedzibą przy al. Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź:

1) Poradnia Audiologiczna;

2) Poradnia Chirurgiczna;

3) Poradnia Laryngologiczna;

4) Poradnia Neurologiczna i Leczenia Padaczki;

5) Poradnia Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności u Dzieci
i Młodzieży;

6) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy;

7) Poradnia Okulistyczna;

8) Poradnia Leczenia Zeza;

9) Poradnia Gastroenterologiczna;

10) Poradnia Nefrologiczna;

11) Poradnia Urologiczna;

12) Poradnia Endokrynologiczna;

13) Poradnia Dermatologiczna;

14) Poradnia Alergologiczna;

15) Poradnia Leczenia Mukowiscydozy;

16) Poradnia Leczenia Niedoborów Immunologicznych;

17) Poradnia Pulmonologiczna;

18) Poradnia Logopedyczna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »