| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 16 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/297/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2635), wprowadza się następujące zmiany:

1) wzór deklaracji stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały,

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się, że dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji jest oświadczenie właściciela nieruchomości o osobach zamieszkałych poza nieruchomością, której dotyczy deklaracja".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie


Agnieszka First


Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/50/2015

Rady Miejskiej w Zelowiednia 16 marca 2015 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

PESEL* 1.

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

NIP** 2.

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZELÓW

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zmianami)

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znadują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Urząd Miejski w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

14 dni od dnia zamieszkania albo powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3. Nazwa i adres siedziby organu Burmistrz Zelowa

ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

¨ pierwsza deklaracja

¨ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

¨ ustanie obowiązku uiszczania opłaty

¨ korekta deklaracji*

* należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny złożenia korekty deklaracji

data powstania obowiązku opłaty (___-___-______)
data powstania obowiązku opłaty (___-___-______)

data ustania obowiązku opłaty (___-___-______)

data powstania obowiązku opłaty (___-___-______)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

¨ właściciel

¨ współwłaściciel

¨ użytkownik wieczysty

¨ zarządca nieruchomości

¨ jednostka organizacyjna

¨ inny podmiot ………………………..…*

*podać jaki

6. Typ podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

¨ osoba fizyczna

¨ osoba prawna

¨ jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

7. Imię i nazwisko* / nazwa pełna**

…………………………………………………………………………………………………

8. Imię ojca* …………………………………………………

9. Imię matki* …………………………………………………

Adres zamieszkania* / Adres siedziby**

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

16.Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

Dodatkowe dane kontaktowe

20. Telefon kontaktowy

21. Adres poczty elektronicznej

E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

22. Miejscowość

23. Ulica

24. Nr domu

25. Nr lokalu

26. Inne dane identyfikacyjne*

* w przypadku braku nr porządkowego nieruchomości

27. Rodzaj nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat)

¨ zamieszkała (należy wypełnićczęść F )

¨ niezamieszkała (należy wypełnićczęść G)

¨ w części zamieszkała i wczęści niezamieszkała (należy wypełnićczęść F, G i H)

¨ letniskowa lub na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (należy wypełnićczęść I)

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, odpady będą zbierane w sposób

28.

¨ selektywny

29.

¨ nieselektywny

Stawka opłaty

30. 8,00 zł/osobę

31. 13,00 zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

32.

Wysokość miesięcznej opłaty

(iloczyn liczby osób z poz. 32 oraz stawki opłaty z poz. 30 lub 31)

33.

…..………

G.DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY

KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są w pojemnikach:

selektywna zbiórka

nieselektywna zbiórka

Wielkośćpojemników na odpady komunalne

A

B

C

D

E

F

Deklarowana ilość pojemników zapełnianych w ciągu miesiąca - wg rodzaju zbieranych odpadów

Stawka za pojemnik

(zł)

Wysokość opłaty

(zł)

Deklarowana ilość pojemników zapełnianych w ciągu miesiąca

Stawka za pojemnik

(zł)

Wysokość opłaty

(zł)

suche

szkło

mokre

0,12 m3

34.

13,00

20,00

0,24 m3

35.

24,00

36,00

1,1 m3

36.

60,00

90,00

5,0 m3

37.

250,00

375,00

7,0 m3

38.

380,00

570,00

Miesięczna opłata za odpady zbierane w sposób selektywny

(suma opłat z kol. C)

39.

………

Miesięczna opłata za odpady zbieranie w sposób nieselekt. (suma opłat z kol. F)

40.

………

H. OBLICZENIEMIESIĘCZNEJOPŁATYZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA NIERUCHOMOŚCIACH W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

41. Wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

(suma opłat z poz. 33 i 39 lub 40) : ............................................. złotych


I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJA SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZ. I

Ilość domków letniskowych

lub innych nieruchomości

42.

…………..

Stawka ryczałtowej opłaty za selektywne zbieranie odpadów

43.

78,00 zł/rok

Roczna wysokość opłaty za odpady zbierane selektywnie (iloczyn liczby z poz. 42 oraz stawki opłaty z poz.43)

44.

………

Stawka ryczałtowej opłaty za nieselektywne zbieranie odpadów

45.

120,00 zł/rok

Roczna wysokość opłaty za odpady zbierane selektywnie (iloczyn liczby z poz. 42 oraz stawki opłaty z poz.45)

46.

………

J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

47. Data

………………………………

48. Czytelny podpis

……………………………………………………

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.)

2. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z warunkami i trybem określonymi w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Zelowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym do złożenia deklaracji zobowiązana jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

5. W przypadku posiadania więcej iż jednej nieruchomości, ich właściciel zobowiązany jest złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, deklarację należy złożyć oddzielnie dla każdego budynku.

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Zelowa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

7. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Zelowa określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

8. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych lub niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, należy uiszczać się do 10 dnia każdego miesiąca, z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, natomiast za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, należy uiszczać do dnia 10 stycznia każdego roku, z dołu, za poprzedni rok kalendarzowy.

Objaśnienia:

1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP w przypadku firm/osób prawnych.

2. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, przy czym, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową

3. Przez selektywne gromadzenie odpadów należy rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zelów, udostępnione są na stronie internetowej Gminy Zelów http://www.zelow.pl%3Eaktualności%3Egospodarka%20odpadami.

5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać drogą elektroniczną: mailto:gk@zelow.pl, telefonicznie 44/634 10 00 wew. 55 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »