| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/51/15 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 20c ust.4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r., Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 941 i 979 oraz z 2013 r., poz. 87, 827,1317, z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. Poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach rozumie się przez to również prawnych opiekunów.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach rozumie się przez to również oddziały przedszkolne przy szkołach.

§ 2. Ustala się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym wraz z liczbą punktów:

1) dziecko obojga rodziców pracujących ( w tym wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem - 4 pkt;

2) dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie - 2 pkt.;

3) dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki - 3 pkt;

4) rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne
w przedszkolu pierwszego wyboru - 1 pkt.;

5) dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego -4 pkt. (kryterium dotyczy Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima
w Aleksandrowie Łódzkim).

§ 3. Określa się następujące dokumenty potwierdzające odpowiednio spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku;

2) deklaracja rodzica/rodziców o długości dziennego pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku składanym podczas rekrutacji;

3) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki;

4) oświadczenie /deklaracja rodziców we wniosku składanym podczas rekrutacji o uczęszczaniu do przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa dziecka, którego wniosek dotyczy;

5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu w placówkach oświatowych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim


Małgorzata Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »